Bölümler Liste

Tarihçesi

Acil Tıp Anabilim Dalımız 1997 yılında kurulmuş ve 1998 yılında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Anabilim dalımız 6 öğretim üyesi; 2 Profesör, 4 Doçent ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca uzmanlık eğitiminin yanı sıra tıp fakültesi (Türkçe-İngilizce) ve diğer sağlık eğitimi veren birimlerin de eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Acil servisimizde bir adet büyük resüsitasyon odası, 8 adet muayene odası ve 16 adet yataklı kısımdan oluşan gözlem ünitemiz mevcuttur. Acil servisimizde ayrıca acil röntgen, ultrasonografi ve tomografi hizmeti veren acil radyoloji birimi bulunmaktadır. Buna ek olarak hastaların acil kan tahlillerinin yapılabildiği acil laboratuvarı bulunmaktadır.

Acil Tıp Anabilim Dalı, uzmanlık eğitiminin yanı sıra verdiği hasta bakım hizmeti ile de bölgemizde çok geniş bir nüfusa hizmet etmektedir. Çevremizdeki hastanelerden acil olarak sevk edilen hastalar acil servisimizde değerlendirildikten sonra gerekli hallerde hastanemizde yatarak tedavi edilmektedir. Diğer birçok acil hastaya verilen acil tıbbi hizmetin yanı sıra özellikle zehirlenmiş hastaların tetkik ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılması, anabilim dalımızı bölgenin klinik toksikoloji merkezi haline getirmiştir. Özellikle toksikoloji alanındaki deneyimlerimiz; uluslar arası bilim dünyasında yayınlanan ve devam eden çalışmalarımızla daha da ileri düzeylere ulaşacaktır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ahmet BAYDIN Anabilim Dalı Başkanı
 2. Prof.Dr.Türker YARDAN
 3. Prof.Dr.Latif DURAN
 4. Prof.Dr.Celal KATI
 5. Prof.Dr.Hızır Ufuk AKDEMİR
 6. Dr.Öğr.Üy.Fatih ÇALIŞKAN

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri: 2769

Servis Sekreteri: 2370

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.09.1982 tarih ve 3939 sayılı kararı ile 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. paragrafı gereğince OMÜ Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde Adli Tıp Anabilim Dalı kurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ana bina içerisinde (Kat: -1) hizmet veren Adli Tıp Anabilim Dalı’nda 29.03.2002 tarihinde Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURLA’nın Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanması sonrası aktif çalışmalara başlanmıştır. 2002-2009 yıllarında Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURLA Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış olup 2009 yılından bu yana Prof.Dr. Berna AYDIN bu görevi yürütmektedir. Anabilim Dalımız öğrenim hedefleri ile ilgili eğitimler; Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III öğrencilerine paneller, sunumlar ve senaryolar şeklinde, Dönem VI öğrencilerine Adli Tıp staj programında verilmektedir. Ayrıca, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine lisans ve önlisans düzeyinde Adli Tıp dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir. Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi süresi 4 yıl olup Anabilim Dalımızda 2002 yılından beri Uzmanlık Eğitimi verilmektedir. Bu süre içerisinde 6 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlayarak “Adli Tıp Uzmanı” ünvanını almışlardır. Hastanemizde 2003 yılına kadar adli raporlar, ilgili Anabilim Dalları tarafından düzenlenmekte iken bu tarihten sonra özellikle bölümlerden istenilen raporlar dışındaki tüm adli raporlar multidisipliner bir çalışma ile Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bölümümüzde Samsun ve çevre il ile ilçelerin adli makamlarından gönderilen adli olguların muayenesi yapılmakta ve adli raporları düzenlenmektedir. Ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonunca istenen adli-tıbbi konularda da rapor düzenlenmektedir. Anabilim Dalımızda poliklinik hizmetleri haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma) 09.00-17.00 saatleri arasında verilmektedir. Muayene ve gerekli tetkikler sonrası düzenlenen raporlar ilgili kuruma en kısa sürede gönderilmektedir. Adli muayene ve rapor için Anabilim Dalımıza geleceklerin öncesinde iletişim telefonunu ( 0 362 312 19 19 / 1793) arayarak randevu ve getirecekleri belgeler konusunda bilgi almaları işlemleri hızlandıracaktır.
Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri, Hastane bünyesinde hizmet vermekte olan “Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme ve İzleme Komisyonu”nun aktif üyesidir. Anabilim Dalımız Öğretim üyeleri tarafından bugüne kadar; Adli Tıp, Şiddet, Çocuk İstismarı ve İhmali, İnsan Hakları, Hekimlerin Yasal Sorumlulukları, Meslek Etiği, Çocuk ve Kadın Hakları, Hasta Hakları, Hekim Hakları gibi konularda gerek Üniversite içerisinde, gerekse Samsun’daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, STK’larına ve halka yönelik sunumlar yapılmıştır. Anabilim Dalımız Öğretim üyeleri, çeşitli Kurumlar ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen;

-Çocuklara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Destek Hattı: Cinsel İstismarın Gün Yüzüne Çıkartılması Projesi’nde,

-Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilendirilmeleri Eğitimi’nde,

-Türkiye Avrupa Komisyonu Temsilciliği Türkiye’de Üreme Sağlığı Programı Sağlık Personeline Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Şiddetin Üreme Sağlığına İlişkin Sonuçları konusunda Hizmet İçi Eğitim Programı’nda,

-Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen “Olay Yeri İnceleme Kursu”nda,

-Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi’nde “aktif bölge eğitimcisi” olarak görev almışlardır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Berna AYDIN Anabilim Dalı Başkanı
 2. Doç.Dr.Ahmet TURLA

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulunun 24.06.1993 tarihli toplantısında alınan kararla 18.07.1993 -12547 sayılı onayıyla kurulmuştur. Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyesi olan Yrd.Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici 2003 yılında göreve başlamıştır. Prof. Dr. Füsun Yarış 2005 tarihinden itibaren anabilim dalı başkanlığını sürdürmektedir. Anabilim dalımızda halen bir profesör, üç doçent, iki yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim üyesi ve eğitimleri sürmekte olan uzmanlık öğrencileri bulunmaktadır.

Verilen Hizmetler

Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır Kliniğimizde birinci basamak hizmeti veren ve periyodik sağlık muayenesinin (check-up’dan farklı) yapıldığı toplam iki adet poliklinik mevcuttur.

Birinci basamak sağlık hizmetinin verildiği polikliniğimizde; Hastaların akut problemleri çözümlenmeye çalışılmaktadır. Gerekli hallerde ilgili branşlara yönlendirme yapılmaktadır. Kronik hastalığı olan hastalarımızın takipleri yapılmakta, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili branşa yönlendirmektedir. Genel sağlık muayenesi, sağlıklı çocuk izlemi yapılmaktadır. Aile planlaması danışmanlığı, Ayrıca evlilik, sağlık, spor ve ehliyet raporları verilmektedir.

Periyodik sağlık muayenesinde; Hastalara paket tarama programları uygulanmamaktadır. Yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, meslek, daha önce geçirdiği sağlık sorunları, içinde bulunduğu risk faktörleri ve ailede var olan hastalıkların öyküsü kişilerin sağlık tarama programlarının içeriğini belirler. Tüm bu veriler ışığında hastaya en uygun muayene ve tetkiklerle değerlendirme yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Birinci basamak hizmeti veren polikliniğimiz randevu almaksızın günlük muayene hizmeti vermektedir. Periyodik sağlık muayene polikliniğimiz ise randevu ile çalışmaktadır. Randevu anabilim dalı sekreterliğinden alınmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Mustafa Fevzi DİKİCİ Anabilim Dalı Başkanı
 2. Prof.Dr.Bektaş Murat YALÇIN
 3. Doç.Dr.Mustafa Kürşat ŞAHİN
 4. Dr.Öğr.Üy.Mustafa ÜNAL
 5. Dr.Öğr.Üy.Mustafa Yasin SELÇUK

İletişim

Poliklinik Sekreteri: 3377

Anabilim Dalı Sekreteri: 4270

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesinin kurulduğu 1978 yılında faaliyete geçmiştir. İlk kurucu öğretim üyesi Dr. Zeynep Kayhan’dır. 1990 yılında Anesteziyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak Cerrahi Yoğun Bakım ve Ağrı Bilim dalları kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı bütün cerrahi branşlara hizmet vermektedir. Kadrosunda bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile tüm anestezi uygulamaları (genel anestezi, rejyonal anestezi, monitörize hasta bakımı), yoğun bakım, ağrı tedavisi, ameliyathane dışı anestezi ve günübirlik hastalarda anestezi uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Akademik ve klinik aktiviteler 8 profesör, 6 doçent tarafından yürütülmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı merkezi bir ameliyathanede 21 ameliyat odası ile hizmet vermekte ve hastanemizde yılda yaklaşık olarak 22000 ameliyat yapılmaktadır. Bütün cerrahi alanlardaki operasyonlar modern anestezi makinaları ile modern donanımlı ameliyat odalarında gerçekleştirilmektedir.

Tüm hastalar operasyondan önce anestezi polikliniğinde muayene edilerek anestezi riskleri belirlenmekte, hastanın fizyolojik durumuna ve geçireceği cerrahi girişime göre anestezi planı yapılmaktadır.

Onaltı yatak kapasiteli Yoğun Bakım Bilim Dalı; 1 Profesör, 2 Doçent, araştırma görevlileri ve eğitimli hemşireleri ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Ayrıca ameliyathane dışındaki sahalarda; radyoterapi, erişkin ve pediatrik anjiografi, girişimsel radyoloji, endoskopi, elektrokonvülsif tedavi, manyetik rezonans görüntüleme işlemleri sırasında ve tüp bebek ünitesindeki girişimlerde sedasyon ve anestezi uygulamaları da Anabilim Dalımız tarafından yapılmaktadır.

Ağrı Bilim Dalı 2 Profesör 2 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vemektedir. Ağrı Bilim Dalında kronik ağrı sendromları (malign veya non-malign) medikal tedavi, radyografi eşliğinde enjeksiyonlar (epidural blok, faset blok, sempatik bloklar veya nöroaksiyal bloklar), radyofrekans teknikleri, tetik nokta enjeksiyonları ve nöromodülasyon (sinal kord stimülasyonu, transkutan elektriksel sinir stimülasyonu) gibi tekniklerle tedavi edilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN
 2. Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ
 3. Prof.Dr.Deniz KARAKAYA
 4. Prof.Dr.Sibel BARIŞ
 5. Prof.Dr.Elif Bengi ŞENER
 6. Prof.Dr.İ.Serhat KOCAMANOĞLU
 7. Prof.Dr.Ebru KELSAKA
 8. Prof.Dr.Fatih ÖZKAN Anabilim Dalı Başkanı
 9. Prof.Dr.Fatma ÜLGER
 10. Prof.Dr.Cengiz KAYA
 11. Prof.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN
 12. Prof. Dr. Ersin KÖKSAL
 13. Dr.Öğr.Üy.Özgür KÖMÜRCÜ
 14. Dr.Öğr.Üy.Mustafa KURÇALOĞLU
 15. Doç.Dr.Burhan DOST
 16. Dr.Öğr.Üy.Sezgin BİLGİN
 17. Dr.Öğr.Üy.Esra TURUNÇ

Özel Alan Bilgileri

Nöroanestezi;

Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN

Kardiyovasküler Anestezi;

Prof.Dr.Deniz KARAKAYA

Pediatrik Anestezi

Prof.Dr.Sibel BARIŞ

Obstetrik ve Jinekolojik Anestezi, Torasik Anestezi, Oftalmik Anestezi;

Prof.Dr.İ.Serhat KOCAMANOĞLU

Prof.Dr.Elif Bengi ŞENER

Ortopedik Anestezi;

Prof.Dr.Ebru KELSAKA

Ağrı Tedavisi

Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Ebru KELSAKA

Prof.Dr.Fatih ÖZKAN

Dr.Öğr.Üy.Mustafa KURÇALOĞLU

Yoğun Bakım;

Prof.Dr.Fatma ÜLGER (Bilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üy.Özgür KÖMÜRCÜ

Karaciğer Nakil Anestezisi;

Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN

Doç.Dr.Ersin KÖKSAL

Ameliyathane Dışı Anestezi;

Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN

Doç.Dr.Ersin KÖKSAL

Doç.Dr.Cengiz KAYA

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2662

Anabilim Dalı Sekreteri : 3353

Algoloji Sekreteri : 2740

Yoğun Bakım Sekreteri : 3296

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyelerimiz

 1. Prof.Dr.Cengiz ÇOKLUK Anabilim Dalı Başkanı
 2. Prof.Dr.Alparslan ŞENEL
 3. Prof.Dr.Ersoy KOCABIÇAK
 4. Prof.Dr.Aykan ULUS
 5. Doç.Dr.Abdullah Hilmi MARANGOZ
 6. Prof.Dr.Mustafa ARAS
 7. Doç.Dr.Şevki Serhat BAYDIN
 8. Dr.Öğr.Üyesi Yunus Emre DURMUŞ

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yetişmiş olan Prof. Dr. Naci Gürses (o zaman doçent) tarafından Türkiye’de açılan 5. Çocuk Cerrahisi merkezi olarak kuruldu. O günden bugüne aralıksız hizmet vermektedir.

Verilen Hizmetler

Bölümümüzde tanı, takip ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar:

• Doğum öncesi ve sonrası tanımlanan doğumsal anomalilerinin izlemi ve cerrahi tedavileri

• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin doğumsal anomalileri

• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların doğumsal anomalileri

• Karaciğer ve safra yolları sisteminin doğumsal anomalileri

• Böbrekler, idrar yolları ve mesanenin doğumsal anomalileri

• Genital sistemin doğumsal anomalileri

• Doğumsal onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yoları boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler)

• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin edinsel cerrahi sorunları

• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların edinsel cerrahi sorunları

• Karaciğer ve safra yolları sisteminin edinsel cerrahisorunları

• Böbrekler, idrar yolları, mesanenin edinsel cerrahi sorunları

• Genital sistemin edinsel cerrahi sorunları

• Onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler)

• Endokrin organ cerrahisi (tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezleri, over ve testisler)

• Kasık bölgesi cerrahisi (kasık fıtıkları, inmemiş testis, hidrosel ve diğer kasık bölgesi sorunları)

• Travma cerrahisi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistem yaralanmaları)

• Endoskopiler (solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner ve genital sistem)

Müracaat Şekli

Poliklinik hizmetleri Randevuludur.

Poliklinik ve Anabilim Dalı: Çocuk Hastanesi 1. kat

Servis: Erişkin Hastanesi 6. kat

Öğretim Üyelerimiz

 1. Prof.Dr.M.Ender ARITÜRK
 2. Prof.Dr.Ferit BERNAY
 3. Prof.Dr.Ünal BIÇAKCI Anabilim Dalı Başkanı
 4. Doç.Dr.B.Dilek DEMİREL
 5. Doç.Dr.Beytullah YAĞIZ
 6. Dr.Öğr.Üy.Sertaç HANCIOĞLU

İletişim

Poliklinik Sekreteri: 3452

Departman Sekreteri:3452

Servis Sekreteri:2382

Ürodinami :3710

Polk. 1 : 2351

Polk.2 : 3186

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yrd.Doç.Dr.Seher AKBAŞ’ın Anabilim Dalı başkanı olarak göreve atanmasıyla Ağustos 2003’de kurulmuştur. Daha sonra Eylül 2005’de Yrd.Doç.Dr.Koray M.Z. KARABEKİROĞLU’nun anabilim dalı öğretim üyesi olarak atanmasıyla bölümde görevli öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmıştır. İlk olarak Nisan 2006 TUS döneminde ilk Araştırma Görevlisinin katılımı ile aktif olarak Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Nisan 2010’da doçentlik sınavını başarıyla geçen Doç.Dr.Koray M.Z. KARABEKİROĞLU Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Haziran 2010’da Uzm.Dr.Gökçe Nur SAY’ın uzmanlık sınavını başarıyla geçmesi ile anabilim dalı ilk uzmanını mezun etmiştir. Ocak 2011 tarihinde doçentlik sınavını başarıyla geçen Dr.Seher AKBAŞ doçent ünvanı kazanmıştır. Eylül 2011 tarihi itibariyle Anabilim Dalımız iki doçent, bir yardımcı doçent düzeyinde öğretim üyesi ve sekiz araştırma görevlisi ile Orta Karadeniz bölgesinin tek çocuk psikiyatrisi kliniği olarak çalışmayı sürdürmektedir. Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında yer alan çok sayıda sorun (ör, dikkat sorunları, aile içi ilişki sorunları, depresyon, otizm ve diğer gelişimsel bozukluklar, tik ve takıntı bozuklukları, kaygı bozuklukları, çocuk istismarı, ergenlik sorunları, vb.) kliniğimizde değerlendirilmektedir.

Eğitim

Yıl boyunca Salı ve Cuma günleri öğretim üyeleri, asistanlar ve tıp öğrencilerinin katılımı ile eğitici konferanslar ve makale saatleri düzenlenmektedir.

1.Yıl Asistanı: Çocuk Psikiyatrisi asistanı ilk iki yıl içinde bir yıl süreyle Psikiyatrisi AD rotasyonunda görevlidir. Birinci yıl asistanları Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğinde ve Psikiyatri servisinde ve daha sonra da polikliniğinde öykü alma, tanı, tedavi ve hasta izleminden sorumludurlar.

2.Yıl Asistanı:Asistanlar hasta değerlendirilmesi, tanı, tedavi ve izleminden sorumludurlar. Yine diğer bölümlerden istenen konsültasyonların değerlendirilmesinden sorumludurlar. Poliklinik hastaları ve konsültasyon istenen hastalar için gerektiğinde süpervizyon alırlar.

3.Yıl Asistanı:Uzmanlık eğitiminin üçüncü ya da dördüncü yılında asistanlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da 3 aylık Çocuk Norolojisi rotasyonunu yaparlar. Burada çocuk norolojisi hastalarının muayene, tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinden sorumludurlar. Uzmanlık tezlerine üçüncü yıl içinde başlarlar.

4.Yıl Asistanı: O.M.U. öğretim üyelerinin gözetimi altında, asistanlar bütün Çocuk Psikiyatrisi AD kliniğinin aktivitelerinin izlenmesinden sorumludurlar. Eğitimin son yılında, asistanlar poliklinikte ayaktan, serviste yatan ve konsültasyon hastaların takibinde tüm sorumlulukları yüklenirler. Ayrıca kıdemsiz asistanların ve tıp öğrencilerinin eğitim sürecine katkıda bulunurlar.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Koray M.Z.KARABEKİROĞLU Anabilim Dalı Başkanı
 2. Doç.Dr.Gökçe NUR SAY
 3. Dr.Öğr.Üy.Yusuf Yasin GÜMÜŞ
 4. Doç.Dr.Miraç Barış USTA

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3696

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41

1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun 15-Ocak-1983 tarihli toplantısında Tıp Fakülteleri Dahili Bilimler Bölümüne bağlı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın kurulmasına karar verilmiş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulmuş ve başkanlığına Prof.Dr.Kamil Tanyer getirilmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1980 yılında araştırma görevlisi kadrosu açılarak uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. 1980 yılından bu yana 100 ün üzerinde çocuk hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir. Üniversitemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şubat 2005’ten bu yana Kardiyoloji Merkezi Çocuk Hastanesi binasında hizmet vermekte olup halen 14 Departman ve 7 Serviste, 30 Öğretim Üyesi, 7 Yan Dal Asistanı, 58 Asistan, 106 Hemşire, 66 Personel ile hizmet vermektedir. Çocuk Acil Polikliniğimiz, Erişkin Acil Polikliniğinden ayrı olarak hizmet etmekte, gerekli görülen hastalar 20 yatak kapasiteli Acil Gözlem Servisinde yatırılarak izlenmektedir. Polikliniklerimizde günde 250-350 hasta muayene ve tedavi edilmektedir. Servislerin toplam yatak kapasitesi 200 olup bunların içinde 70 hasta kapasiteli Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (şu an 36 kapasiteyle çalışmakta) ve 17 hasta kapasiteli Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Düzey II ve Düzey III servisi olarak toplam 28 Küvöz, 13 Ventilatör, 2 Transport Küvözü (1’i ventilatörlü), 1 Kan Değişim Ünitesi, 15 Pulse Oksimetre, 3 Monitör ile hizmet vermektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 12 Ventilatör, 9 Pulse Oksimetre, 8 Monitor ve 1 Portable Röntgen Cihazına sahip olup ülkemizin sayılı Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinden biridir. Burada 30 gün-18 yaş arası hastalar izlenmektedir. Ünitenin yatak kapasitesi toplam 17 olup bunların 4’ü Pre-Yoğun Bakım adı altında, hastaların gözlemlendiği ya da yaşam destek cihazı ile eve gönderilecek hastaların ailelerine eğitimin verildiği odalarda bulunmaktadır. Diğer yataklar ise ikisi izolasyon odasında olmak üzere toplam 9 odada bulunmaktadır.

Hastanemizde Çocuk Hematoloji ve Çocuk Genetik Laboratuarı olarak 2 Laboratuvar bulunmaktadır. Çocuk Hematoloji Laboratuvarında rutin tetkikler dışında akım sitometrisi ve trombosit agregasyon testleri çalışılmaktadır. Ayrıca hastanemizde 6 yataklı Kök Hücre Nakil Merkezi ve 2 yataklı 24 saatlik EEG monitorizasyon ünitesi bulunmaktadır. 24 saatlik EEG monitörizasyonu, Epilepsi Cerrahisi gerekebilecek hastaların tanısı için kullanılmaktadır.

Genel Pediatri Departmanında 1 Profesör, Çocuk Gastroenteroloji Departmanında 1 Profesör ve 1 Doçent, Çocuk Nöroloji Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent, Çocuk Genetik Departmanında 1 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent, Çocuk Enfeksiyon Departmanında 1 Profesör, Çocuk kardiyoloji departmanında 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Yrd. Doçent, Çocuk hematoloji departmanında 2 Profesör, 2 Doçent, Çocuk Onkoloji Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, Yenidoğan Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent, Alerji Departmanında 1 Profesör ve 1 Doçent, İmmünoloji Departmanında 1 Doçent, Çocuk Nefroloji Departmanında 1 Doçent 1 Yardımcı Doçent, Çocuk Endokrin Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent görev yapmaktadır. Çocuk Kardiyoloji Bölümünde PDA ligasyonu, ASD kapatılması, Valvüloplasti, Stent takılması, Atriyal Septostomi, tüm Hemodinamik ve Anjiyokardiyografik işlemler yapılabilmektedir. Fetal Ekokardiyografi ile Konjenital Kalp Hastalıklarının prenatal tanısı konabilmektedir. Hastanemizde Gastroenteroloji Bölümünce kullanılan Endoskopi Ünitesi olup tüm tanısal Endoskopik ve Kolonoskopik girişimler, Biyopsiler ve Perkütan Karaciğer Biyopsisi yapılabilmektedir. Çocuk Nöroloji Bölümünde 24 saatlik EEG haricinde rutin EEG incelemesi de yapılabilmektedir Enfeksiyon Departmanının servisi de tamamen ayrı olup servis içinde bulaşıcı hastaklıklar açısından izolasyon odaları bulunmaktadır. Hematoloji ve Onkoloji Polikliniklerine ait tanısal girişim odası ve ayaktan tedavi odası bulunmakta olup malignite hastalarının bir kısmı burada ayaktan tedavi almaktadırlar.

Alerji Departmanında Alerjik Deri Testleri ve Solunum Fonksiyon Testleri yapılabilmekte, kronik hastalar düzenli takip edilmektedir.

Çocuk Endokrin Bölümünde tüm Endokrinolojik Tanı Testleri yapılabilmekte ve kronik hastalar düzenli takip edilmektedir.

Çocuk Nefroloji Bölümünde ayaktan Periton Diyaliz Ünitesinde kronik renal yetmezlikli hastalara diyaliz eğitimi verilmekte, günlük hayatlarını aksatmadan hastalıklarıyla yaşayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Pediatrik Genetik Bölümünde Klinik Genetik uygulamaları yapılmakta, Klinik Tanı Ayrıntılı Laboratuar Tetkikleri ile desteklenmektedir. Sitogenetik Analizler, Moleküler Sitogenetik ( FISH), DNA eldesi yapılmaktadır. Kordosentez ve Amniyosentez materyallerinin incelenmesiyle Prenatal Tanı konulmakta ve ailelere genetik danışma hizmeti verilmektedir. Kanser hastalarının tanı ve prognostik incelemelerinde sitogenetik analizler sıkça kullanılmaktadır.

Çocukların eğitim-öğrenim ve sosyal becerilerinin desteklenmesi için 1 Hastane Okulu ile 2 Oyun ve Etkinlik Odası olup ayrıca haftalık Sinema, Seramik, Resim gibi Sosyal Aktivite saatleri düzenlenmektedir. Hastane Okuluna gelemeyecek durumdaki hastalara öğretmenlerce hasta başında eğitim-öğretim yapılmaktadir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak amacımız ülkemize bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı) Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 2. Prof.Dr.H.Murat AYDIN Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma
 3. Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Çocuk Gastroenteroloji
 4. Prof.Dr.Recep SANCAK Çocuk Allerjisi
 5. Prof.Dr.Alişan YILDIRAN Çocuk İmmünolojisi
 6. Prof.Dr.Hasibe Canan SEREN Neonatoloji
 7. Prof.Dr.Canan ALBAYRAK Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 8. Prof.Dr.Gönül ÇALTEPE Çocuk Gastroenteroloji
 9. Prof.Dr.Ünsal ÖZGEN Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 10. Prof.Dr.Ayşe AKSOY Çocuk Nörolojisi
 11. Prof.Dr.Nazik YENER Çocuk Yoğun Bakım
 12. Prof.Dr.Mustafa Ali AKIN Neonatoloji
 13. Prof.Dr.Leyla AKIN Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma
 14. Doç.Dr.Esra AKYÜZ ÖZKAN
 15. Prof.Dr.Şahin TAKCI Neonatoloji
 16. Dr.Öğr.Üyesi İrfan Oğuz ŞAHİN Çocuk Kardiyolojisi
 17. Dr.Öğr.Üyesi Demet TEKCAN KARALI Çocuk Nefrolojisi
 18. Doç.Dr.Hülya NALÇACIOĞLU Çocuk Nefrolojisi
 19. Dr.Öğr.Üy.Emine Hafize ERDENİZ Çocuk Enfeksiyon
 20. Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül YILMAZ Çocuk Genetik
 21. Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KARTAL Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 22. Dr.Öğr.Üyesi Gökçen ÖZ TUNÇER Çocuk Nörolojisi
 23. Dr.Öğr.Üyesi Tuğba AYÇİÇEK DİNÇER

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan trafik kazaları, deprem ve sel gibi doğal afetler, travmalar ve zehirlenmelerdeki artış ile birlikte bu olaylarla karşı karşıya kalan kazazedelere yapılan ilk yardım daha da önem kazanmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Acil Kliniği 2003 yılında tek oda ile başlayan hizmetine 17 Nisan 2012 tarihi itibariyle 24 yatak kapasiteli yeni yerinde devam etmektedir. 16 Haziran 2011 tarihi itibariyle Bilim Dalı olarak hizmet veren kliniğimizde ..... Araştırma Görevlisi, 10 Hemşire, 4 Acil Tıp Teknisyeni ve 15 yardımcı personel görev yapmaktadır. Servisimizde 13 yatak kapasiteli 3 acil gözlem odası, 4 yatak kapasiteli 2 poliklinik odası, 4 yataklı 1 travma ve resüstasyon odası, 3 yataklı 2 izolasyon odası ve 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır.

Çocuk Acil Bilim Dalı 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve genç hastaların travma dahil gelişen tüm acil sağlık sorunlarına 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Doç.Dr.Esra AKYÜZ ÖZKAN Bilim Dalı Başkanı

İletişim

Sekreterlik : 2642 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

İmmünoloji Biliminin başlangıcı olarak 1798’de Jenner’in aşı geliştirme çalışmaları kabul edilse de; modern İmmünoloji’nin temelleri 1952’de Bruton tarafından altı yaşında bir çocukta agamaglobulineminin tanımlanması ile atılmıştır. Günümüzün önemli bir tedavi seçeneği olan kemik iliği nakli ilk defa 1968’de ağır kombine immün yetmezliği olan bir hastaya yapılmıştır. Çocuk İmmünolojisi’ndeki gelişmeler ile son on yılda 200’ün üzerinde primer immün yetmezlik hastalığı ve bunlara yol açan 100’den fazla gen defekti tanımlanmıştır. Bu hızlı gelişmeye rağmen primer immün yetmezlikler ile ilgili bilgilerin daha bebeklik çağında olduğu düşünülmektedir. Genel kanı primer immün yetmezliklerin nadir, tek gen defektine bağlı, resesif geçiş gösterdiği şeklinde olsa da, en az bir düzine nadir olmayan, değişik yaş gruplarında ortaya çıkabilen, ancak uzmanı tarafından tanı konulabilen primer immün yetmzelik hastalığı bildirilmiştir. Bunlara IL-12-IFNg aks defektleri, invazif pnömokok enfeksiyonlarına yol açan IRAK-4 bozukluğu, UNC93 ve TLR3 mutasyonlarının yol açabildiği ensefalitler, Chron hastalığı, human papillom virus hastalıkları gibi örnekler verilebilir.

Çocuk İmmünolojisi’ndeki bu gelişmelerde klasik flowsitometrinin yeri vazgeçilmezdir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise, lazer tarayıcılı sitometri ile in vivo olarak hastalıkların incelenebilecek olması müthiş ufuklar açacaktır.

Çocuk İmmünolojisi’nin ayrıca enfeksiyon hastalıkları, allerji ve nefroloji başta olmak üzere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nın bütün yan dalları ile ilgisi bulunmaktadır. Uygulamada, sık enfeksiyon geçiren çocuklar ve alışılmadık patojenlerin yanı sıra, özellikle immün sistemin disregülasyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklarla karşılaşılmakta, bunların tanınması, tedavisi ve takibi ise uzmanlık gerektirmektedir.

Nitekim, Sağlık Bakanlığı tarafından 19.06.2002 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yan dal uzmanlık tüzüğü ile Çocuk İmmünolojisi üç yıllık yan dal eğitim süreci olarak belirlenmiştir. Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde bu tarihten önce kurulmaya ve hizmet vermeye başlamıştır. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi bu konuda başı çekmektedir.

Üniversitemiz ise 2004 yılında, bir öğretim üyesini bu konuda yan dal uzmanlığı almak üzere üç yıllığına görevlendirmiş, ilgili öğretim üyesi 2008 yılı Ocak ayında üniversitemizde Çocuk İmmünolojisi Bilim Dalı’nın kurulması için çalışmalara başlamıştır. Bugüne kadar 250 civarında hasta konsülte edilmiş, bunların 60 kadarında bir immün sistem defekti saptanmıştır. Bunlar arasında 1 SCID, 4 CVID, 1 Chediak Higashi, 3 ALPS, 3 IL12-IFNg aks defekti, 2 sarkoidoz, 1 hiper IgE, 2 AIDS ve 4 PFAPA sendromu bulunmaktadır.

CVID’li hastalara ayaktan IVIG tedavisi uygulanmaktadır. Kemik iliği ünitemizin açılması ile ağır kombine immün yetmezlikli hastalara kemik iliği nakli yapılabilecektir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Fadıl ÖZTÜRK
 2. Prof.Dr.Recep SANCAK
 3. Prof.Dr.Alişan YILDIRAN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3630

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.H.Murat AYDIN
 2. Doç.Dr.Leyla AKIN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2652

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2009 yılında Prof.Dr.S.Gülnar Şensoy başkanlığında kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında hastalara poliklinik ve yataklı servisde hizmet verilmektedir. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde tüberküloz, akut hepatit, brusellozis, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, suçiçeği, zona, viral döküntülü hastalıklar, influenza, kemik-eklem enfeksiyonu, menenjit gibi bulaşıcı hastalığı olan hastalar yatarak tedavi almaktadır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde servisimizde yatarak izlenen hastaların kontrol muayeneleri, tüberkülozlu hastaların takibi yapılmaktadır. Ayrıca diğer polikliniklerden konsültasyon istenen hastalar değerlendirilmektedir. Bunların yanı sıra Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalınca diğer servislerde yatan hastalara gerektiğinde enfeksiyon hastalıkları danışımı verilmektedir. Özellikle Hematoloji-Onkoloji Servisinde yatan hastaların enfeksiyon konsültasyonları yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Çocuk Enfeksiyon Servisinde yatarak izlenen ve kontrol muayeneleri olan hastalar polikliniğimize direk başvurarak gerekli muayeneleri yapılmaktadır. Diğer hastalar ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanının konsültasyon istemesi ile polikliniğimize başvurmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Dr.Öğr.Üyesi Emine Hafize ERDENİZ Bilim Dalı Başkanı

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3884

Bilim Dalı Sekreteri : 3884

Servis Sekreteri : 4051

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Bilim Dalımız 1999 yılında Dr.Ayhan Gazi Kalaycı başkanlığında kurulmuştur. Aynı tarihlerde endoskopi ünitemiz açılmış, endoskopi hemşireliği eğitimi gören Nevin Kıroğlu da Bilim Dalımıza dahil olmuştur. Dr.Gönül Çaltepe 2007 yılında akademik kadromuza katılmıştır. Bilim Dalımız 2009 yılından sonra yan dal uzmanlığı eğitimi vermeye başlamıştır.

Verilen Hizmetler

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Departmanımız Çocuk Hastanesinin giriş katında, Endoskopi Ünitemiz ise bir alt katta hizmet vermektedir. Bilim Dalımızda;

· Çocuklarda karın ağrısı

· İshalli hastalıklar

· Kabızlık

· Kusma

· Kilo alamama

· Beslenme yetersizliği

· Çölyak hastalığı

· Kistikfibrozis

· Laktoz intoleransı, Früktoz intoleransı

· Safra taşı, safra çamuru, safra yolu anormallikleri

· Hirschprung hastalığı

· İnek sütü allerjisi ve diğer besin allerjileri

· Hepatitler

· Karaciğer enzim yükseklikleri

· Yenidoğan sarılıkları (neonatal hepatit ve neonatalkolestaz vb)

· Gastrit, ülser, gastroösefagealreflü hastalığı

· İltehabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı)

· Dışkıda kanamaya neden olan hastalıklar

· Çocuklarda rektal polip

· Yabancı cisim yutma olguları

· Kronik karaciğer hast, otoimmün hepatit, Wilson hastalığı, hepatit A, hepatit B, hepatit C

· Karında asit birikimine neden olan hastalıklar

· Çocuklarda siroza yol açan hastalıklar

· Tıkanma sarılıkları

· Bağırsak parazitlerine bağlı hastalıklar

· Kist hidatik hastalığı

· Pankreas hastalıkları (Akut pankreatit, kronik pankreatit, bilierpankreatit vb)

· Karaciğerde yağlanma

· Karaciğer ve dalak büyüklüğüne neden olan hastalıklar

· İştahsız çocuk

gibi sorunlara yönelik poliklinik hizmeti verilmektedir. Yatırılması gereken hastalar hastanemiz yataklı servisine yatırılarak tedavi yapılmaktadır. Bölümümüzce yapılan tanı ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler:

1.Ösefagogastroduodenoskopi (Yemek borusundan mide, oniki parmak bağırsağına kadar olan bölgenin endoskopik olan görüntülenmesi): Bu işlem tekrarlayan karın ağrısı, kusma, mide ağrısı, yanma, ekşime gibi şikayetleri olup, bölümümüzde muayene edildikten sonra gerek görülen hastalara yapılmaktadır. İşlem için hastanın aç olması gerekmektedir (açlık süresi hastaya göre değişebilir). Hastanın yaşına ve durumuna göre işlem, boğazın ilaçla uyuşturulmasıyla ya da damardan hafif aneztezik madde verilerek hastanın uyutulması sonrası yapılmaktadır. Gereken durumlarda anestezi bölümüyle görüşülerekdaha uzun süreli anesteziistenmektedir.İşlem sırasında hastalıklı bölgeyi direkt olarak gözle görmek ve bu alanlardan örnek almak mümkündür. İşlem sonunda hasta 1-2 saat gözlenerek evine gönderilmektedir.

2.Endoskopik ince bağırsak biyopsisi: Bu işlem kronik ishal, büyüme geriliği, boy kısalığı ve düzelmeyen demir eksikliği anemisi gibi durumlarda, çölyak hastalığından şüphelenildiğinde yapılır. İşlem ösefagogastroduodenoskopi ile aynıdır. Oniki parmak bağırsağından yüzeyel örnek alınarak patolojiye gönderilmektedir.

3.Yabancı cisim çıkarılması: Çocuklarda sık karşılaşılan para, iğne, nazarlık, toka, pil gibi yabancı cisimlerin yutulması durumunda yukarıda bahsedilen yöntemle (ösefagogastroduodenoskopi) girişim yapılabilir. Özellikle küçük çocuklarda mide çıkışında kalan para, kesici ve delici iğne, toka gibi cisimler ve yemek borusu ve midede şiddetli hasar ve zehirlenmelere neden olan pil gibi maddeler endoskopi ile çıkarılmalıdır.

4.Ösefagus varisi bant ligasyonu (Yemek borusundaki genişlemiş ve kanama eğilimindeki venlerin boğulması): Ösefagus varisleri, kronik karaciğer hastalıkları, siroz veya karaciğer dışı nedenlerle gelişmiş portal hipertansiyona bağlı yemek borusunda oluşan genişlemiş ve kanamaya neden olan damarlardır. Bu damarların kanamasını engellemek için endoskobun ucuna yerleştirilen özel bir alet ile aynı üst endoskopideki gibi girilir ve genişlemiş damarlar görülerek küçük lastiklerle boğulur. İşlemi 10-15 gün aralarla birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Damardan anestezi ile yapılması ve işlem sonrası bir gece yatırılarak izlenmesi gerekebilmektedir.

5.Kolonoskopi (Makat yoluyla girilerek, endoskop ile kalın bağırsağın sonuna kadar incelenmesi):Bu işlem daha çok makattan kanama, açıklanamayan karın ağrıları, uzun süren ve kanlı ishal durumlarında yapılmaktadır. İşlem öncesi 2-3 gün posasız gıda alınması ve bir gece önceden bağırsak temizliği yapılması gerekmektedir. İşlemin yapılacağı sabah makattan yapılacak olan lavman, kendi hemşiremiz tarafından uygulanmaktadır. İşlem ağrılı olabileceği için hastalara damardan anestezik madde verilerek yapılmakta ve 1-2 saat gözlemden sonra aynı gün evine gönderilmektedir. İşlem sırasında bağırsak duvarındaki zedelenmeler, ülserler veya polip denilen çıkıntılı lezyonlar direkt olarak görülebilmekte ve gerekli yerlerden biyopsi alınarak patolojiye gönderilmektedir.

6.Rektosigmoidoskopi (Makat yoluyla kalın bağırsağın yaklaşık son 30 cm’lik kısmının endoskop ile incelenmesi): İşlem kolonoskopi gibidir ve benzer şikayetlerde yapılır ancak çok daha az bir bağırsak parçası incelendiğinden daha kısa süreli ve uzun hazırlık işlemi gerektirmeden yapılabilir. İşlem öncesi yapılan lavman bağırsak temizliği için yeterlidir. Kolonoskopide olduğu gibi gereken durumlarda biyopsi alınabilir.

7.Endoskopik polipektomi (Poliplerin endoskopik olarak çıkarılması): Polip, çocuklarda çoğunlukla kalın bağırsağın son kısımlarında görülen ve daha çok ağrısız, parlak kırmızı kanama ile kendini belli eden çıkıntılı oluşumdur. Erişkinlerin aksine çocuklarda genellikle iyi huyludur. İşlem yukarıdaki gibi endoskopi ile girilerek,polibin özel bir aletle kesilerek çıkarılmasıdır.

8.Uzun süreli (ortalama 24 Saat) ösefaguspH izlemi: Yemek borusuna mide içeriğinin kaçması şeklinde tanımlanan gastroösefagealreflü hastalığının (GÖRH) kesin tanısı için kullanılan en güvenilir yöntemlerden biridir. Kusma, iştahsızlık, kilo alamama, göğüste yanma, ekşime, ağza acı su gelme gibi gastrointestinal yakınmaların yanı sıra, tekrarlayan-düzelmeyen öksürük, hırıltı gibi solunum sistemine ait de yakınmalarla gelen ve GÖRH’dan şüphelenilen her yaş hastaya uygulanabilmektedir. İşlem için, ucunda pH değişikliğini ölçen bir bölgesi olan, yaklaşık 2 mm çapında ince, yumuşak bir kateter kullanılır, burundan girilerek yemek borusunun alt kısmına yerleştirilir ve küçük bir bilgisayara bağlanır. Hasta bu süre içinde hastanede yatırılarak izlenir ve normal beslenme ve aktivitesini yapması sağlanır. Ertesi gün çıkarılır ve bilgisayara bağlanarak sonuç alınır. İşlem randevusu verilen hastaların gelirken aç olmaları gerekmektedir.

9.Uzun süreli ösefagus çok kanallı impedans ve pH izlemi: GÖRH tanısında kullanılan, şu anda dünyadaki en hassas ve güvenilir testtir. İşlem için, ucunda pH değişikliğini ve elektrik direncini ölçen bir bölgesi olan, yaklaşık 2 mm çapında ince, yumuşak bir katater kullanılır, burundan girilerek yemek borusunun alt kısmına yerleştirilir ve küçük bir bilgisayara bağlanır. pHmonitorizasyonunda olduğu gibi, hasta bu süre içinde hastanede yatırılarak izlenir ve normal beslenme ve aktivitesini yapması sağlanır. Ertesi gün çıkarılır ve bilgisayara bağlanarak sonuç alınır. İşlem randevusu verilen hastaların gelirken aç olmaları gerekmektedir.

10.Hidrojen nefes testi: Karın ağrısı, gaz, şişkinlik, kronik ishal gibi durumlarda şeker emilim bozukluğunu (özellikle süt şekeri, laktoz intoleransı) veya bağırsakta aşırı bakteri çoğalmasını göstermek için yapılan bir nefes testidir. 12 saat açlık sonrası yapılan bazal üfleme testinin ardından şekerli su içirilerek 3 saat boyunca 15 dakikada bir nefes üfleme testi tekrarlanır. Bu süre içinde hastaların endoskopi ünitemizde beklemesi gerekmektedir.Sürenin sonunda sonuçlar hemen değerlendirilebilir. İşlem randevusu verilen hastaların aç gelmeleri ve önceden kendilerine verilen diyete uymaları gerekmektedir.

11.Karaciğer biyopsisi: Karaciğer hastalığı olan hastalarda, buna neden olan etkeni, ya da hastalığın şiddetini gösterebilmek için karaciğerden küçük bir örnek alınmasıdır. İşlem öncesi hastanın gerekli kan testleri ve görüntüleme testlerinin tamamlanmış olması, kanamaya eğilim yaratabilecek bir durumunun olmaması gerekmektedir. İşlem damardan verilen anestezik madde ile hafif uyutularak yapılır. Bu nedenle işlem öncesi, sizebelirtilen süreyle hastanın aç olması gerekmektedir. Özel bir iğne ile karaciğerden küçük bir parça alınır ve incelenmesi için patolojiye gönderilir ya da hastalığının durumuna göre özel bazı testler çalıştırılır. İşlem yaklaşık 10 dakika sürer ve sonrasında kanama olmaması için buz torbası ile baskı yapılır. Hastanın takibi açısından bir gece hastanede yatırılarak izlenmesi gerekmektedir.

Müracaat Şekli

Ünitemizde yapılan tüm bu işlemler için hasta önceden tarafımızdan değerlendirilip, gerekli görülen işlem için randevu verilmiş olmalıdır. Bölümümüzde muayene edilmiş ve takibe alınan hastaların bir sonraki randevusu poliklinik sekreterimiz tarafından doktorunun uygun gördüğü sürede verilmektedir. Özel bir nedenle randevu tarihinde değişiklik istenmesi durumunda telefon ile 10 gün önceden sekreteri arayarak yeni randevu tarihini belirleyebilirler. İlk kez muayeneye gelecek olan hastalar da bölüm sekreteri ile irtibat kurabilirler.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI
 2. Prof.Dr.Gönül ÇALTEPE Bilim Dalı Başkanı

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3734

Bilim Dalı Sekreteri : 3734

Endoskopi Ünitesi : 4101

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 04.11.2004 tarihli OMÜ senato kararı ve 17.12.2004 tarihli YÖK onayı ile 2005 yılında Prof. Dr. Gönül OĞUR başkanlığında kurulmuştur. Anabilim dalı akademik kadrosunda iki öğretim üyesi, iki uzman ve bir tıpta uzmanlık öğrencisi ve sekreterler dahil 19 laboratuvar elemanından oluşmaktadır. Anabilim Dalı, Karadeniz bölgesi Samsun ilinde konuşlanmış olmakla birlikte, bölgedeki farklı il ve ilçeleri içeren yaklaşık 4-5 milyonluk bir nüfusa hizmet vermektedir.

Departmanımız bölgede klinik genetik ve laboratuvar aktivitelerinin birlikte uygulandığı en yoğun ve en kapsamlı birimdir. Aktivitelerini, multidisipliner uygulama temelinde, ağırlıklı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinataloji, Çocuk Genetik, Hematoloji, İmmünoloji, Endokrin-Metabolizma, Nöroloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Göz Hastalıkları, Onkoloji ve Gastroenteroloji işbirliği ile yürütmektedir.

Bölümümüzün hedefi akraba evliliklerinin yüksek olduğu toplumumuzda, genetik hastalıkların tanı ve tedavi metodlarını geliştirmek, özgün ve pratik gen mutasyon analizleri ile klinik tanı olanaklarını arttırmak, prenatal ve preimplantasyon genetik tanı gibi koruyucu hekimlik hizmetlerini zenginleştirmek, ağır seyirli genetik hastalık frekansında azalma sağlayabilecek bir zemin oluşturmak, hastaların klinik takip planlarını geliştirmek, risk popülasyonlarına genetik tarama testleri sunabilmek ve erken tanı ve tedavi olanağı sağlamak, genetik danışma vererek aileleri ve kişileri hastalıklar hakkında bilinçlendirmek ve özgün araştırmalara zemin hazırlayarak dünya literatürüne katkıda bulunmak ve ülkemizde göreceli olarak zor uygulanan bir disiplinde, kurumsal, istikrarlı, verimli, yaratıcı ve güdüleyici aktiviteleri kurgulamaktır.

ANABİLİM DALI AKTİVİTELERİ

 1. Klinik Genetik ve Genetik Danışma
 2. Eğitim
 3. Laboratuvar Hizmetleri (Genetik Tanı Testleri)
 4. Araştırmalar olmak üzere 4 ana bölümde toplanmaktadır.

1. Klinik Genetik ve Genetik Danışma Aktiviteleri Genetik hastalıkların tanısı, takibi ve gereğinde tedavisini, genetik danışmayı ve koruyucu hekimlik alanlarını (prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı) kapsamaktadır. Üniversitemizde 160 yataklı bir Çocuk Hastanesi varlığı nedeni ile birim, yüksek bir hasta popülasyonuna hizmet vermekte, Pediatrik Genetik ile birlikte yılda yaklaşık 8000-10000 hasta konsülte edilmektedir. Klinik Uygulamalar, poliklinik muayeneleri ve yatan hasta konsültasyonları olarak yürütülmektedir. Hasta grupları ağırlıklı olarak, nadir kalıtsal hastalıklar, primer mental retardasyon, dismorfik hastalar, fetal malformasyonlar, otoinflamatuvar hastalıklar, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları, iskelet displazileri, kromozom anomalileri, mikrodelesyon sendromları, konjenital kalp ve böbrek hastalıkları, gelişimsel beyin anomalileri, cinsiyet gelişim anomalileri, lösemiler, ailesel diabet (MODY), kas hastalıkları (Spinal muskuler atrofi, Duchenne muskuler distrofi ), ailesel meme kanseri ve solid tümorlerden oluşmaktadır.

2. Eğitim Eğitim, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Mezuniyet Sonrası Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim olarak yapılanmış olup, haftanın tüm günlerine yayılmış durumdadır. Haftanın bir günü ayrıca tümü ile yoğun eğitime ayrılmıştır; bu süreçte olgu tartışmaları, seminerler, literatür tartışmaları ve kompleks hasta analizleri yapılmaktadır. Bunların dışında makale tartışma saatleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı işbirliği ile Fetal Patoloji/Perinataloji konseyleri uygulanmakta ve yüksek riskli gebeliklerde genetik hastalıklar ve erken postnatal izlenimler tartışılmaktadır. Uzmanlık öğrenci eğitiminde, birinci yılda, poliklinik hastaları ve yatan hasta konsültasyonlarına, ikinci yılda genetik danışma ve doku kültürü/sitogenetik yöntemlerine, üçüncü yılda, tez çalışmaları, FISH analizleri ve temel moleküler tekniklere, dördüncü yılda ise klinik genetikte gelişmiş tanı teknolojilerine ve kompleks genetik hastalıklara ağırlık verilmektedir. Genetik Danışma hizmetleri, birimimizde görevli tıp doktorları tarafından öğretim üyesi denetiminde yürütülmektedir. Mezuniyet öncesi teorik ve pratik eğitim ayın belirli günlerine dağılmış durumdadır ve Tıbbi Genetiğin temel ve klinik konularını içermektedir. IV. Dönem dersleri, öğrenci rotasyonuna bağlı olarak her 2 ayda bir yoğun eğitim olarak tekrarlanmaktadır.

3. Laboratuvar Uygulama Tanı testlerine yönelik uygulamalı eğitim, anabilim dalı konuşlanma alanı içinde yapılanmış olan Genetik Tanı Laboratuvarlarında yürütülmekte, birebir yürütülen eğitim sürecinde

 1. Doku Kültür Ünitesi,
 2. Prenatal Tanı Ünitesi,
 3. Kromozom Analiz Laboratuvarları (Sitogenetik) 4.Sitogenetik Bilgi İşlem Ünitesi,
 4. Floresan In Situ Hibridizasyon birimleri (FISH)
 5. Array CGH Laboratuvarları ve 7.Moleküler Genetik Tanı Laboratuvarları (Onkolojik ve Konstitüyonel) olanaklarından yararlanılmaktadır.

Laboratuvar Çalışmaları

1-Sitogenetik Laboratuvarı: Hücre ve doku kültürleri, periferik kan, koryon villüs örneği, amniyosentez, düşük materyali, cilt (fibroblast kültürü), kemik iliği ve diğer dokulardan kromozom analizi rutin olarak yapılmaktadır. 2-Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı: Başlıca mikrodelesyonlar, endokrin bozukluklar, hematolojik kanserler ve diğer kromozomal patolojilere yönelik Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) analizleri yapılmaktadır. 3-Array CGH Laboratuvarı: Tüm pre- ve postnatal Array CGH tetkikleri yapılmaktadır. 4-Moleküler Genetik Laboratuvarı Pre-PCR, PCR, Gerçek Zamanlı PCR (Real Time PCR), Sanger Dizileme, Pyro Dizileme, Yeni Nesil Dizileme (NGS), Exom Dizileme alt birimlerinden oluşmaktadır. Gelişimsel gerilik, kistik fibrozis, otoinflamatuar hastalıklar (FMF, CAPS, TRAPS vb.) İmmün yetmezlik, Frajil X Sendromu, Ailesel diabet (MODY), Kas hastalıkları (Spinal muskuler atrofi, Duchenne muskuler distrofi ), ailesel meme kanseri, solid tümörler, hematolojik kanserler, hemakromatozis, trombofili gibi hastalıkların genleri MLPA, klasik ve yeni nesil dizileme yöntemleri ile çalışılmaktadır.

4.Araştırma Konuları Gelişimsel beyin anomalilerinde genetik etiyoloji, nadir görülen kalıtsal sendromlar ve aday genler (rare diseases), lösemilerde sıra dışı genetik mutasyonlar, sıra dışı çocukluk çağı kanserleri, fötal kök hücreler, otoinflanatuar hastalıklarda, MEFV, NLRP3, TNFRSF1, MVK genlerinin katkısı, atipik kronik myeloid lösemi genetiği, lösemilerde tedavi rezistans genleri, MPH JAK2, MPL, CALR genlerinin etkinliği, multipl myelomada sitogenetik ve FISH analizleri, cinsiyet kromozom anomalilerinde genetik mutasyonlar, idiopatik mental retardasyonda aCGH uygulamaları, mikrodelesyonlar, NGS ve ekzom analizi, fetal kök hücre olarak özetlenebilir.

Hasta Kabulu Randevu ile olmaktadır.

Tel: 0 362 312 19 19 - 3738 - 3665 - 3534

Öğretim Üyeleri

 1. Dr.Öğr.Üy. Ayşegül YILMAZ Bilim Dalı Başkanı
 2. Dr.Öğr.Üy. Ümmet ABUR
 3. Dr.Öğr.Üy.Ömer Salih AKAR

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Genetik Bilim Dalı Başkanı

Tıbbi Genetik ABD

 • Uzm.Dr.Engin ALTUNDAĞ
 • Araş.Gör.Dr.Çağrı DOĞAN

Çocuk Genetik BD (Yan Dal) Yan Dal öğrencilerimiz

 • Uzm. Dr. Aslıhan SANRI
 • Uzm.Dr.Hatice Yelda YALÇIN

MEZUN OLAN UZMANLARIMIZ

 • Uzm.Dr.Özlem SEZER
 • Uzm.Dr.Berk ÖZYILMAZ
 • Uzm.Dr.Fatma EKİCİ
 • Uzm.Dr.Huri Sema AYMELEK
 • Uzm.Dr.Ayşegül YILMAZ
 • Uzm. Dr. Hatice Mutlu ALBAYRAK

İletişim

Sekreterlik : 3738 - 3665 - 3534

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

İletişim

Poliklinik Sekreteri :

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi İrfan Oğuz ŞAHİN

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 2449

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

İletişim

Poliklinik Sekreterliği :

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Metabolizma Bilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

 1. Dr.Öğr.Üyesi Hülya NALÇACIOĞLU(Bilim Dalı Başkanı)
 2. Dr.Öğr.Üyesi Demet TEKCAN

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3726

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 1997 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı yan dal olarak kurulmuştur. Kurucu öğretim üyesi Prof. Dr. Haydar Ali TAŞDEMİR’dir. Poliklinik hizmetinin başlatılmasını takiben EEG laboratuvarı faaliyete geçirilmiştir. 2004 yılından itibaren Çocuk Nöroloji Yan dal uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. 1997 yılından itibaren 4 çocuk hekimi ‘ Çocuk Nörolojisi Yan Dal Uzmanlığı’ almıştır. Bu değerli hekim arkadaşlarımız bölgelerinde başarı ile hizmet vermektedirler “Video-EEG monitorizasyonu” ünitesi 2006 yılında hizmet vermeye başlamış, ilk vagus sinir stimülasyonu (VNS) Kasım 2010’da ve ilk epileptik cerrahi uygulaması Ocak 2011 tarihinde yapılmıştır.

Bölümümüzde Prof. Dr. Ömer Faruk AYDIN; 2004-2018 ve Doç. Dr Hamit ÖZYÜREK; 2006-2015 yıllar arasında hizmet vermişlerdir. Epilepside Ketojenik Diyet uygulaması Ocak 2015 tarihinde hizmete girmiş olup bu konuda eğitim almış Ketojenik diyet hemşiresi ve diyetisyen ile hizmet verilmektedir.

Çocuk nörolojisinin ilgilendiği hastalıklar;

Çocuk nörolojisi; 0-18 yaş aralığındaki çocukların beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır. Çocukluk yaş dönemi, erişkinlerden farklı olarak büyüme ve gelişimin devam ettiği bu yaş grubunda yer alan bireylerin nörolojik muayeneleri, hastalıklarının nedenleri, tanı ve tedavi ve takibi farklı bir yaklaşım ve uzmanlık gerektirir. Beyin gelişiminin en hızlı gelişim gösterdiği dönemler; anne karnındaki dönem ve doğumdan sonraki ilk aylardır. Sinir sisteminin gelişimi olarak da adlandırılabilecek bu gelişim, erişkinlik dönemine kadar devam eder. Gebelik ve doğum esnasında gelişen beyin hasarlanmaları, felçler, mikrosefali, riskli bebeklerin nörolojik takipleri (erken doğum, sarılık geçiren….), serebral palsi gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisi çocuk nörololojisini ilgilendirir. Gevşek bebek sendromu olarak bilinen SMA, yürümede gecikme, öğrenme ve dikkat sorunu gibi yaş ile bağlantılı nörolojik gelişim bozuklukları; ateşli ya da ateşsiz havaleler, baş ağrısı, epilepsi, bayılma gibi şuur değişikliğine sebep olan ve ataklar hâlinde görülen hastalıklar; güçsüzlük ve dengesizliğe sebep olan kas hastalıkları ve ataksiler, uyku bozuklukları, tik ve istem dışı yapılan hareket bozuklukları; otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar Çocuk nörolojisi tarafından tanı ve tedavisi yapılan hastalıklardır.
Pediatrik nöroloji bölümün hekimleri 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi ve sonrasında 3 yıllık çocuk nörolojisi yan dalı eğitimi alırlar. Çocuk nörolojisi ünitemiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Hastanesinde I. katta hizmet vermektedir. Muayene ve kontrol için sekreterimizde randevu alınması gerekmektedir. Ünitemizde Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri sabah st: 08.30-12.00 arası poliklinik muayene ve st: 13.30-17.00 arası sonuçların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çarşamba günleri st: 08.30-12.00 arası ( Çocuk Nöroloji Yandal asistanı-pediatri asistanı, Aile hekimi, intern doktor) eğitimle ilgili aktiviteler, 14.00-17.30 arası ketojenik diyet alan ve kas hastalarımızın değerlendirmeleri multi disipliner ( ilgili fizyoterapist, hemşire, diyetisyen eşliğinde ) yapılmaktadır.

Verilen Hizmetler

• Çocuk Nörolojisi Poliklinik hizmeti

• Günlük poliklinik hastalarına EEG çekimi

• Video-EEG monitorizasyonu

• Epilepsi cerrahisi (sınırlı)

• Vagal sinir stimülasyonu (VNS) uygulaması (sınırlı)

• Nöromusküler hastaların takip ve rehabilitasyon

• Ketojenik diyet alan hastalarımızın takip ve tedavisi

Müracaat Şekli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve diğer bölüm polikliniklerinden istenen konsültasyonlar sonrasında Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı sekreterliğinden alınan randevu ile kabul edilmektedir. Takipli hastalarımız poliklinik kontrollerine geldiklerinde bir sonraki takip için randevu almaları gerekmektedir. Özel eğitim raporu ile ilgili işlemler takipli olan hastalarımızın poliklinik kontrolleri sırasında aynı zamanda çıkarılmaktadır. Dış merkezlerde takibi olan çocuk nöroloji hastalarının poliklinikte ayrıca değerlendirilmesi gerekmekte olup randevu almaları gerekmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ayşe AKSOY Bilim Dalı Başkanı
 2. Dr.Öğr.Üy.Gökçen ÖZ TUNÇER

Yan Dal asistanları

 1. Uzm. Dr. Seren AYDIN

 2. Uzm. Dr. Gülbahar Kurt Bayır

Psikolog

 1. Güzin SANCAR

Ketojenik Diyet Hemşiresi

 1. Şerife ŞAHİN

Diyetisyen

 1. Övgü KARAİSMAİLOĞLU

EEG teknisyenleri

 1. Feray İÇEL

 2. Seda ÖZTEKİN

 3. Oğuz Eren KÖŞĞER

Özel Alan Bilgileri

Video-EEG monitorizasyonu, epileptik cerrahi ve vagal sinir stimülasyon uygulamaları

İletişim

Poliklinik Sekreteri: 2510

Bilim Dalı Sekreteri: 2510

EEG Laboratuvarı: 2420

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel: 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 29

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR
 2. Prof.Dr.Canan ALBAYRAK
 3. Prof.Dr.Ünsal ÖZGEN
 4. Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KARTAL

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3721

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

 1. Doç.Dr.Nazik YENER

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

 1. Dr.Öğr.Üyesi Tuğba AYÇİÇEK DİNÇER Bilim Dalı Başkanı

İletişim

Poliklinik Sekreteri :

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Sosyal Pediatri Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Hasibe Canan SEREN
 2. Doç.Dr.Mustafa Ali AKIN
 3. Prof.Dr.Şahin TAKÇI

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Yeni Doğan Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 19 Mayıs 1978 yılında ilk yerleşkesi olan şimdiki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde kuruldu. Bölümün kurucu Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluşuna görevli olarak 27 Ekim 1977 yılında Samsun’a gelen Prof.Dr.Ahmet Yaşar TURANLI’ dır. 1982 yılında Tıp Fakültesinin yer değiştirmesi ile birlikte şu anda Kurupelit Kampüsü’nde Prof.Dr.Ahmet Yaşar TURANLI, Prof.Dr.M.Tayyar CANTÜRK, Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK, Prof.Dr.Fatma AYDIN, Doç.Dr.Müge Güler ÖZDEN, Yrd.Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL’den oluşan akademik kadro ve 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir. Akademik kadro ve araştırma görevlilerinin yanı sıra 1 hemşire, 2 sekreter ve 1 yardımcı personelden oluşan idari personel bölümümüzde görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız bugüne kadar 31 uzman hekim yetiştirmiştir. Bölümümüzün kurucusu olan Prof. Dr. Ahmet Yaşar TURANLI halen Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kampüs yerleşkesindeki poliklinik ünitemizde 2 genel poliklinik, 1 fototerapi ünitesi (PUVA, dar band UVB, banyo PUVA, topikal el-ayak PUVA) bulunmakta günlük ortalama 80 hastaya hizmet verilmektedir. Bölümümüzde Direkt mikroskopik inceleme, wood ışığı muayenesi, dermatoskopik (dijital–manuel) muayene, girişimsel dermatoloji uygulamaları (kriyocerrahi-elektrokoterizasyon, punch ve insizyonel biyopsi, intralezyonel enjeksiyonlar) yapılmaktadır. Aynı binadaki Dermatoloji Servisimizde 19 hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabileceği yatak kapasitesi bulunmaktadır. Lazer ünitesinde Gemini laser cihazı (Nd: YAG ve KTP) ile vasküler, pigmente lezyonlar ve hirsutizm hastaları tedavi edilmektedir.

Bölümümüzde Yapılan İşlemler

PUVA tedavisi (fototerapi)

Dar band UVB tedavisi

Banyo PUVA tedavisi

El-ayak PUVA tedavisi

Direkt mikroskopik incelemeler

Wood ışığı muayenesi

Dermatoskopik (dijital–manuel) muayene

Girişimsel dermatoloji uygulamaları (kriyocerrahi-elektrokoterizasyon, punch ve insizyonel biyopsi vb) Şehir merkezinde bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Polikliniği’nde ise 1 poliklinik ve 1 lazer ünitesi. Lazer ünitesinde Gemini lazer cihazı (Nd: YAG ve KTP) ile vasküler, pigmente lezyonlar ve hirsutism hastaları tedavi edilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Fatma AYDIN (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK
 3. Prof.Dr.Müge Güler ÖZDEN
 4. Prof.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL
 5. Dr.Öğr.Üy.Gökhan ŞAHİN

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 2353

Servis Sekreterliği : 2392-2561

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Konum: Kat 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde

Tel: 0 (362) 312 19 19 (Dahili Tel: 2246)

Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr.Asuman BİRİNCİ

Laboratuvar Sorumlu Yardımcıları

Prof.Dr.Esra TANYEL

Doç.Dr.Aydın DEVECİ

Testler ve çalışma zamanı

Lenfosit Cross-Match : Randevulu çalışılmaktadır.

Panel Reaktif Antikor: Senede ortalama 6 kez (2 ayda bir) çalışılmaktadır. Hasta sayısındaki artış veya azalmaya ve durumu kritik hastalara bağlı olarak daha kısa veya uzun peryotlarda çalışılabilmektedir

HLA-A,B,C,DQ,DR,B5,27 TİPLEME : Haftada 1 kez çalışılmaktadır. Hasta sayısındaki artış, acil tipleme gereken hasta, tekrar edilmesi gereken hasta vb. durumlarda 2 veya daha fazla kez çalışılabilmektedir.

HLA-DPB1 TİPLEME : Çocuk Kemik İliği alıcı ve verici arasında A,B,C,DQ,DR uyumu gerçekleştiğinde çalışılmaktadır.Bu nedenle çalışılma zamanı değişkendir. Erişkin Kemik İliği alıcı ve vericilerine çalışılmamaktadır.

Tarihçe

1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulu'nun 15 Ocak 1983 tarihli toplantısında Tıp Fakülteleri Dahili Bilimler Bölümüne bağlı olarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın kurulmasına karar verilmesi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğimizde müracaat eden hastaların tümünün günlük olarak muayene tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Polikliniğimizde ayaktan başvuran hastalarda hepatit, grip, döküntülü hastalıklar, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kene ısırması sonrası gelişen enfeksiyonlar, Gastroenteritler, nedeni belirlenemeyen ateş, akciğer dışı Tuberküloz ve AIDS başta olmak üzere bir çok enfeksiyon hastalığının tanı ve tedavisiyapılmaktadır. Hastaların yatış gereksinimi durumunda tetkik ve tedavileri kliniğimizde öğretim üyeleri kontrolünde sürdürülmektedir. Ayrıca randevulu hasta kabulü öğretim üyeleri tarafından talep doğrultusunda kabul edilebilmektedir.

Müracaat Şekli

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğinde randevuyla hasta müracaatı kabul edilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Şaban ESEN
 2. Prof.Dr.Esra TANYEL (Anabilim Dalı Başkanı)
 3. Prof.Dr.Aydın DEVECİ
 4. Doç.Dr.Aynur ATİLLA
 5. Doç.Dr.İlkay BOZKURT
 6. Dr.Öğr.Üy.Tuba KURUOĞLU
 7. Doç.Dr.Fatih TEMOÇİN
 8. Doç.Dr.Heval Can BİLEK

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2797

Anabilim Dalı Sekreteri : 2797 - 2425

Servis Sekreteri : 2425

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde 1979 yılında kurulmuştur. Kliniğimiz kurulduğu yıllarda fizik tedavi ve rehabilitasyon ağırlıklı olarak çalışırken 1999 yılında anabilim dalımıza bağlı romatoloji bilim dalının kurulmasıyla birlikte romatoloji alanında da hizmet vermektedir. Kliniğimiz 29 yataklı servis ve Romatoloji polikliniği, Ağrı polikliniği ve Osteoporoz polikliniği olmak üzere 3 poliklinik ile hizmet vermeye devam etmektedir.Romotolojik hastalıkların tedavisinde öncü olan kliniğimizde ayrıca biyolojik ajan tedavisi için poliklinik hizmeti verilmektedir.Kliniğimizde halen 5 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Verilen Hizmetler

Romatolojik Hastalıklar Tanı ve Tedavisi, Ağrı Ünitesi, Felç Rehabilitasyonu,Kalp Hastalıkları Rehabilitasyonu,Ortopedik Rehabilitasyon,Spor Yaralanmaları Rehabilitasyonu,Osteoporoz Tanı ve Tedavisi,Omurga(bel ve boyun) Ağrısı Tanı ve Tedavisi

Müracaat Şekli

Poliklinikler randevulu çalışmaktadır. Sekreterden randevu alınız.

Prof.Dr. Ayhan BİLGİCİ randevulu çalışmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Dilek DURMUŞ
 2. Prof.Dr.Ayhan BİLGİCİ (Anabilim Dalı Başkanı)
 3. Prof.Dr.Gamze ALAYLI
 4. Prof.Dr.Yeşim AKYOL
 5. Doç.Dr.Yasemin ULUS
 6. Prof.Dr.İlker İLHANLI
 7. Dr.Öğr.Üy. Ahmet Kıvanç CENGİZ
 8. Dr.Öğr.Üy. Bora UZUNER
 9. Dr.Öğr.Üy. Sertaç KETENCİ

Özel Alan Bilgileri

Romatoloji-Algoloji alanında ; Prof.Dr. Ayhan BİLGİCİ

Ortopedik Rehabilitasyon alanında ; Prof.Dr.Gamze ALAYLI ve Doç.Dr.Yeşim AKYOL

Nörolojik Rehabilitasyon alanında ; Doç.Dr. Yasemin ULUS

Kardiyak Rehabilitasyon alanında ; Prof.Dr.Dilek DURMUŞ

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2338

Anabilim Dalı Sekreteri : 3830

Servis Sekreteri : 4236

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Verilen Hizmetler

Romatoloji Bilim Dalında romatolojik hastalarının yatarak veya ayaktan tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Polikliniklerimizde uluslarası tedavi önerilerinin yakından takip edildiği bir anlayış içinde hastalar en iyi ve en son yöntemlerle değerlendirilerek, en güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Romatoloji Bilim Dalımı’mızda tedavi edilen başlıca hastalıklar; Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Behçet Hastalığı, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), Psöriatik artrit (Sedef Romatizması), SLE (Lupus), Skleroderma, İnflamatuar Miyozitler, Vaskülitler, Gut Hastalığı ve diğer Ağrılı Romatizmal Hastalıklardır.

Romatoloji Bilim Dalımız 1999 yılında kurulmuştur ve bünyesinde halen 2 öğretim üyesi ve 2 yandal asistanı bulunmaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Kıvanç Cengiz

Uzm.Dr.Cemal Gürbüz

Uzm.Dr.Sezgin Zontul

Poliklinik Randevu Bilgileri

Romatoloji polikliniklerinde randevulu olarak hastalara hizmet verilmektedir. Poliklinik randevusu almak için 0362 312 19 55 numaralı telefonu arayarak Fizik Tedavi Romatoloji poliklinik randevusu isteyebilirsiniz.

Özel Muayene

Romatoloji Poliklinik Sekreteri: 0362 312 19 19 numaralı telefondan 2338 bağlanacak

Romatoloji Özel Muayene: 0362 312 19 19 numaralı telefondan 2338 bağlanacak

Adres

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

FTR Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Genel Cerrahi A.D. 1978 yılında Prof.Dr.Kayhan Özkan tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalında şu anda 10 öğretim üyesi mevcuttur. Halen genel cerrahinin tüm güncel ve spesifik konularında çalışmalar ve eğitim sürmektedir. Buna göre;

Kliniğimiz 4 profesör, 5 doçent ve 1 öğretim görevlisi ile muayene, tedavi, ameliyat, takip ve uzmanlık eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Seminerler, literatür saatleri, mortalite ve morbidite saati ve diğer tüm eğitsel toplantılar kadromuz tarafından ortak olarak gerçekleştirilmektedir. 20 asistan doktorun çalıştığı klinikte her yıl 2-3 asistan cerrahi eğitimini tamamlamaktadır. Ayrıca departmanımızda Cerrahi Onkoloji üst ihtisas eğitimi de verilmektedir.

Genel Cerrahi Servisi

Klinikte 45 yatak bulunmakta ve yıllık toplam 1300 civarında ameliyat yapılmaktadır, Buna ek olarak organ nakil ünitemizde 9 yatak bulunmaktadır. Ayrıca departman içinde bulunan Endoskopi Ünitesi’nde tanısal gastroduodenoskopi, kolonoskopi, ve PEG (perkütan endoskopik gastrostomi) işlemi uygulanmaktadır. Bunun dışında Rektoskopi Ünitesi ve kolostomi-ileostomili hastaların takip ve tedavisinde yardımcı olmak üzere kurulan Stoma Bakım Ünitesi ve ayaktan gelen hastalara hizmet veren bir poliklinik bulunmaktadır.

Meme Cerrahisi

Radyoloji departmanı ile iletişim içinde insizyonel, eksizyonel, ince iğne aspirasyon, tru-cut, telle işaretleme ve vakum yardımlı meme biyopsileri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Meme koruyucu cerrahi, mastektomi ve aksiller diseksiyon yapılmaktadır. Sentinel lenf nodu biyopsisi endikasyonu olduğunda, mavi boya kullanılmakta ya da nükleer tıp departmanı ile ilişki içinde olarak Gamma Prob yardımıyla uygulanmaktadır. Ayrıca kliniğimizde onkoplastik meme cerrahisi, otojen ve prostetik implantlı meme rekonstruksoyonu plastik cerrahi ile birlikte yapılmaktadır.

Endokrin Cerrahi

Departmanımızda tiroid ve paratiroid cerrahisi ile adrenal cerrahi konvansiyonel ya da laparoskopik olarak uygulanmaktadır. Özellikle paratiroid hastalıklarında, nükleer tıp bölümü ile korele olarak Gamma Prob kullanılarak cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Hepato-pankreatiko-bilier Cerrahi

Karaciğer, safra yolları ve pankreasa yönelik cerrahi girişimler, yani major hepatektomiler, pankreatektomi (Whipple ameliyatı, distal/total), laparoskopik kolesistektomi ve diğer safra yolu ameliyatları başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca yine pankreatit hastaları kliniğimizce takip ve tedavi edilmektedir. Bunların dışında kliniğimizde karaciğer nakil işlemleri yapılmakta, hastalarımız organ nakil servisinde takip edilmektedir.

Kolorektal Cerrahi

Hemoroidektomi, anal fistül, anal prolapsus, kolon ve rektum cerrahisi güncel tedavi prensiplerine göre uygulanmaktadır. Bu girişimler laparoskopik olarak da gerçekleştirilmektedir.

Gastroözefageal Cerrahi

Özellikle mide kanserine yönelik olarak total veya subtotal gastrektomi (D1/D2 lenf nodu diseksiyonlu) ve özefageal rezeksiyon uygulanmaktadır. Kliniğimizde obezite cerrahisi ameliyatları da başarı ile uygulanmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi

Kliniğimizde laparoskopik olarak kolesistektomi, apendektomi, splenektomi, adrenalektomi, kolektomi, Miles ameliyatı, kasık ve ventral fıtık onarımları, kist hidatik, antireflü cerrahisi, obezite cerrahisi ve tanısal işlemler uygulanmaktadır.

Acil Cerrahi

Bölümümüz refarans bir merkez olma özelliği ile gerek travmatik gerekse diğer nedenli acil cerrahi patolojilerin tedavisinde başvurulan ve çözüm üreten bir kliniktir. Kliniğimize yatan hastaların yaklaşık %20’si acil nedenlidir.

Beslenme (Nutrisyon)

Büyük oranda kanser nedeniyle ya da mide-barsak sisteminin diğer hastalıkları nedeniyle beslenemeyen hastaların, beslenme desteklerini sağlamak ve bu tip tedavileri düzenlemek ve yönlendirmek üzere fakültemiz bünyesinde kurulan beslenme kurulu (OBEK) Genel Cerrahi Bölümü’nün önderliğinde işlevini sürdürmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Cafer POLAT
 2. Prof.Dr.Mahmut BAŞOĞLU
 3. Prof.Dr.Bahadır Bülent GÜNGÖR (Anabilim Dalı Başkanı)
 4. Prof.Dr.Ayfer KAMALI POLAT
 5. Prof.Dr.Gökhan Selçuk ÖZBALCI
 6. Doç.Dr.Saim Savaş YÜRÜKER
 7. Dr.Öğr.Üy.Kağan KARABULUT
 8. Doç.Dr.Oğuzhan ÖZŞAY
 9. Doç.Dr.İsmail Alper TARIM
 10. Doç.Dr.Murat DEREBEY
 11. Doç.Dr.Mehmet Can AYDIN

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 2668

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Ondokuzmayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yükseköğretim Kurulu’nun 9 Şubat 1998 tarih 2193 sayılı kararı ile 1998 yılında resmen kurulmuştur. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu atanmıştır. Anabilim Dalımızda 1998 tarihinden itibaren uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızda 1 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi mevcuttur.

Verilen Hizmetler

Araştırma görevlileri, göğüs cerrahisi alanında deneyimli hemşire, personeli ve modern postoperatif bakım ünitesi ve servisi ile hastalara hizmet vermektedir. Servisimizde 4’ü özel oda olmak üzere toplam 20 yatak ile hizmet vermekteyiz.

Akciğer (Solunum yolu hastalıkları)

Akciğer kanseri ameliyatı

Metastatik akciğer hastalıkları ameliyatı

Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik, Abse ameliyatları

Hacim küçültücü akciğer ameliyatı

Büllektomi ve dekortikasyon ameliyatları

Mediyasten

Mediyastinal malign ve benign tümör rezeksiyonları

Timektomi

Mediastinotomi

Perikard cerrahisi

Trakea (Soluk borusu hastalıkları)

Trakea rezeksiyonları (solunum yolu darlıkları)

Yabancı cisim çıkarılması

Endotrakeal-endobronşiyal işlemler

Plevra (Akciğer zarı hastalıkları)

Plevra biyopsileri

Mezotelyoma cerrahisi

Plevrektomi ve dekortikasyon

Tanısal ve tedavi amaçlı torakoskopi

Pnömotoraks ve ampiyeme yönelik cerrahi tedavi

Göğüs duvarı (Göğüs kafesi hastalıkları)

Göğüs duvarı rezeksiyonları ve rekonstrüksiyonları

Torasik Çıkış Sendromu cerrahisi

Torakoplastiler ve torakomyoplastiler

Stoma, abse cerrahisi

Konjenital göğüs deformitelerinin (Kunduracı göğsü-Güvercin göğsü) ameliyatları (NUSS ve Abramson) ameliyatları (kapalı düzeltme yöntemleri), Modifiye Ravitch

Özofagus (Yemek borusu hastalıkları)

Benign ve malign tümör rezeksiyonları

Hiyatal herni ve gastroözofageal reflü cerrahisi

Yabancı cisim çıkarılması

Özofagusun kanser dışı hastalıklarının cerrahi tedavisi

Özofageal stent girişimleri

Diyafram (solunum kası hastalıkları)

Plikasyon

Morgagni ve Bochdalek hernisi onarım ameliyatları

Diyafragma rüptürü

Göğüs travmaları

Sempatektomi (aşırı terleme ameliyatı) : Kapalı yöntemle yapılmaktadır. Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) (Kapalı ameliyat tekniği), uygun olan tüm vakalarda ve göğüs cerrahisinin alanına giren tüm hastalıklarda yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Polikliniğimizde hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde muayene yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Burçin ÇELİK
 2. Prof.Dr.Ayşen TASLAK ŞENGÜL
 3. Prof.Dr.Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK (Anabilim Dalı Başkanı)
 4. Dr.Öğr.Üy.Selçuk GÜRZ
 5. Dr.Öğr.Üy.Mehmet Gökhan PİRZİRENLİ

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3800

Servis Sekreteri : 2551

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 2 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent çalışmaktadır. Anabilim dalının akademik elemanları Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yer alan probleme dayalı öğrenim oturumları, hasta başı tartışmaları, dersler, seminerler ve uygulamaların yapılmasında aktif olarak görev almaktadırlar. Göğüs Hastalıkları kliniği 3tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam 35 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet vermektedir. Kliniğimizde invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon imkanlarına sahip 3 yataklı bir yoğun bakım ünitesi de bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımızda 2 poliklinik ve Perşembe günleri de 1 sigara polikliniği ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Yine bölümümüzde fiberoptik bronkoskopi ünitesi , spirometre ve eforlu solunum fonksiyon testlerinin yapıldığı solunum fonksiyon testleri laboratuarı bulunmaktadır. Yine Anabilim Dalımızda toraks ultrasonografisi eşliğinde tanısal işlemler de yapılmaktadır. Bölümümüzde yılda 1000’den fazla fiberoptik bronkoskopi, 4000’in üzerinde solunum fonksiyon testi, 50’nin üzerinde plevra biyopsisi yapılmaktadır. Anabilim Dalımızın eğitim toplantıları 30 kişilik bir seminer odasında yapılmaktadır. Bu eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, makale ve seminer sunumları düzenli olarak yürütülmektedir.Anabilim Dalımızdan bugüne kadar toplam 20 kişi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olarak mezun olmuş ve halen 7 araştırma görevlisi hekim uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında Yapılan İşlemler

Solunum fonksiyon testi (spirometre)

Egzersiz testi

Diffüzyon testi

Fiberoptik bronkoskopi

Videobronkoskopi

Bronkoskopi eşliğinde elektrokoter uygulamaları

Torakoskopi

Torasentez

Plevra biopsisi

Plevranın ultrason ile incelemesi ve biopsisi

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Meftun ÜNSAL (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Oğuz UZUN
 3. Doç.Dr.Nazmiye Tibel TUNA
 4. Doç.Dr.Yusuf Taha GÜLLÜ

İletişim

Sekreterlik : 2998

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1977 yılında Prof.Dr.İhsan ÖGE tarafından kurulmuştur. Kliniğimiz, kuruluşundan bu yana üniversite kliniklerinin temel görevlerinden olan öğrenci ve uzmanlık öğrencisi eğitimi, bilimsel araştırma faaliyetleri, güncel sağlık hizmeti verilmesi ve topluma örnek insanlar yetiştirme işlevlerini başarıyla yürütmektedir.

2017 yılı itibarı ile kliniğimiz; 23 yataklı servis, ameliyathane, genel göz polikliniği ve özel birim poliklinikleri (Glokom, Şaşılık, Uvea-Behçet, Retina-Vitreus, Nörooftalmoloji, Kontakt Lens, Oküloplasti, Kornea, Oküler elektrofizyoloji) ile hizmet vermektedir. Her birim, konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uzmanlık öğrencisi eğitimi de bu alanlara dağılım ve rotasyonla yapılmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada, kliniğimiz; 8 öğretim üyesi, 12 uzmanlık öğrencisi, toplam 24 hemşire ve personel ile hizmet vermektedir. Karadeniz Bölgesi’nin en köklü üniversitesinde yer alan ve geniş bir coğrafi bölgeye hizmet veren kliniğimiz, aynı zamanda bölgedeki referans klinik olmanın da sorumluluğunu yıllardır başarıyla taşımaktadır.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof.Dr.İhsan ÖGE

Prof.Dr.Dilek ERKAN

Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ

Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK

Prof.Dr.İnci GÜNGÖR

Prof.Dr.Yüksel SÜLLÜ

Verilen Hizmetler

1-Genel göz polikliniklerimizde her türlü göz şikayeti ile ilk defa başvuran hastalara muayene yapılmakta, gerekiyorsa gözlük verilmekte ya da daha ciddi bir problem varsa birim polikliniklerine yönlendirilmektedir.

2-Retina Birimi: Prof. Dr. Yüksel SÜLLÜ, Prof. Dr. Hakkı BİRİNCİ, Doktor Öğretim Üyesi Özlem E. YÜCEL bu birimin yürütücüleri olup, diyabete bağlı göz hastalıkları, sarı nokta hastalığı, göz içi kanamaları, doğumsal retina hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Göz içi enjeksiyonlar, göz anjiyosu ve lazer işlemleri uygulanmaktadır. Katarakt ameliyatı ile birlikte veya tek başına dekolman ve vitrektomi ameliyatları yapılmaktadır. Bebek katarakt ameliyatları, her türlü göz içi mercek uygulamaları yapılmaktadır.

3-Glokom Birimi: Prof. Dr. Nurşen ARITÜRK tarafından yürütülmekte olan bu birimde, göz tansiyonunun tüm tipleri için tanı ve tedavi yapılmaktadır. Konjenital yani doğuştan göz tansiyonları ve yetişkin göz tansiyonu olguları, göz tansiyonu tedavisinde lazer uygulamaları, görme alanı yorumlanması; bebek ve yetişkin glokom ameliyatları ve katarakt ameliyatları yapılmaktadır.

4-Kornea Birimi: Doç. Dr. Ertuğrul CAN yönetiminde; kornea hastalarına poliklinik hizmeti, kornea nakli (halk arasında göz nakli olarak bilinir) ameliyatları, keratokonus hastalarına cross-linking (ışın tedavisi) uygulamaları, katarakt ameliyatları uygulanabilmektedir.

5-Nöro-oftalmoloji Birimi: Prof. Dr. İnci GÜNGÖR tarafından yürütülen bu birimde görme sinirini etkileyen hastalıklar, nedeni açıklanamayan görme azlıkları, çift görme nedenleri araştırlmakta, gözün elektrofizyolojik testleri (VEP, ERG, multifokal ERG gibi görme fonksiyonlarını elektriksel olarak ölçen testler) yapılmaktadır.

6-Şaşılık Birimi: Doktor Öğretim Üyesi Leyla N. ŞAHİN yönetiminde, tüm şaşılık tiplerinde muayene, tanı ve tedavi yapılmaktadır. Şaşılıkların gözlükle ve cerrahi tedavisi, şaşılıklarda botoks uygulamaları ve prizma gözlüğü tedavileri yapılmaktadır.

7-Kontakt Lens Birimi: Prof. Dr. İnci GÜNGÖR tarafından yürütülmektedir. Günlük kontakt lens uygulamaları, katarakt cerrahisi sonrası bebeklerde kontakt lens tedavileri, çok yüksek myop ve hipermetroplarda kontakt lens tedavileri ve keratokonus hastalarında sert kontakt lens uygulamaları yapılmaktadır.

8-Üvea Birimi: Prof. Dr. Yüksel SÜLLÜ ve Doktor Öğretim Üyesi Hilal E. ÖZTÜRK tarafından yürütülmektedir. Üveit hastalarının teşhis ve tedavileri, gerekli olduğunda katarakt ve diğer ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

9-ROP Birimi: Doktor Öğretim Üyesi Özlem E. YÜCEL tarafından yürütülmektedir. Prematüre doğan bebeklerde görülen “prematür retinopatisi” adlı durumun teşhis, takip ve tedavisi yapılmaktadır.

10-Oküloplasti Birimi: Prof. Dr. Nurşen ARITÜRK gözetiminde yürütülen birimde kapak ameliyatları, periorbital (göz çevresi) tümör ve gözyaşı kanal ameliyatları yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Genel polikliniklerimiz 2018 yılı başından itibaren e randevu ve telefon randevu ile çalışmaktadır. Birim randevuları için yakın gelecekte bu sisteme geçilmesi planlanmış olup şimdilik poliklinik sekreterliğinden verilen randevu sistemi ile çalışmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK
 2. Prof.Dr.Yüksel SÜLLÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
 3. Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ
 4. Prof.Dr.İnci GÜNGÖR
 5. Prof.Dr.Ertuğrul CAN
 6. Doç.Dr.Leyla ŞAHİN
 7. Doç.Dr.Özlem EŞKİ YÜCEL
 8. Doç.Dr.Hilal ESER ÖZTÜRK
 9. Dr.Öğr.Üy.Nurullah KOÇAK
 10. Doç.Dr.Volkan YETER
 11. Dr.Öğr.Üy.Bilge ERAYDIN

İletişim

Poliklinik Sekreteri: 0(362) 312 19 19 - 2356 Departman Sekreteri : 0(362) 312 19 19 -2372 Servis Sekreteri : 0(362) 312 19 19 -3081 FFA 0(362) 312 19 19 -2061 Görme Alanı 0(362) 312 19 19 -2515 Lazer 0(362) 312 19 19 -2400

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sevinç Oral’ın kurucu başkanlığında faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren Prof.Dr. Fulya Tanyeri, Prof.Dr. Rengin Erdal, Prof.Dr.Turhan Akbulut ve Prof.Dr.Yıldız Pekşen anabilim dalında başkanlık yapmışlardır. 2021 yılından bu yana da Prof.Dr.Şennur Dabak anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

Müracaat Şekli

Bir poliklinik hizmeti verilmeyen bölümümüzde beş öğretim üyesi, 14 uzmanlık öğrencisi ve bir tıbbi sekreter görev yapmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Cihad DÜNDAR Anabilim Dalı Başkanı
 2. Prof.Dr.Şennur DABAK
 3. Prof.Dr.Ahmet Tevfik SÜNTER
 4. Doç.Dr.Özlem TERZİ
 5. Doç.Dr.Üyesi H.Nilden ARSLAN

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri : 2292

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Prof.Dr.Ramis ÇOLAK (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji

Hematoloji

Gastroenteroloji

Nefroloji

Romatoloji

Genel Dahiliye

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ramis ÇOLAK (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Nurol ARIK
 3. Prof.Dr.Ayşegül ATMACA
 4. Prof.Dr.Ahmet BEKTAŞ
 5. Prof.Dr.Güzin DEMİRAĞ
 6. Prof.Dr.Melda DİLEK
 7. Prof.Dr.Düzgün ÖZATLI
 8. Prof.Dr.Hayriye SAYARLIOĞLU
 9. Prof.Dr.Mehmet TURGUT
 10. Prof.Dr.Beytullah YILDIRIM
 11. Prof.Dr.Metin ÖZGEN
 12. Prof.Dr.Talat AYYILDIZ
 13. Prof.Dr.Engin KELKİTLİ
 14. Prof.Dr.Bülent ÇETİN
 15. Doç.Dr.Memiş Hilmi ATAY
 16. Doç.Dr.Bahiddin YILMAZ
 17. Doç.Dr.Ahmet KARATAŞ
 18. Dr.Öğr.Üy.İbrahim GÖREN
 19. Dr.Öğr.Üy.Seher KIR
 20. Doç.Dr.Ercan TÜRKMEN
 21. Doç.Dr.Elif KILIÇ KAN
 22. Dr.Öğr.Üyesi Müge USTAOĞLU
 23. Dr.Öğr.Üyesi Ufuk AVCIOĞLU
 24. Dr.Öğr.Üy.Demet YALÇIN KEHRİBAR
 25. Doç.Dr.Muhammet OKUYUCU
 26. Dr.Öğr.Üy.Özgür KILIÇ

İletişim

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Sekreterliği 2013

Genel Dahiliye Poliklinik Sekreterliği 4115

Sekreterlik (Rapor) 4214

Nefroloji-Hematoloji Poliklinik Sekreterliği 2746-2354

Gastroenteroloji Poliklinik Sekreterliği 3572

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Poliklinik Sekreterliği 3209

Tıbbi Onkoloji Poliklinik Sekreterliği 2459

Nefroloji-Endokrinoloji Servis Sekreterliği 1723

Hematoloji Servis Sekreterliği 2693

Tıbbi Onkoloji- Gastroenteroloji-Dahiliye Servis Sekreterliği 4165

Endokrin-Nefroloji Sorumlu Hemşiresi 2592

Onkoloji- Gastroenteroloji Sorumlu Hemşiresi 4168

Hematoloji Sorumlu Hemşiresi 3334

Dahiliye Yoğun Bakım Servis Sekreterliği 3191

Dahiliye Yoğun Bakım Sorm.Hemşiresi 3196

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 Fax: 0 362 457 60 41

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ramis ÇOLAK
 2. Prof.Dr.Ayşegül ATMACA
 3. Dr.Öğr.Üy.Elif KILIÇ KAN
 • Uzm.Dr.Uğur AVCI
 • Uzm.Dr.Elif TUTKU DURMUŞ
 • Uzm.Dr.Buğra DURMUŞ

İletişim

Tel : 090 362 312 19 19

Fax : 090 362 457 60 29

Tarihçe

Bilim dalımız İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 1997 yılında kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Bilim dalımızda endoskopi ünitesi, motilite laboratuvarı, ERCP, endoskopik ultrasonografi birimi, endoskopi hasta hazırlama ve gözlem servisi, gastroenteroloji polikliniği, karaciğer transplantasyon polikliniği ve yataklı servis bulunmaktadır.

Yapılan İşlemler

 1. Özofagogastroduodenoskopi (tanı ve tedavi işlemleri)
 2. Kolonoskopi (tanı ve tedavi işlemleri)
 3. Enteroskopi
 4. Özafagus, anal kanal motilite çalışmaları ve biofeedback
 5. Özafagus pHmetri
 6. Endoskopik retrograd kolanjiopanreatografi (ERCP tanı ve tedavi işlemleri)
 7. Endoskopik ultrasonografi
 8. İleri endoskopik işlemler (endoskopik mukozak rezeksiyon(EMR), endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)

Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 1. Yemek borusu, mide, ince bağırsak kalın bağırsak, anal kanal, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve sara yolu hastalıkları
 2. İnflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolitis, Crohn hastalığı)
 3. Hepatitler
 4. Sindirim sistemi kanser hastalıklarında tanı ve palyatif tedavi

Müracaat Şekli

Polikliniğimiz randevu ile çalışmaktadır. Randevu 0 362 312 19 55 nolu telefondan alınmaktadır. Özel muayene randevuları 0 362 312 19 19 - 3572 nolu telefondan alınmaktadır. Endoskopi ve diğer işlemler için poliklinik sekreterliğiyle birebir görüşülerek randevu alınabilir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ahmet BEKTAŞ Bilim Dalı Başkanı
 2. Prof.Dr.Beytullah YILDIRIM
 3. Doç.Dr.Talat AYYILDIZ
 4. Dr.Öğr.Üy.İbrahim GÖREN
 5. Dr.Öğr.Üyesi.Ufuk AVCIOĞLU
 6. Dr.Öğr.Üyesi.Müğe USTAOĞLU

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3572

Bilim Dalı Sekreteri : 2093

Servis Sekreteri : 4165

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Bilim dalı Kuruluşu: Hematoloji Bilim Dalı, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2004 tarihli ve 4653 sayılı yazısında, Yürütme Kurulunun 02.03.2004 tarihli toplantısında, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Hematoloji Bilim Dalı’nın kurulmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir." yazısı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.

Verilen Hizmetler

Servis

40 yataklı kliniğimizde yatak doluluk oranımız %100 oranı ile hizmet vermektedir.

Poliklinik

Üç adet Hematoloji polikliniği ile günde 50-60 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kemik iliği aspirasyon ve müdahele polikliniğinde günlük en az 5 hastaya kemik iliği aspirasyon ve biopsi yapılmaktadır.

Genel olarak

 1. Kan hücrelerinin veya hemoglobinin ilikteki üretimlerinde bozulma (değişik anemi-kansızlık-lökopeni ve trombositopeniler)
 2. Kan hücrelerinin yıkımlarının hızlanması (hemolitik anemiler, ATP vb)
 3. Kan hücreleinin işlevlerinin bozulması (orak hücreli anemi, değişik işlev bozuklukları vb)
 4. Kanın pıhtılaşmasının bozulması (hemofililer, von Willebrand hastalığı vb)
 5. Kanın damar sistemi içinde gereksiz yere pıhtılaşması (tromboz, akciğer tromboembolisi, tromboflebit vb)
 6. Kanı üreten ilik hücrelerinin ve lenf bezi hücrelerinin kanserleşmeleri (lösemiler, lemfomalar,myeloma vb) ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi hematoloji kliniğimizde yapılmaktadır.

Kök Hücre Nakli

Hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış olup 2018 yılı Eylül ayında hizmet vermesi planlanmaktadır.

Müracaat Şekli

Hastalar hem internet üzerinden (http://hastane.omu.edu.tr) randevu alarak hem de poliklinik sektreterliğine başvurarak muayene olabilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Mehmet TURGUT
 2. Prof.Dr.Düzgün ÖZATLI
 3. Doç.Dr.Engin KELKİTLİ
 4. Doç.Dr.Memiş Hilmi ATAY

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 6760-6761

Bilim Dalı Departman Sekreteri : 6747

Servis : 3.Kat 6765 4.Kat 6776

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Hematoloji Bilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Bölüm 1992 de Dr İdris YÜCEL'in üniversiteye katılmasıyla kurulmuştur. Halen 2 Profesör ve 1 Doçent öğretim üyesi ile hizmet vermektedir.

Verilen Hizmetler

Poliklinik ve yataklı servis hizmeti verilmektedir. Kemoterapi ünitesinde hastaların ayaktan tedavileri yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

0 362 312 19 19 - 6748 ve 6749 nolu telefonlardan randevu alınabilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Güzin DEMİRAĞ
 2. Prof. Dr. Bülent ÇETİN
 3. Doç.Dr.Bahiddin YILMAZ

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Onkoloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte Nefroloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. 2009 yılından itibaren Nefroloji Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Hemodiyaliz hastanemizde ilk defa 1981 yılında Prof.Dr. Kuddusi Cengiz ve Prof.Dr. Hulusi Koçak’ın girişimleri ile başlamıştır.

Verilen Hizmetler

-Yataklı nefroloji servisi -Yataklı organ nakil servisi -Hemodiyaliz ünitesi -Periton (karın diyalizi) ünitesi -Böbrek nakli polikliniği -Nefroloji ve Hipertansiyon poliklinikleri

Nefroloji Bilim Dalında 3 Profesör çalışmaktadır. Bilim dalının akademik elemanları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yer alan probleme dayalı öğrenim oturumları, hasta başı tartışmaları, dersler, seminerler ve uygulamalrın yapılmasında aktif olarak görev almaktadır. Nefroloji Bilim Dalı 23 tanesi nefroloji servisi, 15 tanesi organ nakil servisinde olmak üzere toplam 38 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Bilim dalımız rutin poliklinik hizmetlerinin verildiği 3 poliklinik ve 2 böbrek nakli polikliniği ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Böbrek nakil hazırlık polikliniğimizde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gerektiren hastalar böbrek nakli yönünden değerlendirilmekte canlı ya da kadavradan nakil hazırlığı yapılmaktadır. Akrabalık verici adayı bulunması halinde hazırlık değerlendirmeleri yapılmakta, verici olup olamayacağına dair kan tetkikleri ve doku analizleri yapılmaktadır. gerekli hazırlıkları yapılan ve testleri uygun olan hastalara üniversitemizde organ nakli yapılmaktadır. Canlı vericisi olmaması halinde hastaların gerekli kontrolleri yapılıp kadavradan nakil sırasına alınmaktadır. Uygun organ çıkması halinde nakilleri yapılmaktadır. Hipertansiyon polikliniğimizde 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümü yapılabilmektedir.

Kliniğimiz şehir merkezinde kronik hastaların hemodiyalize alındığı 25 ciha ve 7 hemşire ile hizmet veren bir hemodiyaliz ünitesi ve ana kampüste daha çok akut hastalara hizmet veren 14 cihaz ve 9 hemşire iel hizmet veren bir hemodiyaliz ünitesi olmak üzere iki hemodiyaliz merkezi bulunmaktadır. Şehir sağlık merkezimizde hizmet vermekte olan diyaliz ünitemizde hastalar evlerinden servis ile alınmakta ve diyaliz sonrası evlerine bırakılmaktadır. Burada hastalar için uygun giyinme kabinleri, dinlenme olnakları bulunmakta, diyetisyen önerileriyle hazırlanan öğünler hastalara sunulmaktadır. Periton diyaliz uygulamaları ise ana kampüsteki diyaliz merkezi içinde yapılandırılmıştır. Periton diyalizi (karın fdiyalizi) ünitesinde 2 hemşire, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalara karın diyalizi hakkında eğitim vermekte, hazırlık ve takiplerinde yardımcı olmaktadır. Bilim dalımızın eğitim toplantıları diyaliz merkezinde oluşturulan 20 kişilik bir seminer odasında yapılmaktadır. bu eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, makale ve seminer sunumları düzenli olarak yürütülmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Hayriye SAYARLIOĞLU (Bilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Nurol ARIK
 3. Prof.Dr.Melda DİLEK
 4. Dr.Öğr.Üy.Ercan TÜRKMEN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2354

Bilim Dalı Sekreteri : 2746

Servis Sekreteri : 1723

Böbrek Nakil Hazırlık Polikliniği : 2842

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nefroloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Mart 2013 yılında hizmete başlamıştır. Bir romatoloji öğretim üyesi 10 yataklı servisi ve üç polikliniği ile hizmet vermektedir.

Verilen Hizmetler

Romatizmal hastalıkların tanısı ve takibi yapılmaktadır. Bu hastalıklar başlıca Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Sedef Romatizması, SLE (Lupus), Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), Gut, Behçet Hastalığı, Skleroderma, Miyozitler, Vaskülitler ve diğer Romatizmal Hastalıklardır.

Müracaat Şekli

Poliklinik hizmetleri randevulu olarak hizmet vermektedir. Günlük 40 hasta kabul edilmektedir. Bir poliklinik yeni hastalara, diğer poliklinik kontrol hastalarına hizmet vermektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Metin ÖZGEN
 2. Prof.Dr.Hasan ULUSOY

ROMATOLOJİ POLİKLİNİK : 4115

ROMATOLOJİ ÖZEL MUAYENE : 4116

Özel Alan Bilgileri

Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit polikliniği Pazartesi ve Salı günleri

Lupus ve Behçet Hastalığı polikliniği Çarşamba günü

FMF, Gut ve Sedef Romatizması Perşembe günü

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 4115

Bilim Dalı Sekreteri : 4116

Servis Sekreteri : 4148

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Romatoloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1973 yılında, Samsun Tıp Fakültesi olarak eğitim ve akademik yapılanmasına başlayan fakültemizde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 1975 yılından beri Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir. Hacettepe’ de öğrenim gören ilk öğrencileri, 5. ve 6. sınıfa geldiklerinde, 1978 yılından itibaren Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bir bölümünde hizmet sunmaya başlayan Tıp Fakültesine bağlı Anabilim dalında eğitim görmeye başladı. Tıp Fakültesinin tüm sınıfları 1982 yılından sonra Samsun’ da eğitim görmeye başladı ve 1986 yılında da Kurupelit yerleşkesindeki yeni binalarına taşındı.

Verilen Hizmetler

Kadın Hastalıkları muayenesi

Gebe muayenesi

Doğum sonrası kontrol muayenesi

Jinekolojik Ultrasonografi incelemesi

Gebelerin ultrasonografik incelemeleri

Gebelikte girişimsel işlemler

Gebelere uygulanan testler

Doğum

Pap test (servikal yayma)

Kolposkopi ve biyopsiler

Endometriyal biyopsi

Laparoskopi

Histeroskopi

Histerosalpingografi (HSG) ve Her türlü jinekolojik ve obstetrik operasyonlar

Kadın Hastalıkları muayenesine gelirken bilinmesi gerekenler;

Muayene öncesinde vajinal duş yapılması, vajinal krem-fitil gibi ilaçların kullanılması ve cinsel ilişkide bulunulması yapılacak muayene, tetkik ve sonuçlarını etkileyebileceği için önerilmemektedir. Muayene esnasında mesanenin (idrar torbası) boş olması daha rahat muayene olmanızı sağlar. Bunun dışında ultrasonografi ve muayene esnasında zorluk çıkarabileceği için, sıkı kıyafetlerin giyilmesini önermemekteyiz. Aynı zamanda, sizde bulunan daha önce yapılmış tüm film ve tetkiklerinizi dosyanızla beraber doktorunuza göstermek için yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Gebe muayenesi:

Gebelik, başından sonuna kadar her döneminde farklı incelemelerin yapıldığı, anne sağlığı yanında bebeğin de sağlığının izlendiği çok önemli bir dönemdir.Tüm kadınların, gebe kalmadan önce en az bir kez kontrole gelmeleri önerilir.Bunun dışında gebe olduğunu anlayan anne adaylarının mümkün olan en kısa zamanda gebelik takiplerine başlamak için polikliniğimize başvurmaları gereklidir. Gebeler, doğum polikliniğimizde ilgili doktor tarafından belirlenen zamanlarda muayene, ayrıntılı ultrasonografi, 11-14 hafta kombine test, ense saydamlığı ölçümü üçlü test, amniyosentez, Doppler ve NST gibi çeşitli tetkikler için çağrılmaktadır.

Doğum sonrası kontrol muayenesi:

Gerek normal yolla, gerekse sezaryen ile yapılan doğumlardan 6 hafta sonraki kontrol için randevu almanız uygun olur. Bu randevuda doğum sonrasında görülebilen bir takım sorunların tanı ve tedavisi için önem arz etmektedir.

Ultrasonografi:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde gerek çeşitli kadın hastalıklarının incelenmesinde, gerekse gebe hastaların takibinde ve kısırlık tedavisi sürecinde normal muayenenin bir parçası olarak ultrasonografik değerlendirmeler yapılmaktadır. Kliniğimizde, hastaların ultrasonografi ile değerlendirilmesi iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Transabdominal ultrasonografi görüntülemenin karın cildi üzerinden yapıldığı ultrasonografidir. Transvajinal ultrasonografi ise vajina içerisinden özel prob ile yapılan ultarsonografidir.

Ultrasonografi tetkikine gelirken bilmeniz gerekenler:

Ultrasonografi sıklıkla poliklinik muayenesi ile birlikte yapıldığında muayene için yukarda belirtilen hazırlıklar dışında özel bir hazırlık yapmanız, doktorunuz aksini belirtmediği sürece, gerekli değildir. Adet görüyor olmanız her iki ultrasonografi için bir engel teşkil etmez. Transabdominal ultrasonografi: Vajinal yolla sonografi uygulanamayacak hastalarda inceleme karından yapılacağı için mesanenin dolu olması önemlidir. Bunun için hastaların su içerek idrara sıkışması istenebilir. Tranvajinal ultrasonografi: Bu yöntem ile daha yüksek görüntü kalitesi sayesinde birçok hastalığın teşhisi açısından transabdominal ultrasonografiye göre daha çok tercih edilir. Transabdominal ultrasonografinin aksine mesanenin boş olması gereklidir.

Gebelerin ultrasonografik incelemeleri:

Gebelik süresince hem normal gebeliklerin hem de problemli gebeliklerin takibinde ultrasonografi birçok sorunun erken teşhisine olanak sağlamış en önemli testlerden birisidir. Gebelerde ultrasonografi anne karnındaki bebeğin muayenesi olarak düşünülebilir. Erken gebelik döneminde yapılan ilk ultrasonografi özellikle önemlidir, çünkü bu sayede bebeğin gebelik haftası tam olarak saptanır ve sonraki izlemler buna göre değerlendirilir, ayrıca erken gebeliğin normal yerleşimli bir gebelik mi olduğu, yoksa bir dış gebelik mi olduğu da ultrasonografi ile kolaylıkla anlaşılabilir. Bu inceleme sırasında bebeğin çeşitli vücut ölçümleri yapılmakta, tahmini ağırlığı hesaplanmakta, sıvı miktarı ölçülmekte ve elde edilen bulguların gebelik haftası ile uyumlu olup olmadığı saptanmaktadır. Gerekli olduğu durumlarda deneyimli hekimler tarafından ileri ultrasonografik tekniklerle ayrıntılı inceleme ve takip yapılmaktadır.

Gebelere uygulanan testler:

Gebelerin muayenesi ve ultrasonografik incelemesi yukarda verilmiştir. Bunların dışında normal bir gebelik süresince bir takım ek testler yapılmaktadır.

Down sendromu testleri:

Down sendromu (Mongolizm), toplumda yaklaşık olarak 600-700 doğumda bir gözlenen, zeka geriliği ve çeşitli anomaliler ile birlikte olabilen önemli bir kromozom hastalığıdır. Bu nedenle tüm gebeler Down sendromu açısından taranmalıdır. Bu tarama iki şekilde yapılmaktadır. 11-14. gebelik haftaları arasında 11-14 hafta kombine test ve ultrasonografik fetal ense saydamlığı testi 16-18. gebelik haftaları arasında üçlü test size uygun olan testleri takibinizi sürdüren doktorunuz bildirecektir.11-14 hafta kombine test sonucunda yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak koryon villus biyopsisi yapılması önerilirken üçlü testte yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak amniyosentez yapılması önerilir.

Üçlü test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:

Üçlü test için sadece kan vermek yeterlidir. Aç olmanız gerekmez.

Şeker yükleme testleri:

24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti(şeker hastalığı) için 50 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. Bu testin zamanını poliklinik izlemi sırasında doktorunuz belirtecektir.50 gram şeker testi anormal olan hastalara 100gram şeker yükleme testi yapılır.

Şeker yükleme testi için gelirken bilinmesi gerekenler:

Şeker yükleme testlerinde hastadan yoğun şeker içeren bir su içmesi istenir. Bu nedenle bu suyun içilmesini kolaylaştırmak için yanınızda bir adet limon getirmeniz tavsiye edilir.

50 gram şeker yükleme testi

Hastanın aç olması gerekli değildir. Sadece hafif bir kahvaltı yeterlidir. Şekerli su içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır.

100 gram şeker yükleme testi

Hastanın kahvaltı yapmadan aç gelmesi gereklidir. İlk önce açlık kan şekerine bakılır, şekerli su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır.

Amniosentez:

Amniosentez çeşitli kalıtsal hastalıkların erken tanısı ve tarama testleri anormal gelen hastalarda Down sendromunun erken teşhisi için en sık olarak 16-18. gebelik haftalarında yapılır. Gebelik izleminiz esnasında amniosentezin gerekli olup olmadığı konusunda doktorunuz sizi kotrolleriniz esnasında bilgilendirecektir. İşlem sırasında oldukça ince bir iğne ile gebenin karnından girilerek bebeğe ve plasenta’ya dokunulmadan az miktarda sıvı alınır ve bu sıvıda bebeğin kromozomlarına bakılır. Eşinizin ve kendinizin kan grubunu da bilmelisiniz, doktorunuz size soracaktır.

Amniosentez için başvururken bilinmesi gerekenler:

Amniosentez için gelirken aç olmanız gerekmez, hafif bir kahvaltı yapmanız yeterlidir.

Doğum:

Gebelerin su gelmesi, ağrıların veya kasılmaların başlaması, bebek hareketlerinin azalması, her türlü kanama gibi acil durumlarda zaman gözetmeksizin doğumhane servisine başvurmaları gerekmektedir.

Pap test(servikal yayma):

Pap test, rahim ağzından dökülen hücrelerin özel bir fırça yardımıyla toplandıktan sonra mikroskop altında incelenmesidir. Bu test , toplumumuzdan en sık görülen kadın kanseri olan serviks(rahim ağzı) kanserinin taranması ve erken teşhisini sağlar.Pap test ilk olarak, cinsel ilişki başladıktan 3 yıl sonra ve 21 yaşını geçmemek şartıyla yapılmalıdır.Belli aralıklarla testin tekrarlanması gerekmektedir.Uygun şekilde yapıldığında rahim ağzı kanserlerine bağlı ölümlerin önlenmesinde oldukça etkilidir.Bu test için özel bir randevu almanıza gerek yoktur.Poliklinik muayenesi sırasında bu test yapılmaktadır.Test sonucu anormal çıkanlarda ileri değerlendirme gereklidir.

Pap test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:

Pap test vajinl yoldan yapılan bir test olması nedeni ile bu muayene uygun kadınkarda yapılabilir.Pap test yapılması için 24-48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulması, vajinal krem veya temizleyici kullanılmaması önemlidir.

Kolposkopi ve biyopsiler:

Kolposkopi rahim ağzının özel bir mikroskop ile büyütülerek normalde göz ile görülemeyen detayların görülmesini sağlayan bir yöntemdir. Kolposkopi özellikle anormal Pap test sonuçları olan hastalarda yapılır. Eğer kolposkopi esnasında şüpheli alanlar görülürse bu bölgelerden biyopsi (parça alma ) alınması gerekebilir.

Endometriyal biyopsi:

Endometriyal biyopsi rahmin iç tabakasında görülebilecek çeşitli hastalıkların aydınlatılması için uygulanan bir örnek alma yöntemidir. Temel olarak menopoz sonrası kanama varlığında veya menopoz öncesinde anormal kanama şikayetleri olan hastalarda yapılır.Endometriyal biyopsi, hastanın isteğine bağlı olarak genel veya lokal anestezi ile yapılabilir.

Laparoskopi:

Laparoskopi işlemi günümüzde endometriyozis, dış gebelik, kısırlık, kronik kasık ağrısı gibi bir çok hastalığın tanı ve tedavisi için yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır.Özel kamera sistemleri ile karın içine göbek bölgesinden ve iç çamaşırı çizgisi altında kalan bölgelerden yarım santimetrelik kesiler yapılarak girilmekte ve bütün cerrahi işlem özel donanımlı bir video sistemi ile yapılmaktadır.

Histeroskopi:

Histeroskopi laparoskopi gibi fakat daha ince kamera sistemleri ile rahim ağzının, uterus (rahim) içinin ve tüp ağızlarının incelenmesi işlemidir.Histeroskopi işlemi adet kanamasının başladığı ilk gün 1.gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur. Histerosalpingografi(HSG): HSG rahim içi ve tüplerin incelenmesini sağlayan bir testtir. Kadın-doğum hekimi tarafından yapılan muayene ve rahim içine verilen özel radyoopak madde sonrasında birkaç defa film çekilir.HSG işlemi Cuma günleri öğleden sonra yapılmaktadır.

HSG için gelirken bilinmesi gerekenler:

HSG randevusu aldığınız kadın-doğum polikliniğine size reçete edilen özel sıvı ile başvurmanız ve burada size verilen tıbbi malzeme ile Radyoloji Bölümü’nde HSG odasına gelmeniz gereklidir. HSG esnasında hastanın adetli olmaması gereklidir. Kanamasının başladığı ilk gün 1. gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur. Test için aç gelmek gerekli değildir.

Müracaat Şekli

Poliklinik muayenesi için randevular

Genel poliklinik muayenesi için randevular telefon ile verilmektedir. Randevular hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde poliklinik sekreterliğinden, en uygun ve en yakın tarih için alınabilir.

Öğretim Üyesi muayenesi için randevular

Öğretim üyelerinden istenen muayene randevuları poliklinik sekreterliği tarafından verilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.İdris KOÇAK
 2. Prof.Dr.Miğraci TOSUN(Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı)
 3. Prof.Dr.Handan ÇELİK
 4. Prof.Dr.Fatma Devran BILDIRCIN
 5. Prof.Dr.Davut GÜVEN(Anabilim Dalı Başkanı) (Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı)
 6. Doç.Dr.Abdülkadir BAKAY
 7. Doç.Dr.Ayşe Zehra ÖZDEMİR
 8. Dr.Öğr.Üy.Mesut ÖNAL
 9. Dr.Öğr.Üy.Hüseyin EKİNCİ
 10. Öğr.Gör.Dr.Ulaş ÇOBAN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2358 - 2343

Anabilim Dalı Sekreteri : 2350

Servis Sekreterliği : 2412

Perinatoloji Polikliniği : 4250

Tüp Bebek Merkezi : 3980

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Anabilim Dalı Kuruluşu: Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimlerine bağlı olarak 1978 yılında kurulan Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1984 yılına kadar tek kadro ile klinik hizmetleri yanında Tıp ve Hemşirelik MYO da dersler vererek akademik yapılanmasını sürdürmüştür. Bu tarihlerde 1 yardımcı doçent ve 1 asistan alarak kodrosunu güçlendirmeye başlamış ve halen devam etmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof.Dr. M.Kamuran ERK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu olup Hacettepe Üniversitesinde Genel Cerrahide ihtisasını yaptı. Güney Afrika Cap Town Hastanesinde Dr.Chistian Barnard ‘ın kliniğinde Kalp Damar Cerrahisi kliniklerinde çalıştıktan sonra Üniversitemizde. 1978'de Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalını kurdu. 1997 yılında Emekli oldu. Ankara’da 2000 yılında geçirdiği elim bir trafik kazasında vefat etmiştir.

Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR

Samsun 1958 doğumlu olup, 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi ihtisasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı. 1997 yılında doçent olan Dr. Kolbakır, Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalından ayrılan Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalının kurucu Anabilim Dalı başkanı oldu. Halen Anabilim Dalı Başkanıdır.

Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Erzincan 1960 doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden Mezun oldu. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde Kalp-Damar Cerrahisi ihtisasını tamamladı. 1992 yılında Üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Dr.Keçeligil 1997 yılında Doçent oldu. 2004-2010 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını yaptı. İki dönem Anabilim Dalı başkanlığı yaptı.

Bölüm Kuruluşu

Prof.Dr.M.Kamuran ERK 1978 yılında OMU Tıp Fakültesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğini kurduğunda Türkiye’de üç büyük şehir dışında kalp ameliyatı yapılması hele hele açık kalp ameliyatlarının gerçekleştirilmesi imkansız, bir hayaldi. 1978 yılında Anabilim dalının kuruluşu ile başlayan kapalı kalp ameliyatları akabinde 1983 yılında, merhum Doç.Dr.Mikail Yüksel, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gelerek kliniğimizde çalışmaya başlaması ile 1983 yılında ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi ve zihinlerdeki hayal olmaktan çıktı. Böylece, 3 büyük şehir dışında bir açık kalp ameliyatı ilk defa burada yapılmış oldu. Üniversite Hastanemizin yeni binası 1986 yılında tamamlanmış ve o tarihten itibaren eğitim, araştırma faaliyetleri ve klinik hizmetleri halen kullanılmakta olan bu büyük tesiste sürdürüldü. Çok sevilen ve başarılı bir öğretim üyesi olan Doç.Dr.Mikail Yüksel’i 1992 yılı sonbaharında geçirdiği bir trafik kazasında kaybedildi. 1996 yılı sonunda Prof.Dr.M.Kamuran Erk emekli olarak kliniğimizden ayrıldı. Kendisini, 2000 yılında Ankara’da geçirdiği elim bir trafik kazasında yitirdik. 1997 yılı başından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof.Dr.Ferşat Kolbakır üstlendi. Daha sonra Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi şeklinde bir bölünme oldu. Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik olarak bir Bölge referans Hastanesi niteliğinde Kardiyoloji merkezi kurarak; Kardiyoloji ve Kalp Damar cerrahisi Kliniklerini bir kompleks olarak biraraya getiren proje, 2000 yılında başlatılarak hayata geçirilmiş ve inşaası tamamlanmak üzere iken Üst Yönetimlerin aldığı talihsiz bir karar nedeniyle 2004 yılında yapılmış iç yapı tekrar yıkılarak Çocuk hastenesi olarak kullanıma açılmıştır. Böylece stratejik olarak bölgede oluşacak güç zayıflatılmış ve özel hastanecilik sistemine destek anlamında engellenmiştir. Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi süreklilik arz eden bir eğitimdir ve bu özellikte bir eğitim programını gerektirir. Bir Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olduğumuz için, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz iki ana kol halinde yürütülmektedir. Bunlardan biri, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimidir. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) modeli uygulanmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin ikinci kolu tıpta uzmanlık eğitimidir. Bu eğitim, bugün itibarıyla fiilen yaklaşık 6 sene süren bir eğitimdir. Asistan olarak ta adlandırdığımız tıpta uzmanlık öğrencileri TUS sınavını kazanmak suretiyle bize gelmektedirler. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi, gerek kuramsal gerekse uygulamalı bir çok öğe içeren bir eğitimdir. 1984 yılından beri kliniğimizde tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Kliniğimizde bugün itibariyle uzmanlık eğitimi gören asistan sayısı 9’dur. Gerek erişkin kalp cerrahisi, gerek çocuk kalp cerrahisi ve gerekse damar cerrahisi alanlarında asistanlarımızın iyi bir eğitim aldıklarını ve yeterli bilgi ve deneyim ile ihtisas eğitimlerini tamamladıkları kanısındayız. Kliniğimizde eğitim görerek ayrılan arkadaşlarımızın bir kısmı başka üniversitelerde akademisyen olarak çalışmakta iken, bir kısmı da kamu ya da özel diğer hastanelerde vazife yapmaktadırlar.

Akademik kadromuz 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır. 2 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent öğretim üyemiz bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin, uzmanlık eğitimlerini aldıkları kurumlar bakımından, biri Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL), ikisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR, Doç.Dr.Muzaffer BAHÇIVAN), biri ise İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlıdır (Doç.Dr.Mustafa Kemal DEMİRAĞ) Öğretim üyelerimiz gerek eğitimsel açıdan gerekse tıbbi ve cerrahi uygulamalar bakımından engin bir deneyime sahiptir. Kliniğimizde görev yapan yardımcı sağlık personeli iyi bir hizmet içi eğitimden geçirilmiş durumdadır ve belirli aralarla bu eğitimler yinelenmektedir. Hemşirelerimiz ve perfüzyonistlerimiz görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde ve severek yapmaktadırlar. Bütün personelimiz arasında saygı ve sevgi temeline dayanan azami işbirliğinin varlığı çalışmalarımızın başarısını arttıran etmenlerden biridir. İyi hizmet ve kaliteli eğitim sunulması bağlamında, bütün personelin belli bir işbirliği dahilinde ve özenle çalışmasının önemi yadsınamaz.

OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak, akademik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna inandığımız nitelikli bilimsel yayınlar üretimine dikkat ve özen gösterilmektedir. Her asistanımızın, tıpta uzmanlık eğitimi süresi boyunca, bizzat kendisi tarafından düzenlenmiş ve yayınlanmış çalışması ve yayınları olmasına önem verilmektedir.

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı kliniği ülkemizde iki önemli kliniğin anlayış ve bilgi birikimlerinden esinlenerek kendisine has bir eğitim, araştırma ve uygulama tarzı oluşturmuştur. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Yüksek İhtisas hastanelerinin klinik uygulama ve eğitim düşünce tarzları ile asistan uzmanlık eğitimi ve klinik işleyiş yürütülürken lisans eğitimi Tıp fakültesinin belirlediği doktrinler doğrultusunda şekillenmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisinde Hacettepe Üniversitesinin engin tecrübelerinin kliniğimize yansımasına ek olarak Güney Afrika Cap Town Christian Barnard Kliniğinin tecrübe ve bilgi birikimleri halen takip edilmektedir. Ülkemizde yapılan ilkler listesinde düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yapılan istisnai ameliyatlar kliniğin isminin ülkemiz çapında tanınmasında etkili olmuştur.

Öğrenim Türü

OMÜ Tıp Fakültesi, Tıp eğitimi lisans seviyesinde öğrencilere klinik öncesinde verilen PDÖ senaryoları içersinde genel kapsamlı teorik eğitim olarak sunulmaktadır. Bu seviyede verilen kalp ve damar cerrahisine yönelik eğitim; anatomi, fizyoloji, histoloji ve klinik enfeksiyon ve travmatolojiyi ilgilendiren konular içinde verilmektedir. Klinikler seviyesinde eğitim genel olarak 2 TASK içinde sunulmaktadır. Bunlar Bacak ağrısı ve Siyanoz TASK ıdır. Bu TASK lar içinde konjenital kalp hastalıkları ve cerrahi tedavi usulleri ile Atardamar ve Toplar damar hastalıkları ve tedavileri anlatılmaktadır. Klinik staj döneminde mevcut yatan hastaların hazırlanması, tanı ve tedavisine yönelik karşılıklı tartışmalar ile bilgiaktarımları sağlanmaktadır. Mezuniyeti doktor ünvanı ile gerçekleşen öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmaları araştırma görevlisi ünvanı ile yürütülmekte ve uzman ünvanı ile tamamlanmaktadır. Araştırma görevlileri 6 yıl süren uzmanlık eğitim ve öğretimdöneminde çok yönlü olarak değerlendirilmektedir. Klinik servis ve poliklinik çalışmaları, ameliyatlara katılım, küçük-büyük girişimler, deney hayvanları ile yapılan cerrahi araştırmalar, tez çalışması, seminer ve makale sunumları, kongre ve sempozyumlara katılım, yazılı eser oluşturma ve yayınlatma, ilişkili zorunlu rotasyonlar ile değerlendirilirken bunun yanısıra hasta-hekim ilişkileri, birlikte çalışma disiplini, sosyal çevre ile ilişkilerine kadar tüm kişselkarekteri üzerinden ölçmeler yaparak ülkemiz ve insanlık için en üst düzeyde eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kendine Özgü Nitelikler

Üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 25 yılı aşkın süredir hem erişkin hem de çocukluk yaş grubu hastalarına yönelik tanı ve tedavi girişimlerinde engin tecrübeye sahiptir. Bu dönem içersinde 30’u aşkın uzman vermiş ve devam etmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 25 adet normal hasta yatağımız, 14 adet ise yoğun bakım yatağımız vardır. Bu yataklardaki doluluk oranımızın, sene ortalaması dikkate alındığında %90 üzerindedir. Kliniğimizde, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında, hemen her türlü erişkin ve çocuk açık kalp ameliyatı, büyük damar ameliyatları, periferik atardamar ve toplardamar ameliyatları, endovasküler girişimler başarı ile yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesinde de ilk olarak olmak üzere, koroner baypas ameliyatları 1992 yılından beri yapılagelmektedir. Yenidoğan bebeklerde de dahil olmak üzere, doğumsal kalp hastalıklarına yönelik tam düzeltim ameliyatları, kalp pili yerleştirilme işlemleri, diyaliz hastaları için gerekli olan A-V fistül ve greft ile şant ameliyatları, varis ve doğumsal damar anomalileri cerrahisi gerçekleştirilen diğer operasyonlar arasındadır. Yıllık ortalama poliklinik sayımız yaklaşık 6000 arasındadır. Karadeniz bölgesinin birçok şehrinden polikliniğimize hasta gelmektedir. Polikliniğimiz haftanın dört günü tam zamanlı olarak hastaların hizmetindedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uygulamalarımız

Koroner Baypas Ameliyatları

Aorta ve Büyük Damarlar Cerrahisi (Anevrizma, Diseksiyon)

Kalp Kapak Ameliyatları (Onarım, Mekanik Kapak, Biyolojik Kapak)

Erişkin Doğumsal Kalp Anomalileri Ameliyatları

Yenidoğan ve Çocuk Doğumsal Anomalileri Kalp Ameliyatları (ASD, VSD, TOF, TGA, PDA, Aort Koarktasyonu, Şant Ameliyatları, Diğer Kompleks Anomaliler)

Kalp Tümörleri ve Kalp Kistlerinin Cerrahi Tedavileri

Kalp Zarı Hastalıklarında Cerrahi Tedavi (Perikardiyektomi)

Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları (Epikardiyal Kalp Pili Uygulamaları)

Kalp ve Büyük Damar Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi

Çevrel Atardamar Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

Toplardamar Hastalıkları ve Tedavisi

Varis Tedavisine Yönelik Modern Uygulamalar

Hemodiyaliz Hastalarında Geçici ve Kalıcı Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi

Hemodiyaliz Hastalarında A-V Fistül Açılması

Anabilim Dalı alt yapı olarak ameliyathane, modern yoğun bakım ünitesi ile 25 yataklı servisinde yurtdışından gelen öğencileri de kabul edebilecek seviyededir. Özellikle yenidoğan kalp cerrahisinde bölgesinde tek merkez durumunda referans hastane konumunda olup prenatal tanı konulan neonatal kalp hastalıkları doğumu takiben en erken dönemde cerrahi tedaviye alınabilmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uygulamalarımız

Koroner Baypas Cerrahisi

Aorta ve Büyük Damarlar Cerrahisi (Anevrizma, Diseksiyon)

Kalp Kapak Cerrahisi (Onarım, Mekanik Kapak, Biyolojik Kapak)

Erişkin Doğumsal Kalp Anomalileri Cerrahisi

Yenidoğan ve Çocuk Doğumsal Anomalileri Kalp Cerrahisi

Atrial Septal Defekt (ASD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Fallot Tetralojisi (TOF)

Büyük Arterlerin Transpozisyonu (TGA)

Patent Duktus Arteriozus (PDA)

Aort Koarktasyonu,

Paliyatif Şant Cerrahisi,

Diğer Kompleks Anomaliler)

Kalp Tümörleri ve Kalp Kistlerinin Cerrahisi

Kalp Zarı Hastalıklarında Cerrahi Tedavi (Perikardiyektomi)

Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları (Epikardiyal Kalp Pili Uygulamaları)

Kalp ve Büyük Damar Yaralanmalarının Cerrahisi

Çevrel Atardamar Hastalıkları ve Cerrahisi

Toplardamar Hastalıkları ve Cerrahisi

Varis Tedavisine Yönelik Modern Uygulamalar

Cerrahi stripping, Laser, Skleroterapi, Termokoagulasyon

Hemodiyaliz Hastalarında Geçici ve Kalıcı Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi

Hemodiyaliz Hastalarında A-V Fistül Açılması ve onarımları

Öğretim Üyelerimiz

 1. Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR
 2. Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL
 3. Prof.Dr.Mustafa Kemal DEMİRAĞ (Anabilim Dalı Başkanı)
 4. Dr.Öğr.Üyesi Semih Murat YÜCEL

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3222

Servis Sekreterliği : 2615

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Daha önce İç Hastalıkları Anabilim dalı bünyesinde hizmet veren Kardiyoloji ünitemiz, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Kardiyoloji bilim dalı bulunmayan tüm tıp fakültelerinin Dahili Tıp Bölümleri bünyesinde Kardiyoloji Anabilim Dalı açılmasının uygun görülmesi üzerine İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak “Kardiyoloji Anabilim Dalı” olmuştur.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Olcay Sağkan (1990- 2000)

Prof. Dr. Osman Yeşildağ(2000 - 2003)

Prof. Dr. Mahmut Şahin (2003 - 2004)

Prof. Dr. Cahit Kocakavak (2004 - 2008)

Prof. Dr. Özcan Yılmaz (2008 - 2019)

Prof. Dr. Mahmut ŞAHİN (2019 - Halen)

Bölümümüz 50. yılına yaklaşan tarihi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bu zamana kadar 64 adet kardiyoloji uzmanı yetiştirmiştir. Halen 6 profesör, 2 doçent, 2 Dr Öğretim Üyesi ve 12 araştırma görevlisi mevcuttur. Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakım ünitesi olarak toplam 45 adet yatak kapasitelidir. Genel kardiyoloji polikliniğinin yanı sıra hipertansiyon, aritmi ve pacemaker poliklinikleri haftanın her günü hizmet vermektedir. Pacemaker kontrolleri her Cuma randevusuz yapılmaktadır.

Laboratuar hizmetleri olarak, 2 adet kateterizasyon ve elektrofizyoloji laboratuvarı; 1 adet efor testi, 4 adet ekokardiyografi laboratuvarı vardır. Ayrıca Holter EKG, ambulatuvar kan basıncı izlemi ve Tilt testi yapılabilmektedir. Koroner anjiyografi laboratuvarında her türlü komplike perkütan koroner girişimler, periferik arteriyal girişimler, erişkin konjenital kalp hastalıklarının perkütan tedavisi ve ameliyatsız aort kapak değişimi (TAVI) işlemi yapılmaktadır. Bunun yanında, laboratuvar günün 24 saati primer PKG (perkutan koroner girişim) için kullanılabilir durumdadır. Elektrofizyoloji laboratuvarımızda, tanısal elektrofizyolojik tetkik, ablasyon tedavisi, pacemaker, kardiyak resenkronizasyon tedavisi ve ICD (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör – şoklama yapan kalıcı kalp pili) implantasyonu işlemleri uygulanmaktadır.

Anabilim/Bilim Dalının Yapısı ve Akademik Amacı

• O.M.U. Kardiyoloji A.D olarak; kalp damar sağlığı alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmalara katılmayı teşvik etmek.

• Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak ve tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek, kalp ve damar sağlığı ile ilgili hekimlik mesleğinin halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmak.

O.M.U. Kardiyoloji A.D. da kardiyoloji tıp eğitiminin bir parçası olarak asistanların araştırma yapmaları desteklenmekte ve özendirilmektedir. Klinik ve temel bilimsel araştırmalar için öğretim üyesi desteği, bilgisayar/kütüphane hizmetlerini sağlanmaktadır. Öğretim üyelerinin, hasta bilgilerini içeren veritabanları mevcut olup, çalışma ile ilgili öğretim üyesi ve lokal etik kurul kararı alındıktan sonra, asistanlar kendi hipotezlerini veya öğretim üyesinin önerileri doğrultusunda genişleterek kullanmak üzere bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir.

Verilen Hizmetler

Koroner Yoğun Bakım ve Kardiyoloji Servisi

Koroner yoğun bakım ünitesi, hastanenin 4. katında servisin iç kısmında bulunmaktadır. 14 adet yatağa sahip olan yoğun bakım ünitesinde, 14 adet invazif her türlü takibin yapılabileceği merkezi sistemli yatak başı monitörler mevcuttur. Aynı zamanda defibrilatör özelliğine sahip 2 adet mobil monitör vardır. Bunların yanında 1 adet intraaortik balon pompası ve 1 adet mekanik ventilatör gerekli hastalara hizmet vermektedir. Ek olarak, 1 adet EKO cihazı acil durumlar ve yatan hastaların değerlendirilmesi için servis içinde kullanılmaktadır. Kardiyoloji servisimiz 4. katta koroner yoğun bakımın yanında yer almaktadır. Servis, 7’si özel, 12’si 2’er kişilik odalardan oluşan toplam 31 hastalık yatak kapasitesine sahiptir.

Kardiyoloji Departmanı, Poliklinik ve Ekokardiyografi

Kardiyoloji polikliniği ve departmanı hastanenin giriş katında bulunmaktadır. Bölümde, 1 adet genel kardiyoloji polikliniğinin yanında, 1 adet hipertansiyon ve lipid polikliniği ve 1 adet aritmi ve holter polikliniği yer almaktadır. Bölüm içinde polikliniklerin yanında 1 adet EKO, 2 adet EKG, 1 adet Efor Testi odası bulunmaktadır. TEE ve Tilt testinin yapılabildiği özel odalar mevcuttur. Polikliniğin iç kısmında öğretim üyelerinin odaların yer aldığı Kardiyoloji Departmanı yer almaktadır. Yine, polikliniğin iç kısmında toplantı ve seminerlerin yapıldığı toplantı salonumuz mevcuttur.

Anjiyografi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı

Hastanenin giriş katında yer alan anjiyografi laboratuvarında 2 adet kateter odası, konsey odası, dinlenme odaları, anjiyografi öncesi ve sonrası hasta hazırlama ve takip odaları, soyunma odaları, malzeme odaları ve depolar bulunmaktadır. Siemens ve Philips marka 2 adet anjiyografi cihazı hizmet vermektedir. Laboratuvarda, yılda 3100 civarında koroner anjiyografi, 1500 civarında balon anjiyoplasti - stent girişimi ve 100-150 civarında kalıcı pacemaker implantasyonu yapılmaktadır. Laboratuvar, özellikle primer PTCA için 24 saat acil kullanılabilir durumdadır.

Elektrofizyoloji laboratuvarımızda; ICD ve biventriküler pacemaker implantasyonu, elektrofizyolojik çalışma ve radyofrekans ablasyon işlemleri halen uygulanabilmektedir.

Müracaat Şekli

Randevulu muayeneler polikliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca özel muayene imkanı da mevcuttur. (0362) 312 19 55 çağrı merkezi

Anjiyografi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı

Öğretim Üyelerimiz

 1. Prof.Dr.Mahmut ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Özcan YILMAZ
 3. Prof.Dr.Okan GÜLEL
 4. Prof.Dr.Murat MERİÇ
 5. Prof.Dr.Korhan SOYLU
 6. Prof.Dr.Serkan YÜKSEL
 7. Doç.Dr.Ömer GEDİKLİ
 8. Doç.Dr.Murat AKÇAY
 9. Dr.Öğr.Üy.Ufuk YILDIRIM
 10. Dr.Öğr.Üy.Metin ÇOKSEVİM

İletişim

ANABİLİM DALI VE POLİKLİNİK İLETİŞİM NUMARALARI

Fax No : 0 362 4577146

Tel No : 0 362 3121919

İç Hat Numaraları

Anabilim Dalı Sekreterliği: 2717

Poliklinik Sekreterliği: 2636

Koroner Yoğun Bakım: 2411

Kardiyoloji Servisi: 2404

Efor Testi: 3241

Koroner Anjiyografi Lab: 2165

Elektrofizyoloji Lab: 2502

Eko%20Lab Kardiyoloji%20Servisi Koroner%20Anjio%20Lab Koroner%20Yo%C4%9Fun%20Bak%C4%B1m

Tarihçe

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Kurucu Akademik Personeli’nin Ekim 1977’de Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında göreve başlaması ve resmi açılışın 19 Mayıs 1978’de yapılması ile birlikte Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ da resmen kurulmuş oldu.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında aynı odayı paylaşan iki K.B.B. Öğretim Görevlisi ile işe başladı. Küçük bir salonda perdeyle bölünmüş iki ameliyat odasından birini haftada bir gün kullanabiliyor, 10 yataklı koğuş usulü cerrahi servise bir hasta yatırabiliyor ve bir odalık polikliniğinde hasta muayene ediyordu. Henüz asistanı yoktu.

İlk iki asistanını 1978’de aldı. Bugün ise 60 KBB Uzmanı mezun etti. Şimdi, 45 yıl geride kaldı ve KBB Anabilim Dalı 22 yataklı servisi, kendine ait bir departmanı,2 genel ve 1 lokal ameliyat odasına sahip durumdadır. 7 öğretim üyesi, 15 araştırma görevlisi ile bölge insanına sağlık hizmeti ile Tıp Fakültesi 1,2,3.sınıflarına PDÖ eğitimi, 5.Sınıflarına TASK eğitimi ile K.B.B. eğitimi vermektedir.

KBB Polikliniğinde hafta içi her gün ortalama 150 hasta değerlendirilmektedir.

K.B.B. Araştırma görevlilerine yönelik Ulusal K.B.B. B.B.C. Çekirdek Eğitim Programı kapsamında teorik ve pratik eğitimler verilmekte olup bu eğitimler poliklinik, servis, ameliyathane ve rotasyon eğitimleri şeklinde dönmektedir. Makale ve seminer sunumları,kongre ve diğer bilimsel toplantılara katılım,klinik ve deneysel araştırma yapma ve katılma deneysel veya klinik uzmanlık tez çalışmaları asistan eğitimlerinin önemli bir parçasıdır.

Odyoloji konuşma ve ses bozuklukları ünitesi Öğretim Üyesi düzeyinde üç odyoloji uzmanı, dört odyometri teknisyeni ile hizmet vermektedir. Ünitemiz yenidoğan işitme taraması programı, çocuk ve erişkin işitme değerlendirmeleri, elektrofizyolojik testler, koklear implant programlama ve takip alanında çalışmaktadır. Yılda yaklaşık 700 hasta değerlendirilmektedir.

Anabilim Dalımız lokal Ameliyathanesinde gerekli biyopsiler ve küçük lokal cerrahi girişimler ve mikroskopik cerrahi girişim ve pansumanlar yapılabilmektedir.

KBB alanındaki her türlü cerrahi girişimler tonsil, adenoid, septum cerrahisi, FESS, septorinoplasti, uyku apne cerrahisi, baş-boyuna yönelik her türlü kanser cerrahisi, tiroidektomi, kafa tabanı cerrahisi, kulağa yönelik her türlü endoskopik ve mikroskopik girişim, koklear implant cerrahisi, KBB laser cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Sinan ATMACA
 2. Prof.Dr.Atilla TEKAT (Anabilim Dalı Başkanı)
 3. Prof.Dr.Senem ÇENGEL KURNAZ
 4. Prof.Dr.Özgür KEMAL
 5. Doç.Dr.Emel TAHİR
 6. Dr.Öğr.Üy Esra KAVAZ
 7. Dr.Öğr.Üy.Mehmet ÇELEBİ

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 2357

Odyoloji Polikliniği Sekreterliği : 2448

Servis Sekreterliği : 2398

Servis : 2397

Departman Sekreterliği 3949

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçe

Nöroloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr.Ali İhsan BAYSAL ve Dr.Gülten TUNALI tarafından kurulmuştur. Kuruluş yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kullanılan bölümünde çalışmalarını sürdüren Nöroloji Anabilim Dalı 1986 yılında Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine taşınmıştır.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Ali İhsan BAYSAL 1977 - 1980

Prof. Dr. Gülten TUNALI 1980 - 2000

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR 2000 - 2013

Prof.Dr. Taner ÖZBENLİ 2013 - 2014

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR 2014 - 2015

Prof.Dr. Hüseyin Alparslan ŞAHİN 2015-

Anabilim Dalında Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Ali İhsan BAYSAL 1977-1980

Prof.Dr.Ufuk UTKU 1985-1986

Doç.Dr.Mehmet ÇELEBİSOY 1991-1993

Nöroloji Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı için tıp doktorluğu eğitimi öncelikli görevler arasında yer alır. Halen 8 uzmanlık, bir yan dal uzmanlığı öğrencisinin eğitim aldığı Nöroloji Anabilim Dalı, bugün ülkenin değişik noktalarında çalışan 55 nöroloji uzmanı yetiştirmiştir. Klinik hizmetler, 2011 yılından beri 28 yataklı serviste sürdürülürken 13 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Nöroloji Polikliniğinde günde ortalama 60 hasta görülürken, Elektrofizyoloji Laboratuvarı’nda günde ortalama 12 EEG çekimi ve 10 EMG incelemesi yapılmaktadır.

Verilen Hizmetler

Genel nöroloji polikliniği

Dal poliklinikleri

EEG, Nörofizyolojik tetkikler (EMG,VEP,SEP,TMS )

Botulinum enjeksiyonu uygulamaları

İntraarteryal trombolitik uygulaması ve intraarteryal trombektomi

Beyin cerrahisi işbirliği ile Parkinson hastalığı ve diğer ekstrepiramidal sistem Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulamaları yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Randevulu muayeneler polikliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca özel muayene imkanı da mevcuttur.

Özel Dal Poliklinikleri

Beyin-Damar Hastalıkları

Prof.Dr.Levent GÜNGÖR

Botulinum toksini

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Hande TÜRKER

Demans

Prof.Dr.Dursun AYGÜN

Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN

Epilepsi

Prof.Dr.Nilgün CENGİZ

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Hareket Bozuklukları

Prof.Dr.Dursun AYGÜN

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN

Multipl skleroz

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Murat TERZİ

Nöromuskuler hastalıklar ve Nöropatik ağrı

Prof.Dr.Hacer ERDEM TİLKİ

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Hande TÜRKER

Prof.Dr.A.Oytun BAYRAK

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Murat TERZİ (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN
 3. Prof.Dr.Dursun AYGÜN
 4. Prof.Dr.Hacer ERDEM TİLKİ
 5. Prof.Dr.Ayşe Oytun BAYRAK
 6. Prof.Dr.Hande TÜRKER
 7. Prof.Dr.Levent GÜNGÖR
 8. Dr.Öğr.Üy.Sedat ŞEN
 9. Öğr.Gör.Dr.Murat Polat
 10. Öğr.Gör.Dr.Baki DOĞAN
 11. Öğr.Gör.Dr.Sevgi FERİK

İletişim

Nöroloji Servisi : 2392

Nöroloji Servis Sekreterliği : 2393

Nöroloji Poliklinik Sekreterliği : 2360 - 3356

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi : 4231

Elektromiyografi Birimi : 3183

Elektroensefalograf Birimi : 2522

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Nükleer tıp radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller yardımıyla, hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır. Nükleer tıpta radyofarmasötikler kullanılarak incelenecek organ ve sistemlere ait görüntülerde bunların fonksiyonları ve fonksiyon bozuklukları incelenir, hastalıkların tanısı konulur ve tedavinin takip süreci değerlendirilir. Bazı hastalıklarda da tedavi edici uygulamalar yapılır.

Nükleer tıpta 3 tip uygulama vardır. Radyonüklid tedavi, görüntüsüz tanı uygulamaları ve görüntülü tanı uygulamaları. Tedavi olarak birimimizde hipertiroidi hastalarında radyonüklid tedavi, bazı eklem hastalarında radyosinevektomi, ağrılı kemik metastazlarında ağrı azaltıcı uygulama, bazı lenf tümörlerinde radyoimmunoterapi uygulanmaktadır. Halen bölümümüzde bulunan gama kameralar ile iki boyutlu (planar) ve üç boyutlu (SPECT) görüntüler kullanılarak tüm sintigrafik çalışmalar yapılmaktadır.

-Tiroit bezi,

-Kemik,

-Beyin,

-Gastrointestinal sistem,

-Ürogenital sistem,

-Akciğer,

-Kalp,

-Paratiroit bezi,

-Lenfatik sistem,

-Enfeksiyon odağı,

-Malignite görüntüleme gibi çalışmaları uygulamaktayız. Ayrıca çok kısa bir süre içinde SPECT-BT ve PET-BT ile hizmet verebileceğiz.

Sintigrafik görüntüleme dışında tanısal olarak I-131 Uptake testi, kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve C14-üre nefes testi uygulamaları yapılmaktadır.

Anabilim dalımızda 5 Öğretim üyesi, 5 asistan doktor, 11 teknisyen, 3 hemşire, 1 kimyager, 1 biyolog, 2 sekreter ve 1 yardımcı personel ile hizmet verilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Fevziye CANBAZ TOSUN
 2. Doç.Dr.Oktay YAPICI
 3. Doç.Dr.Sibel UÇAK SEMİRGİN
 4. Öğr.Gör.Dr.Hasan GÜLBİÇİM

Bölüm içinde iş akışı aşamaları;

Sekreter (Randevu)

Asistan Doktor (Hastadan anamnez alınması)

Hemşire (Radyoaktif maddenin uygulanması)

Teknisyen (Görüntü alınması-film basılması)

Asistan Doktor-Öğretim Üyesi (Tetkikin değerlendirilip rapor edilmesi)

Sekreterlik (Sonuçların hastalara ulaştırılması) şeklindedir.

Nükleer tıp ile bilmeniz gerekenler;

HAMİLE İSENİZ, HAMİLELİK OLASILIĞINIZ VARSA VEYA SÜT VERİYORSANIZ MUTLAKA bilgilendiriniz. Tetkik için size söylenen randevu saatinden en az 15 dakika önce bölümümüzde bulununuz. Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz.

Tetkik için size verilecek ilaç nükleer tıp bölümce hazırlanacaktır. Bazı tetkikler için açlık gerekli olabilir. Randevu alırken nükleer tıp sekreterliğinden size bilgi verilecektir.

Bölümümüzün bekleme bölümünde yalnız hastalara yetecek kadar alan bulunması nedeniyle bakıma muhtaç hastalar ve çocuk hastaların aileleri dışındaki kişilerin bölüm dışında beklemeleri bizim çalışmamızı ve dolayısıyla size hizmeti çok kolaylaştıracaktır. Merkezimizde bir çok tetkik yapılmaktadır ve her hastanın tetkikine göre bekleme süresi ve şekli değişiklik gösterir.

Tetkik sonrasında gidebileceğiniz söylenmeden merkezimizi terketmeyiniz. Tetkikiniz bittikten sonra görüntüleriniz bilgisayar yardımı ile incelenecek ve doktorunuza yazılı bir rapor hazırlanacaktır.

Nükleer tıp sekreterliğinden bilgilendirme formu alınız ve istenenlerin hepsini eksiksiz uygulayarak randevunuza geliniz.

İletişim

Sekreterlik : 2482 - 2483

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak 1978 yılında Samsun Tıp Fakültesi adı altında kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Artroskopik Girişimler: Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı, artroskopik bağ tamiri, artroskopik menisektomi, omuz artroskopisi, ayak bileği artroskopisi

El Cerrahisi: Tendon tamiri, damar sinir tamirleri, kistik higroma, skafoid kırıkları, tendon transferleri

Omurga Cerrahisi: Skolyoz ve omurga deformiteleri, vertebra kırıkları, spondilolistezis, omurga tümörleri

Artroplasti: Total kalça artroplastisi, total diz artroplastisi, omuz artroplastisi, parsiyel kalça artroplastisi, protez enfeksiyonları, protez çevresi kırıklar

Tümör cerrahisi: Malign ve benign kemik tümörleri, malign ve benign yumuşak doku tümörleri

Travma Cerrahisi: Kırık tedavisi, kaynamama, yanlış kaynama, osteomiyelit, deformite düzeltici cerrahiler

Pediatrik Ortopedi: Pes ekinovarus, gelişimsel kalça displazisi, Perthes hastalığı gibi hastalıklara yönelik tedaviler ve cerrahi girişimler yapılmaktadır.

Polikinik Başvurusu

Randevulu muayeneler polikliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerinin özel muayene imkanı da mevcuttur.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Nevzat DABAK (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Yılmaz TOMAK
 3. Prof.Dr.Davut KESKİN
 4. Prof.Dr.Ahmet PİŞKİN
 5. Prof.Dr.Ferhat SAY
 6. Doç.Dr.Hüseyin Sina COŞKUN
 7. Dr.Öğr.Üyesi İsmail BÜYÜKCERAN

Özel Alan Bilgileri

Prof. Dr. Nevzat Dabak: Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Artroplasti

Prof. Dr. Yılmaz Tomak: Travma Cerrahisi , İlizarov ve Deformite Cerrahisi, Artroplasti

Prof. Dr. Davut Keskin: Pediatrik Ortopedi, Artroskopik Girişimler, Travma

Prof. Dr. Ahmet Pişkin: El Cerrahisi, Üst Ekstremite Cerrahisi, Omuz Cerrahisi, Diz Cerrahisi, Artroplasti, Kıkırdak Tedavisi (PRP, Kök Hücre)

Doç. Dr. Ferhat Say: Revizyon Artroplasti, Ortopedik Tümör Cerrahisi, Travma, Kıkırdak Koruyucu Tedaviler (PRP, Kök Hücre)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sina COŞKUN: Skolyoz ve Omurga Cerrahisi, Travma Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BÜYÜKCERAN: Travma Cerrahisi, Pediatrik Ortopedi

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 0362 312 19 19 / 2361

Anabilim Dalı Sekreteri : 0362 312 19 19 / 2651

Servis Sekreteri : 0362 312 19 19 / 2620

Fax : 0 362 457 60 41

Anabilim Dalının Kuruluşu ve Gelişimi;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 1985 yılında Prof. Dr. Ata Uysal tarafından "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı" olarak kurulmuştur. Şu andaki öğretim üyesi kadrosunda 3 Profesör, 1 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi yer almaktadır. Halen Anabilim Dalı Başkanlığı Prof.Dr.Ahmet Demir tarafından yürütülmektedir.

Çalışma düzeni;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 08:00 - 16:00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verilmektedir.

Sizlere daha hızlı ve iyi hizmet edebilmek için lütfen randevu alınız.

Haftanın 5 günü çift ameliyat odası olacak şekilde genel anestezi altında operasyonlarımız uygulanmaktadır.

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı;

Klinik Uygulamalar;

Doğumsal (konjenital) anomalilerin tedavisi:

Yarık dudak - damak ve diğer (kraniofasiyal / kafatası ve yüz) anomaliler

Çene Cerrahisi (ortognatik cerrahi)

Kepçe kulak, kulak kepçesi yokluğu ve şekil bozuklukları

Meme yokluğu, meme asimetrisi

El ve ayaktaki eksiklikler veya şekil bozuklukları

Doğumsal kitleler

Doğumsal damar anomalileri (hemanjiomlar ve vasküler malformasyonlar)

Genital organların doğumsal anomalileri

Edinsel bozuklukların tedavisi:

Yüzün kemik (Maksillofasiyal travma) ve yumuşak doku travmaları

El cerrahisi (sinir kesileri, tendon kesileri, el ve ayak kemik kırıkları)

Replantasyonlar (minör ve majör)

Lenfödem

Deri ve yumuşak dokunun benign / malign tümörleri

Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler

Baş-boyun tümörleri ve rekonstrüksiyonları

Pitoz (göz kapağı düşüklüğü) ve göz yaşı kanalı cerrahisi

Ekstremitelerdeki şekil ve fonksiyon bozuklukları

Periferik sinir sıkışma sendromları (karpal tünel sendromu gibi)

Kanser sonrası meme yokluğu rekonstrüksiyonu

Genital sistemin şekil ve fonksiyon bozuklukları

Kronik yaralar (bası yarası, diabetik yaralar,venöz staz ülserleri)

Mikrocerrahi serbest doku transferleri

Estetik Cerrahi :

Burun estetiği

Yüz gençleştirme, göz kapağı estetiği

Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması

Kulak kepçesi şekil bozuklukları düzeltilmesi

Çene büyütme ve küçültme operasyonları

Meme ameliyatları : büyütme / küçültme / dikleştirme

Fazla deri - derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar

Liposuction (yağ emme) - lipektomi (yağ çıkartılması)

Deride skar ve düzensizliklerin giderilmesi

Botoks, yağ ve dolgu (hyaluronik asit) enjeksiyonları

Anabilim Dalının Fiziki Koşulları;

Servis : Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisi 3. katta 20 yatakla hizmet vermektedir.

Poliklinik : Anabilim dalı polikliniğimiz bünyesinde 3 muayene odasının yanı sıra, 1 pansuman odası, 1 fotoğraf odası, 1 kütüphane, 1 dershane ve lokal girişimlerin yapılabileceği bir 1 ameliyathane mevcuttur.

Ameliyathane : Hastanemiz ameliyathanesinde haftanın 5 günü çift odada Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşı bünyesinde cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.

Anabilim Dalının Gelecekteki Hedefleri;

Hâlihazırda bölgenin en seçkin plastik cerrahi uygulamalarının yapıldığı ve bu şekilde de tanınan Anabilim dalımız, gelecekte komşu milletlerden hasta popülasyonuna hitap eden, uluslararası bilimsel faaliyetlere ev sahipliği yapan ve dünya tıp literatürüne anlamlı katkılarda bulunacak çalışmaların üretildiği bir merkez olma amacındadır.

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler;

Yüz ve Ağız Bölgesi Rekonstrüksiyonu Bölgesel Toplantısı 14-15 Haziran 2002

25.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu 10-12 Mayıs 2007

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 30. Yıl Toplantısı 15-16 Mayıs 2015

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar;

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği

Çene - Yüz Cerrahisi Derneği

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ahmet DEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Tekin ŞİMŞEK
 3. Doç.Dr.Murat Sinan ENGİN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3028

Anabilim Dalı Sekreteri : 3028

Servis Sekreteri : 2677

Servis : 2619

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi,

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1987 yılında Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel tarafından kurulmuştur. Şimdiye kadar anabilim dalı başkanlığı görevini sırasıyla Prof. Dr. Aziz Fuat Göksel, Prof. Dr. Aysen ÖZKAN ve Prof. Dr. Ahmet Rifat ŞAHİN, Prof. Dr. Ömer BÖKE yapmıştır. Prof. Dr. Ömer BÖKE halen anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Bugüne kadar 52 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlamıştır. Halen anabilim dalımızda dört profesör ve iki doçent olmak üzere toplam altı öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Verilen Hizmetler

Bölümde yatan hastaların tedavi edildiği servis bölümü ve ayaktan hizmet veren poliklinik bölümü olmak üzere iki birim bulunmaktadır.

Yarı açık özelliğinde olan servis bölümünde 32 yatak bulunmaktadır. Serviste bir kıdemli araştırma görevlisi denetiminde daha çok ilk yıl araştırma görevlileri çalışmakta, belli aralıklarla öğretim üyeleri servis konsültanlığı yapmaktadır. Servis kapısı kilitli ve bir güvenlik görevlisinin denetimi altındadır. Servis odaları gece yatak odası olarak kullanılırken, gündüz yaşam alanına dönüşmektedir. Ayrıca serviste geniş bir salon bulunmaktadır. Bu odada çeşitli toplantılar yapılabildiği gibi, televizyon bulunmakta ve hastaların aralarında sohbet etmesine, çeşitli oyunlar oynayabilmesine imkan sağlamaktadır. Başka bir salonda ise bir öğretmen gözetiminde çeşitli uğraşlar (örgü, mum, elişi, tahta boyama, resim çalışmaları) yapılabilmektedir. Serviste yılda yaklaşık 250 hasta yatmaktadır. Serviste gezici anestezi ekibi eşliğinde ve bu uygulama için dizayn edilmiş bir odada modifiyeelektrokonvülsif tedavi uygulanabilmektedir.

Ayaktan tedavi birimi olan bölümde ise beş ayrı odada genel poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Aynı birimde altı öğretim üyesinin odaları bulunmaktadır. Öğretim üyeleri kendi odalarında hasta görebilmektedir. Ayaktan tedavi biriminde Cinsel İşlev Bozuklukları ve Erken Dönem Psikotik Bozukluklar alanında özel dal psikiyatri poliklinik hizmeti verilmektedir. Özel dal polikliniklerine hasta kabulü için genel polikilinik randevusu almak yeterlidir. Özel dal poliklinikleri belirli öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürütülürken, genel poliklinik hizmetleri dönüşümlü olarak bir öğretim üyesinin danışmanlığında ve denetiminde yürütülmektedir. Hastane genelinde yatan hastalardan ilgili bölümler tarafından istenilen konsültasyonlar bir kıdemli araştırma görevlisi tarafından belli aralıklar ile değişen öğretim üyesi sorumluluğunda değerlendirilmektedir.

Klinikte bir psikolog (Arzu Alptekin Aker) çalışmaktadır. Psikolog tarafından ayaktan tedavi biriminde psikometrik değerlendirme, yataklı tedavi biriminde ise haftalık toplantılar yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Ayaktan tedavi birimi olan genel polikliniklerimiz randevu usulüne göre çalışmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ahmet Rifat ŞAHİN
 2. Prof.Dr.Hatice GÜZ
 3. Prof.Dr.Ömer BÖKE (Anabilim Dalı Başkanı)
 4. Prof.Dr.Gökhan SARISOY
 5. Doç.Dr.Aytül KARABEKİROĞLU
 6. Doç.Dr.Selçuk ÖZDİN

Özel Alan Bilgileri

Cinsel İşlev Bozuklukları Özel Dal Polikliniği : Prof.Dr.Ömer BÖKE

Erken Dönem Psikotik Bozukluklar Polikliniği : Prof.Dr.Ömer BÖKE

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2632

Anabilim Dalı Sekreteri : 2422

Servis Sekreteri : 2422

Adres

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Anabilim Dalı Kuruluşu

YÖK, Mayıs 1987’de Anabilim Dalı’nın kurulmasını onaylamış, 1993 yılında Anabilim Dalı öğrenci almaya başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanları

1.Prof. Dr. İbrahim Egehan 1991 - 1995

2.Prof. Dr. Şaban Çakır Gökçe 1995 - 2006

3.Prof. Dr. Nilgün Özbek Okumuş 2006 -

Anabilim Dalının Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın kuruluş çalışmaları; 1991 yılı başlarında Dr.İbrahim Egehan tarafından Radyoloji Anabilim Dalı çatısı altında başlatılmıştır. Daha sonra Dr.Şaban Çakır ve Fizikçi Tenzile Yaşayacak’ın katılımıyla kurulan ekip; Eylül 1992’de, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı binasının tamamlanması üzerine çalışmalarını hızlandırmış, Aralık 1992’de poliklinik ve hasta tedavi hizmetlerine başlanmıştır. İki uzmanlık öğrencisinin 1993 yılında atanmasıyla çekirdek kadro tamamlanmıştır. Temmuz 1995’e kadar Anabilim Dalı Başkanlığını Dr. İbrahim Egehan; onun ayrılmasından sonra ise Dr. Şaban Çakır yürütmüştür. İlk mezunu 1997 yılında veren Anabilim Dalımız günümüze kadar 16 uzman yetiştirmiştir. 1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Nilgün Özbek, Öğretim Üyesi kadrosuna katılmış, daha sonra Dr. Ş. Bilge Gürsel (2002), Dr. A. Deniz Meydan (2003) ve Dr. Alparslan Serarslan’ın (2017) uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak katılımları ile öğretim üyesi kadrosu genişlemiştir. Kasım 2006 yılında Dr. Şaban Çakır’ın üniversitemizden ayrılması ile Anabilim Dalı Başkanlığını halen yürütmekte olan Dr. Nilgün Özbek Okumuş devralmıştır.

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

Radyasyon Onkolojisi, iyonizan radyasyonun tedavi amaçlı kullanımında özel uzmanlık gerektiren, kanser ve diğer hastalıkların etyolojisi, tedavisi ve korunması ile ilgili bilginin oluşturulması, muhafazası ve yayılması ile ilgilenen tıp disiplinidir. Fizik ve Biyoloji birleşiminde bir disiplin olarak Radyasyon Onkolojisi, iyonizan radyasyonun tek başına veya cerrahi, ilaç tedavisi, oksijen ve hipertermi gibi diğer tedavi modaliteleri ile birlikte tedavi amaçlı kullanımını ele almaktadır. Ayrıca Radyasyon Onkolojisi, kanser biyolojisinin temel prensipleri, radyasyonun normal ve malign dokular ile biyolojik etkileşimi, ve tedavi amaçlı uygulanan radyasyonun fiziksel temellerinin araştırılması ile ilgilenmektedir. Öğrenilen bir uzmanlık alanı olarak Radyasyon Onkolojisi klinik bakım, bilimsel araştırma, bu disiplindeki uzmanların eğitimi ile ilgilenmekdedir. Anabilim dalımızın temel amaçları bu doğrultuda bilim insanı yetiştirmek, bilim dalının problemleri ile uğraşmak, iyonizan radyasyon ile tek başına veya diğer tedavi modelleri ile kombine multidisipliner yaklaşım içinde çoğunlukla malign ve bazen bening hastalıkların tedavilerini yapmak ve takip etmek ve bilim dalını ilgilendiren konularda deneysel ve klinik çalışmalar yapmaktır.

Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Onkoloji hastanesinde 0. Katta departman ve ilgili hastalıklara göre özel düzenlenmiş poliklinikler ile -2. Katta simülasyon, planlama ve tedavi odaları şeklinde hizmet vermektedir.

Hasta değerlendirme ve yönetim işlemleri multidisipliner olarak, Pediatrik, Başboyun, Yumuşak doku, Meme, Akciğer, Gastrointestinal sistem, Üroloji, Jinekolojik onkoloji konseyleri gibi birçok konsey ile etkin şekilde multidisipliner olarak yapılmaktadır.

Radyoterapi merkezimizde hem ileri teknoloji volümetrik dört boyutlu eksternal radyoterapi hem de üç boyutlu brakiterapi imkanı bulunmaktadır.

Hasta mould sabitleme işlemleri için all in one board ve baş, başboyun maskeleri, vakum yataklar kullanılmakta, simülasyon ise solunum kontrollü 4 boyutlu olarak Toshiba Aquilion Large Bore Bilgisayarlı Tomografi-simülatör ile gerçekleştirilmektedir.

Tedavi planlama sistemimiz Varian Eclipse 17.0 olup, yoğunluk ayarlı radyoterapi(IMRT), volümetrik ark tedavisi (VMAT), görüntü kontrollü radyoterapi (IGRT) ve sterotaktik ablatif tedavi planlamaları (SBRT/SRS) yapılmaktadır.

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

1.Ülkemizdeki diğer üniversitelerin Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları

2.Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

3.EuropeanSocietyforTherapeuticRadiologyandOncology (ESTRO)

4.NationalComprehensiveCancer Network (NCCN)

5.RadiotherapyandOncologyGroup (RTOG)

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Hekimleri

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Nilgün ÖZBEK OKUMUŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Şükriye.Bilge GÜRSEL

Doç.Dr.Ahmet Deniz MEYDAN

Dr.Öğr.Üy.Alparslan SERARSLAN

Öğr.Gör.Yalçın DASTAN

Öğr.Gör.Telat AKSU

Anabilim Dalının Araştırma Görevlileri

Dr. Mert BÜYÜKULAŞ

Dr. Rana Elif YILDIZ

Dr. Şevval ALAN

Dr. Esra İrem COŞGUN

Dr. Dilara RAMAZANOĞLU

Dr. Alev KILINÇ KOTAN

Dr. Büşra ÖZTÜRK

Dr. Alperen Mehmet SİVRİKAYA

Radyoterapi Fiziği Uzmanları

Dr. Öğretim Görevlisi Telat Aksu

Öğretim Görevlisi Yalçın Daştan

Uzman Seher Tezcan

Uzman Damla Tamam

Radyoterapi (Işın tedavisi)

Radyoterapi, kanserli dokunun veya bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinin radyasyonla yapılması olarak tanımlanır. Radyoterapide kullanılan ışınlar tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesinin durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılır.

Radyoterapi ekibi

Radyoterapi ekibi, radyasyon onkolojisi uzmanı, radyoterapi fiziği uzmanı, radyoterapi teknikeri ve hemşireden oluşmaktadır.

Radyoterapi öncesi hazırlık

Radyoterapi öncesi hazırlık birbirini takip eden safhalardan oluşmaktadır. Birinci safhada kliniğimize başvuran hastanın tanısına göre hastalığın yaygınlığının saptanması (evreleme) yapılır. İkinci safhada hasta ilgili anabilim dallarının bulunduğu konseyde değerlendirilerek tedavi planlaması yapılır. Tedavi planlaması kararlaştırıldıktan sonra radyoterapi öncesi mutlaka yapılması gerekli son safha olan simülasyon için randevu belirlenir.

Simülasyon

Simülasyon, tedavi cihazındaki şartlar sağlanarak radyasyon uygulanacak alanların belirlenmesi işlemidir. Simülasyon bilgisayarlı tomografi (BT) simülatör cihazını ile yapılmaktadır. Kliniğimizde kullanılan BT simülatörde solunum takip sistemi mevcut olup, hastanın solunumunu takip ederek (dört boyutlu-4D) çekim yapabilme özelliğine sahiptir. Böylelikle solunum kontrollü radyoterapi planlaması yapılabilmektedir. Solunum kontrollü radyoterapi ile yapılan tedavilerde tümör kontrol oranları artarken, radyoterapiye bağlı yan etkiler daha az görülmektedir. Kliniğimize simulasyon için gelen hasta BT simülatörü kullanan tekniker tarafından karşılanır. Gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra radyasyon onkolojisi uzmanı gözetiminde simülasyon yapılmaktadır. Simülasyon sırasında hastanın hareket etmemesi gerekmektedir. Bu sebeple, hastanın hareketini kısıtlamak amacıyla kişiye özel maske ve yataklar hazırlanır. İşlem sonrasında vücudun tedavi edilecek yerlerine özel kalemlerle işaretleme yapılır. Tedaviye kadar ve tedavi sırasında bu işaretlemenin muhafazası önem taşır. Simülasyon işlemi tamamlandıktan sonra hastanın radyoterapi planlama aşamasına geçilir.

Radyoterapi planlaması

Radyoterapi planlaması BT simülatörden gelen kesitsel görüntüler ile yapılır. Radyoterapi planlamasının ilk safhasında radyasyon onkolojisi uzmanı tarafından radyasyon alması ve almaması gereken yapılar ile doz belirlendikten sonra radyoterapi fiziği uzmanı tarafından radyoterapi doz hesaplamaları yapılmaktadır. Radyoterapi planlaması yaklaşık bir hafta sürmektedir. Radyoterapi planlaması biten hasta tedaviye çağrılır.

Radyoterapinin uygulanması

Radyoterapi hem vücut dışından (haricen veya eksternalradyoterapi) hem de vücudun iç kısmına özel cihazlar yerleştirerek içeriden (brakiterapi) uygulanabilmektedir. Tedavi cihazları çevreye radyasyon yayılımı olmaması için özel olarak yapılan kalın duvarlı odalar içinde bulunmaktadır. Tedavi cihazları dışarda radyoterapi teknikerinin oturduğu bir kumanda odasından idare edilmektedir. Tedavi sırasında hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi ve karşılıklı konuşabilme imkanı veren ses sistemi bulunmaktadır. Hasta tedavi odasına alındıktan sonra soyunma kabinlerinde tedavi bölgesini açıkta bırakacak şekilde radyasyon onkolojisi uzmanı ve radyoterapi teknikeri eşliğinde hazırlanır ve tedavi masasına yatırılır. En son olarak radyasyon onkolojisi uzmanı, radyoterapi fiziği uzmanı ve radyoterapi teknikeri eşliğinde tedavi alanı onaylandıktan sonra ekip radyoterapi odasından çıkar ve radyasyon uygulaması (ışınlama) işlemine geçilir. Tedavi sırasında hasta hiçbir şey hissetmez. Tedavi genellikle ortalama 10-15 dakika sürer.

Eksternalradyoterapi

Eksternalradyoterapi radyasyonun vücut dışından uygulanmasıdır. Kliniğimizde eksternalradyoterapi için toplam 2 adet lineer hızlandırıcı cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlar ile hem X ışınları hem de elektron demetleri üretilebilmektedir.

Brakiterapi

Brakiterapilatince “yakından tedavi” anlamına gelmektedir. Radyoaktif kaynakların doğrudan organ ve vücut boşluklarına veya doku içerisine yerleştirilmesi ile uygulanır. Bu kaynakların yerleştirilmesi amacıyla özel olarak üretilmiş aletler (aplikatör) kullanılmaktadır. Kliniğimizde brakiterapi için ayaktan tedavi olanağı veren ve üç boyutlu planlama yapılabilen yüksek doz hızlı brakiterapi cihazımız bulunmaktadır.

Tedavi Cihazlarımız

Eksternal radyoterapi için True Beam 120 MLC (Solunum Takipli) Halcyon 4.0, dual layer MLC, (yüzey takip sistemi indentify’a sahip) tedavi cihazıdır. Bu cihazlar ile IMRT, IGRT, SBRT/SRS, VMAT uygulamaları solunum takipli, görüntü takipli veya yüzey takipli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Çocuk hastalarımız için anestezi eşliğinde tedavi imkânımız mevcuttur.

Brakiterapi cihazı olarak ise 3 boyutlu planlama sistemi olan bir adet Gammamedplus IX High doz rate afterloading cihazı ile bölgeye hizmet sunmaktayız.

İletişim

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ATAKUM - SAMSUN

Tel: +90. 362. 312 1919

Dahili: 6700 ve 6701

Modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler hastanemizde yapılabilmektedir. Bölümümüzde 1 adet manyetik rezonans görüntüleme (MRG), birisi multidetektörlü birisi spiral olmak üzere 3 bilgisayarlı tomografi (BT), 3 Doppler özelliğinde olmak üzere 8 adet ultrasonografi (US) cihazı, 1adet vasküler ve girişimsel radyoloji ünitesi, 2 mamografi, 3 CR cihazı, 2 dijital özellikte olmak üzere 4 adet floroskopi ünitesi, 9 direkt röntgen, 8 taşınabilir röntgen cihazı, 6 lazer film kamerası bulunmaktadır.

Bölümümüzde yapılan görüntüleme çalışmaları ve girişimsel işlemler

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Ultrasonografi (US) ve Doppler US
 • Girişimsel işlemler
 • Konvansiyonel tetkikler
 • Mamografi
 • Röntgen filmleri
 • Doktorlarımız

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

(MRG) tetkiki radyasyon kullanmadan iç organlarınızın görüntülenmesini sağlar. Güçlü bir mıknatısla oluşturulan manyetik alanda radyo dalgalarını kullanır. Bölümü’müzde 1 adet 1.5 Tesla manyetik alan gücünde MRG cihazı bulunmaktadır.

MRG tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

MRG tetkiki öncesinde aç veya susuz kalmanıza veya ilaç kullanmanıza GEREK YOKTUR. Bazı MRG tetkikleri için hastaya önceden bir MRG kontrast ilacı reçete edilir; size de reçete edilmişse MRG KONTRAST İLACINI TETKİKE GELİRKEN YANINIZDA GETİRMENİZ GEREKİR. Bu ilaç MRG tetkiki SIRASINDA hastaya damardan verilecektir. Herhangi bir ilaca veya maddeye karşı bilinen bir allerjiniz varsa, bunu ilacın verilmesinden önce bildiriniz. MRG tetkikine gelirken eski MRG tetkik filmlerinizi, varsa, yanınızda getirmeniz çok önemlidir. Bu filmler ve raporlar tetkikinizin planlanmasını kolaylaştırır ve yeni tetkikinizle karşılaştırma olanağı sağlar. SİZDEN ALDIĞIMIZ FİLM VE RAPORLARI tetkik sonucunuzla birlikte GERİ ALABİLİRSİNİZ

MRG tetkik odasına girmeden önce bilmeniz ve yapmanız gerekenler

KALP PİLİ OLANLAR (yalnızca hasta değil, hasta yakınları, sağlık personeli ve diğer kişiler de dahil) KESİNLİKLE MRG ODASINA GİREMEZLER. Ayrıca vücudunda NÖROSTİMÜLATÖR (sinirleri uyarıcı elektriksel düzenek), elektrikli İNFÜZYON POMPASI, MR ile uyumlu olmayan DAMAR FİLTRESİ veya SARGI (koil) bulunanlar da MRG ODASINA GİREMEZLER. Aşağıda belirtilen durumlarda da tetkiki yapacak sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:

Geçmişte anevrizma cerrahisi geçirdiyseniz tetkikinizin yapılması mümkün olmayabilir. Ayrıca kalp kapakçığı takıldıysa veya koroner by-pass cerrahisi geçirdiyseniz bunu bildiriniz. Kulağınıza işitmeye yardımcı cihaz (kohlear implant) takıldıysa bildiriniz. Vücudunuzda saçma, kurşun, iğne, metal parçası, şarapnel varsa mutlaka bildiriniz. Tetkikin yapılması sakıncalı olabilir.

Vücudunuzda kalça, diz protezi, kemikte çivi, plaka gibi metaller varsa bunların bulunduğu bölgeye yönelik tetkikler yapılamayabilir. Bildiriniz. Metal tozlarının bulunduğu bir ortamda çalışıyorsanız farkında olmadan vücudunuzun yüzeyinde (özellikle gözlerde( biriken metal tozları veya çapakları tetkikinizin yapılmasını engelleyebilir. Bu durumu da bildiriniz.

MRG odasına girmeden önce şunları çıkarmış olmanız ve geride bırakmanız gerekmektedir

Kredi kartı, banka kartı, cep telefonu, saat, üzerinizde taşıdığınız metaller (çıkabilen diş protezi, metal tokalı kemer, bozuk paralar, anahtarlık, silah, çakı gibi). Saç tokası ve küpelerinizi de çıkarınız..

Göz çevrelerinde kullanılan bazı kozmetik maddeler görüntülerde bozulmalara yol açabildiğinden, baş bölgesine yönelik tetkik yapılacaksa bayan-ların göz çevresi makyajlarını silmiş olmaları gerekmektedir

Gebeyseniz veya süt veriyorsanız bu durumu tetkiki yapacak sağlık ekibine bildiriniz.

MRG tetkik odasında…

MRG tetkikiniz ortalama 15-30 DAKİKA kadar sürecektir. size herhangi bir zararlı etkisi olmayan MRG tetkiki için tünele benzeyen bir mıknatıs düzeneğinin içinde 15-30 dakika süreyle hareketsiz yatmanız gerekecektir. tetkikiniz sırasında bir cam pencere ve kamera sistemleri yardımıyla dışarıdan izlenebiliyorsunuz ve gerekirse çok çabuk bir şekilde tetkikiniz sonlandırılabilir ve dışarı çıkarılırsınız. Tetkik sırasında hareketsiz durmanız çok önemlidir. Bir kımıldama olursa görüntüler bozulabilir, tetkikiniz uzayabilir veya yapılamayabilir. Tetkik sırasında rahat nefes alıp verebilirsiniz (ender bazı durumlarda nefesinizi tutmanız istenebilir). Aksi belirtilmedikçe gözlerinizi açıp kapatabilir veya sürekli kapalı tutabilirsiniz. Yutkunmanızda da sakınca yoktur. Tetkik sırasında kuvvetli tıkırtılar biçiminde sesler duyacaksınız. Bazı durumlarda damardan MRG kontrast ilacı verilmesi gerekebilir.

MRG tetkikinde günlük randevu sırası neye göre belirleniyor?

Hastalar MRG tetkikine RANDEVU SIRASINA GÖRE alınırlar. Bununla birlikte, MRG tetkikinde öncelik küçük çocuklarındır. Tetkik sırasında hareketsiz kalmak çok önemli olduğundan ve 6 yaştan küçük çocuklarda bunun kendiliğinden sağlanması çok zor olduğundan, küçük çocukların tetkike girebilmeleri için (ilaçla veya ilaçsız( uyutulmaları gerekmektedir. Tetkik sırasında uyanan ve hareket eden çocukların MRG odasından çıkarılarak tekrar uyumalarının beklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle UYUYAN ÇOCUKLAR (hazır uyumuşken( ÖNCELİKLE TETKİKE GİRERLER. Ayrıca, bazan, ZOR DURUMDAKİ SERVİS HASTALARININ DA TETKİKE GİRİŞ ÖNCELİĞİ VARDIR.

MRG sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

MRG sonucunuzu tetkikten sonraki dördüncü işgününün öğleden sonrasında Radyoloji sonuç verme Sekreterliği’nden alabilirsiniz.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışınlarını kullanarak vücudunuzun kesitsel görüntülenmesini sağlar.

BT tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

Aşağıdaki durumlarda tetkiki yapacak olan sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:

Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde X-ışınları kullanılmaktadır. Bu nedenle gebeyseniz veya gebe olma olasılığınız varsa

Bazı tetkikler damar içine kontrast ilacı verilmesini gerektirmektedir. Bu tür ilaçlara, başka bir ilaca veya maddeye karşı allerji öykünüz varsa

Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa

Daha önceden yapılmış olan radyolojik tetkiklerinizi beraberinizde getirmeniz gerekmektedir (röntgen filmleri, ultrasonografi, BT ve manyetik rezonans görüntüleme filmleri gibi). Bu film ve raporları, BT tetkiki yapan görevliye veriniz. Bunlar tetkik sonucunuzla birlikte size geri verilecektir. Bazı incelemelerde aç gelmeniz veya önceden ilaç kullanmanız gerekecektir.

. Tetkikin özelliğine göre ek hazırlık gerekiyorsa lütfen doktorunuzun uyarılarına uyunuz

BT sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

BT tetkikinizin sonucu tetkikten sonraki dördüncü işgünü Radyoloji sonuç verme Sekreterliği’nden alınabilir.

Ultrasonografi (US) ve Doppler US

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar.

US tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

Ultrasonografi (US) tetkikleri içinde yalnızca “abdominal US” için tetkike en az 6 saatlik açlık sonrasında gelinmesi gerekmektedir. “Suprapubik pelvik US” için ise mesanenin dolu olması yani idrara sıkışık olunması gerekmektedir. Tetkikin özelliğine göre ek hazırlık gerekiyorsa lütfen doktorunuzun uyarılarına uyunuz.

US sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

US sonuçları aynı gün Ultrasonografi Danışma Sekreterliği’nden alınabilir.

Girişimsel İşlemler

Girişimsel işlemlerin öncesinde bilmeniz gerekenler

Bu işlemlerde damardan veya başka yollardan boyalı ilaç (kontrast ilacı) verileceğinden bu ilacın reçete edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tetkik öncesinde aç kalmak veya başka bazı hazırlıklar yapmak da gerekmektedir. Bu konular size randevu alınırken bildirilecektir.

Bu işlemlerin bazılarında kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.

Konvansiyonel Tetkikler

Tükrük bezleri, yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi vücuda damardan veya başka yollardan boyalı ilaç (kontrast ilacı) verilerek radyolojik olarak görüntülenmektedir. Bu tetkikler genel olarak kontrastlı “konvansiyonel tetkikler” olarak anılmaktadır.

Konvansiyonel tetkiklerin öncesinde bilmeniz gerekenler

Bu tetkiklerde damardan veya başka yollardan boyalı ilaç (kontrast ilacı) verileceğinden bu ilacın reçete edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tetkik öncesinde aç kalmak veya başka bazı hazırlıklar yapmak da gerekmektedir. Bu konular size randevu alınırken bildirilecektir.

Bu tetkiklerde kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.

Konvansiyonel tetkik sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

Konvansiyonel tetkiklerin sonuçları tetkikten 4 işgünü sonra sonuç verme sekreterliğinde alınacaktır.

Mamografi

Mamografi x-ışınlarını kullanarak memelerin ayrıntılı görüntülenmesini sağlar.

Mamografi öncesinde bilmeniz gerekenler

Mamografi tetkikine gelirken varsa eski mamografi filmlerinizi ve raporlarınızı ve meme ultrasonografi raporlarınızı getiriniz.

Mamografi tetkikinizin yapılacağı gün deodorant kullanmayınız.

Mamografide kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.

Mamografi sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

Mamografi sonuçları tetkikten iki işgünü sonra mamografi sekreteliğinden alınabilir..

Röntgen Filmleri

Röntgen filmi çektirmeden önce bilmeniz gerekenler

Röntgen filmlerinde kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve röntgen teknisyenlerini uyarınız.

Röntgen filmlerinizi ne zaman alacaksınız?

Röntgen filmleri çekildikten sonra film almak için beklemeyeceksiniz size ait inceleme görüntüleri incelemeleriniz yapıldıktan sonra doktorunuzun bilgisayarında görülebilmektedir. Bu nedenle size film verilmeyecektir. Filminiz çekildikten sonra muayene olduğunuz polikliniğe gidebilirsiniz.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Hüseyin AKAN Girişimsel Radyoloji
 2. Prof Dr.Murat DANACI Abdomen BT-MRG-USG ve Girişimsel
 3. Prof.Dr.Lütfi İNCESU Nöroradyoloji
 4. Prof.Dr.Muzaffer ELMALI Toraks Baş - Boyun
 5. Prof.Dr.Meltem Ceyhan BİLGİCİ (Anabilim Dalı Başkanı) Pediatrik Radyoloji
 6. Prof.Dr.M.Selim NURAL Abdomen BT-MRG-USG
 7. Prof.Dr.İlkay Koray BAYRAK
 8. Prof.Dr.Ahmet Veysel POLAT Meme Radyolojisi
 9. Doç.Dr.Aslı TANRIVERMİŞ SAYIT Toraks Baş - Boyun
 10. Doç.Dr.Kerim ASLAN Nöroradyoloji
 11. Doç.Dr.Ayşegül İDİL SOYLU Girişimsel Radyoloji
 12. Doç.Dr.Fatih UZUNKAYA Girişimsel Radyoloji
 13. Doç.Dr.İlkay ÇAMLIDAĞ Abdomen BT-MRG-USG
 14. Doç.Dr.Aysu Başak ÖZBALCI Kas iskelet
 15. Dr.Öğr.Üy.Gülten TAŞKIN
 16. Dr.Öğr.Üy.Derya BAKO

İletişim

Anabilim Dalı Sekreterliği 2541

Bilgisayaralı Tomografi 2167

Vasküler Radyoloji 2168

Manyetik Rözanans 2169

Direk Röntgen 2444

Mamografi 2192

Ultrasonografi 3261

Acil Radyoloji 2231

Başteknisyen 2446

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Çocuklarda hastalıkların oluşum mekanizmaları ve radyolojik bulguları erişkinlere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle çocuk hastaların görüntülenmesi, filmlerinin değerlendirilmesi özel bilgi ve tecrübe gerektirir. Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, bu gereksinimlere cevap vermek için kurulmuştur. Pediatrik Radyoloji, radyolojinin tek yandal (üst ihtisas) olan branşıdır. Bilim Dalımız, uzmanlık sonrası pediatrik radyoloji yandal eğitimi veren Türkiye’deki sayılı merkezden birisidir. Bölümümüzde tüm yaş grubundaki çocuk (18 yaş altı) ve anne karnındaki fetus incelemesi ileri teknoloji radyoloji cihazları ile yüksek kalitede yapılmaktadır.

Birimimizde yapılan incelemeler

 • Dijital röntgen
 • Ultrasonografi
 • Doppler ultrasonografi
 • Ultrason Elastografi
 • Tüm vücut ve beyin MR (SPECT, Difüzyon Tensör Görüntüleme, Fonksiyonel MR, BOS akım ölçümü)
 • Tüm vücut ve beyin BT
 • Floroskopik tetkikler (Voiding sistografi, baryumlu özefagus, mide ve kolon incelemeleri)
 • Anjiografi ve girişimsel işlemler
 • Fetal MR

Radyasyon içeren tetkiklerde çocuklara özel düşük radyasyon dozları ile çekimler yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Meltem CEYHAN BİLGİCİ

Beyin ve omurilik vücudumuzun en önemli organlarından olup doğru tanı konulması çoğu zaman ileri tekniklerin uygulanmasını ve tecrübeyi gerektirmektedir. Bu nedenle kurulan bilim dalımızda rutin görüntüleme ve aşağıda sıralanan ileri görüntüleme yöntemleri, hastanemizde hizmet veren tüm donanımlara sahip Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi cihazları ile yapılmaktadır.

 • Üç boyutlu BT ve MRG işlemleri
 • MR Spektroskopi
 • Perfüzyon MRG
 • Difüzyon Tensör Görüntüleme,
 • Fonksiyonel MRG,
 • BOS akım analizi
 • MR anjiyografi
 • MR myelografi ve pleksus görüntüleme
 • Sanal sisternal Görüntüleme

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Lütfi İNCESU (Bilim Dalı Başkanı)
 2. Doç.Dr.Kerim ASLAN mdkerim@hotmail.com

Modern tıbbın teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan Tıbbi Biyokimya/Klinik Biyokimya analizlerinin büyük çoğunluğu hastanemiz bünyesinde kurulu olan Merkez Laboratuvarı, Acil Laboratuvarı, Metabolizma Laboratuvarı (Anabilim Dalımızda) ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda, tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizler gerçekleştirilmektedir. Bilimsel gelişmeler ve yenilikler takip edilerek klinisyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni parametrelerin rutin analizlere dahil edilmesi, sonuçların tıbbi yorumlanması ve konsültasyon hizmeti faaliyetleri de yürütülmektedir.

Merkez Laboratuvarımızda Biyokimya, Hormon, İdrar, Tam Kan Sayımı (CBC), Anabilim Dalı’nda Metabolizma Lab. ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımız mevcuttur. Ayrıca Acil Laboratuvarımız 24 saat hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımızca OMÜ Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Dönem I, Dönem II, Dönem III ve Dönem IV öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya dersleri; Tıpta Uzmanlık öğrencilerine biyokimya ve klinik biyokimya dersleri ile birlikte uygulamalı laboratuvar eğitim-öğretimi yapılmaktadır. Araştırma-geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Biyokimya Dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir.

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda, Önlisans Öğretim Programı I. ve II. Sınıf Öğrencilerine Temel Biyokimya, Lab. Alet Kullanımı ve Bakımı, Klinik Biyokimya ve Hormon Biyokimya dersleri verilmektedir. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve diğer ilgili öğrencilere Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında staj yapma imkânı da sunulmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ilgisinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine de eğitim-öğretim verilmektedir.

LABORATUVARLARIMIZ

1- MERKEZ LABORATUVARI

 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Hormon Laboratuvarı
 • Tam Kan Sayımı
 • Flow Sitometri Laboratuvarı
 • İdrar Laboratuvarı
 • RIA Laboratuvarı

2- ACİL LABORATUVARI

3- METABOLİZMA LABORATUVARI

4- ŞEHİR POLİKLİNİK LABORATUVARI

Rutin Biyokimya ve Tam Kan Sayımı Analizleri yapılmaktadır.

Biyokimyasal Analizler

Biyokimya ünitemizde Modüler Sistem ile tüm rutin biyokimyasal analizler yapılmaktadır. Analizlerimiz günlük olarak çalışılmakta ve aynı gün sonuç verilmektedir. Bu ünitemizde çalışılan analizler (testler) şunlardır:

Na-K-Cl
Glukoz (Açlık)
Glukoz (Tokluk)
BUN
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Fosfor
Alkalen Fosfataz
Asit Fosfataz
GGT
Bilirubin Paneli
Total Bilirubin
Direkt Bilirubin
İndirekt Bilirubin
AST (GOT)
ALT (GPT)
Total Protein
Albümin
Lipit Paneli
Kolesterol Paneli
Trigliserit
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Amilaz
OGTT
HbA1c Panel

Hormon Analizleri

Günlük olarak sonuç verilen bölümümüzde Tiroid paneli, Tümör Markerleri ve Fertilite grubu analizleri yapılmaktadır. Hormon ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır: TT3
TT4
ST3
ST4
TSH
TBG
Tiroglobulin
Tiroid Otoantikorları
FSH
LH
Progesteron
Prolaktin
Estradiol
Serbest Estriol
β-HCG
Total Testosteron
DHEA-Sülfat
Kortizol
İnsülin
C- Peptit
GH (Büyüme Hormonu)
Vitamin B12
Ferritin
Folik Asit
AFP (Alfa fetoprotein)
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Total PSA
Serbest PSA
β2-Mikroglobulin
IGFBP-3
IGF-1
Üçlü Tarama Testi
Birinci Trimestır Kombine Test (Serbest β-HCG, PAPP-A)
Parathormon (PTH)
ACTH

Anabilim Dalımız Araştırma Laboratuvarı Analizleri

Anabilim Dalımız Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan asistanların ve öğretim üyelerinin bilimsel AR-GE projeleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Anabilim Dalımız ilgisinde yürütülen bilimsel AR-GE projelerinden elde edilen bilimsel veriler ulusal/uluslararası kongrelerde sözel ya da poster olarak sunulmakta ve de elde edilen veriler makale olarak ilgili dergilerde yayınlanmaktadır. Diğer anabilim/bilim dalları ile multidisipliner işbirliği içinde çeşitli araştırma projeleri devam etmekte ve yeni projeler oluşturulmaktadır.

KULLANILAN ALETLER VE TEKNİKLER

1- Spektrofotometrik Analiz

2- HPLC Analiz

 • Fluoresan Detektör
 • UV Detektör
 • Elektro-Kimyasal Detektör

3- LC Analiz

4- Kapiller Elektroforez

5- Jel Elektroforez

6- Moleküler Teknikler

 • PCR
 • Real time PCR
 • qPCR
 • Nükleik Asit İzolasyonu

7- Hücre Kültür Teknikleri

 • Fibroblast Kültürü
 • HepG2 Kültürü
 • Hep2 Kültürü
 • Lenfosit Kültürü

8- Radioimmun (RIA) Yöntemi 9- ELISA Yöntemi 10-Jel Dökümantasyon 11- İzoelektrofokuslama 12- Santrifugasyon (25 000xg)

Metabolizma Analizleri

Metabolizma Laboratuvarı Kasım 2004’de faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde yapılan testlerin kabulleri günlük olarak yapılmakta acil tetkikler hariç belirli aralıklarla çalışılarak 10 iş günü içerisinde sonuçları verilmektedir. Ünitemizde rutin analizler dışında bilimsel AR-GE çalışmaları da yapılabilmektedir. Bu ünitede rutin olarak yapılan testler şunlardır:

Metabolizma
EDTA' LI TÜP 24 SAATLİK İDRARDA Homosistein-HPLC Oksalat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL 25-OH Vitamin D3/D2-HPLC Sitrat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL Fenilalanin ve Trozin – HPLC VMA + HVA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL Hb Variyantları – HPLC 5-HIAA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL Anormal Hemoglobin Taraması (Uzun Kolon)-HPLC Böbrek Taş Analizi Metotreksat – HPLC Adrenalin - Noradrenalin + 6N HCL Takrolimus ve Siklosporin Dopamin + 6N HCL Metanefrin ve Normetanefrin + 6N HCL

BİYOKİMYA TÜPÜ İDRAR TÜPÜ

Kapiller Protein Elektroforezi Serum İdrar İmmünelektroforezi

Serum İmmünelektroforezi Kapiller Protein Elektroforezi (İdrar)

Makroprolaktin + Prolaktin

Kriyoglobin Testleri TOPUK KANI

Diazepam ve Nordiazepam Fenilketonüri Tarama

Plasental ALP izoenzimleri Neonatal TSH (Tam Kan )

Acil Laboratuvar Analizleri

Acil Laboratuvarımız 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızın amacı acil hastalar için yapılması gerekli analizler ile klinisyenlere hasta laboratuvar bilgisinin sunulması, anında müdahale gerektiren durumlarda acil hasta tanı ve tedavisi için acil laboratuvar oldukça önemlidir. Bu nedenle acil laboratuvar acil servis hastalarına hizmet vermek üzere kurulmuştur. Ancak, mesai saatleri dışında diğer servislerde yatan hastaların analizleri (testler) de acil laboratuvarda yapılmaktadır. Acil laboratuvar da rutin olarak yapılan testler şunlardır:

Acil Laboratuvarı

Na-K-Cl Kalsiyum Glukoz BUN Kreatinin Ürik Asit Total Bilirubin AST (GOT) ALT (GPT) Lipaz CPK Alkol (Buz+Heparin) Amonyak (Buz+Heparin) Pseudokolinesteraz (Buz+Heparin) Protein (BOS ve Mayi) Glukoz (BOS ve Mayi) Klorür (BOS ve Mayi) Tam Kan Sayımı Periferik Yayma Tam İdrar Analizi Kan Gazları (Buz+Heparin) O2Hb-COHb-MetHb (Buz+Heparin) Laktat-Glukoz-T.Bilirubin (Buz+Heparin) İyonize Ca-Na-K-Cl (Buz+Heparin) Troponın-I Kütle CK-MB D-Dimer Lityum Digoksin Fenitonin Karbamazepin Valporik Asit Fenobarbital Protrombin Zamanı (PT) Aktivite PTT B-HCG

RIA Analizleri

RIA ünitemizde gamma counter cihazi ile analizlerimiz yapılmaktadır. Hormon ünitemize bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Radyoaktif alan içerdiğinden dolayı ünitemiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmektedir. Ünitemizde rutin analizlerin yanı sıra araştırma amaçlı ilgili analizler de yapılmaktadır. Bu ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır:

17-OH Progesteron Serbest Testosteron Aldosteron Plazma Renin Aktivitesi

İdrar Analizleri

İdrar laboratuvarında rutin idrar analizleri yapılmaktadır. İdrarın kimyasal ve mikroskobik analizleri böbrek fonksiyon değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Tam Kan Sayımı Analizleri

Kan Sayım Ünitemizde Tam kan sayımı, Sedimantasyon hızı analizi yapılmaktadır. Tam bir kan sayımı, hastada anemi veya hastanın vücudunda gelişmiş bir enfeksiyon olup olmadığını gösterecektir. Tam Kan Sayımı (CBC) doktorlar tarafından en çok istenen kan tetkiklerinden birisidir. Tam Kan Sayımı (CBC) kandaki şekilli elemanların sayısının hesaplanmasıdır. Tam Kan Sayımı (CBC); Ünitemizdeki cihazlarla bir dakikadan az bir süre içerisinde kandaki şekilli elemanları türlerine göre ayrılmakta ve analiz edilmektedir. Tam Kan Sayımı (CBC) testi hastadan alınan birkaç mililitre kan ile yapılmaktadır. Önce hastanın derisi alkol ile temizlenir. Daha sonra hastanın toplardamarından (ven) steril enjektöre veya vakumlu tüpe birkaç cc. (mililitre) kan alınır. Alınan kan EDTA içeren tüpe konularak analiz için laboratuara gönderilir. Alınan kanın analiz edilebilmesi için kan pıhtılaşmamış olmalı ve hemolize uğramaması gerekir.

Sedimantasyon Hızı; Pıhtılaşması önlenmiş kanda alyuvarların (kırmızı kürelerin) dibe çökme hızını saatte milimetre (mm) olarak ölçen laboratuvar testi’dir. Birçok hastalığın teşhisinde, sedimantasyon hızının ölçülmesi oldukça faydalı olmaktadır.

CBC ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır

 • Kan Sayımı
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam Kan Sayımı (Mayii)
 • Retikülosit Sayımı
 • Periferik yayma ve Wright
 • Sedimantasyon

ŞEHİR POLİKLİNİK LABORATUVARI

Rutin Biyokimya ve Tam Kan Sayımı Analizleri yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Ramazan AMANVERMEZ
 2. Prof.Dr. Nermin KILIÇ
 3. Prof.Dr. Birşen BİLGİCİ
 4. Prof.Dr. Bahattin AVCI
 5. Prof.Dr. Özgür Korhan TUNÇEL (Anabilim Dalı Başkanı)
 6. Doç.Dr.Edem NUGLOZEH

İletişim

ANABİLİM DALI SEKRETERLİĞİ 2667

MERKEZ LABORATUVAR SEKRETERLİĞİ 2283

HORMON LABORATUVARI 2348

BİYOKİMYA LABORATUVARI 3076

BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 2407

KAN SAYIM ÜNİTESİ (CBC) 2529

PREANALİTİK SİSTEM 3620

ACİL LABORATUVARI 2794

MUTEMETLİK 2494

SERUM/PLAZMA AYIRMA 2525

METABOLİZMA LABORATUARI (Anabilim Dalımızda) 2532/2464

RIA LABORATUARI 3482

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel: 0362-3121919

Fax: 0 362 457 60 41

Yerleşimi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kurupelit kampüsünde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin içinde, 1. katta yerleşmiştir.

Tarihçe

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları adı altında 1978’de kurulmuştur. Anabilim dalının kurucusu ve ilk başkanı, Doç.Dr.Vasfi Kaynar’dır. 1982’de, Anabilim Dalları ayrılarak, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Temel Bilimler Bölümü altında ayrı bir departman olarak kurulurken, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik Bilimler Bölümü altında ayrı bir departman olmuştur. Her iki departmanın da başkanlığı, Prof.Dr.Vasfi Kaynar tarafından yürütülmüştür. 1983’de, her iki departman başkanlığına, Prof.Dr.Suna Gedikoğlu atanmıştır. 1987’de, iki departmanın yönetimi kalıcı olarak birbirinden ayrılmış ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın başkanlığına Prof.Dr.Belma Durupınar atanmıştır. 1997-2001 yılları arasında, anabilim dalı başkanlığı görevi Prof.Dr.Murat Ertürk tarafından yürütülmüştür.

Akademik kadro

Anabilim dalının akademik kadrosu, 3 profesör, 3 yardımcı doçentten oluşmaktadır. Anabilim dalında, 4 asistan ve 8 doktora öğrencisi 6 Yüksek Lisans öğrencisi öğrenim görmekte ve rutin klinik laboratuvar hizmetlerinde çalışmakta ve araştırma projelerinde yer almaktadırlar.

Uzmanlaşma Alanı

Prof.Dr.Asuman Birinci Tıbbi Mikrobiyoloji, Mikoloji

Doç.Dr.Yeliz Tanrıverdi Çaycı

LABORATUVARLARIMIZ

BÖLÜM YÖNETİCİSİ

PROF.DR.ASUMAN BİRİNCİ

BAKTERİYOLOJİ SUB DİSİPLİN LABORATUVARI SORUMLU UZMAN

DOÇ.DR YELİZ TANRIVERDİ ÇAYCI

TEL:0 362 3121919 - 36 14

YAPILAN TESTLER

 • Test Kodu Test Adı
 • 130001 Boğaz kültürü
 • 130002 Balgam kültürü
 • 130003 Burun kültürü
 • 130004 Kulak kültürü
 • 130007 Vajen kültürü
 • 130010 BOS Kültürü Tüpte
 • 130052 Kateter kültürü
 • 130053 Yara Kültürü
 • 130687 Diyalizat Tüpte
 • Test Kodu Test Adı
 • 130690 Göbek Kültürü
 • 130790 Boyalı Mikroskobik İnceleme (Test)
 • 130815 Eksuda Kültürü
 • 130816 Diğer Anaerob Kültürler
 • 130821 Gardnerella Kültürü
 • 130826 Gonokok Kültürü
 • 130831 Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme
 • 130834 İdrar Kültürü 0.Saat
 • 130005 İdrar Kültürü 1.Saat
 • 130837 Helicobacter pylori kültürü
 • 220439 Gaita kültürü
 • 220450 Campylobacter kültürü
 • 570011 Kan Kültürü (Aerob )
 • 570012 Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Aerob, Steril Tüpte)
 • 570025 BOS Kültürü Kan Kül. Şişesinde
 • 570026 Diyalizat Kan Kül. Şişesinde
 • 220449 Boğmaca kültürü
 • 570045 Trakeal asipirat kültürü (kantitatif)
 • 130012 Konjunktiva kültürü
 • 130152 Kateter kültürü
 • 570013 Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Anaerob,Steril Tüpte)
 • 570015 Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Anaerob,Kan Kültürü Şişesinde)
 • 130819 Kan Kültürü (Anaerob)
 • 570147 Kateter hub'ından kan-periferik venden kan
 • 570151 Kateter 1.lümen kan- kateter 2.lümen kan
 • 570152 Kateter eksudat sürüntüsü- kateter hub kan
 • 570153 Kateter ucu - periferik ven kan
 • 570154 Kateter ucu - kateter portu - periferik ven kan
 • 570155 VP şant kateter uç-P veya S sıvı
 • 570168 İkili antibiyotik kombinasyon sinerji testi (x5)

Kültür alınırken dikkat edilmesi gerekenler

Boğaz Kültürü

Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösteriniz. Kültür alınırken tükrük ile bulaş olmasını önlemek için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz. Kültür eküvyon (steril uçlu pamuk ) ile görevli kişi tarafından alınır.

Balgam Kültürü

Balgamın tükrük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Derin bir nefes aldıktan ve ya kuvvetli bir şekilde öksürdükten sonra çıkarttığınız balgamı laboratuvardan aldığınız steril kaba koyarak teslim ediniz.

İdrar Kültürü

İdrar örneği vermeden önce idrar yaptığınız bölgeyi dezenfaktanlı pamuk ile (kadınlar önden arkaya, erkekler ortadan kenara doğru ) temizleyiniz. Kuru pamukla kuruladıktan sonra laboratuvardan aldığınız steril idrar kabına orta akım idrarı gelecek şekilde idrar yaptıktan sonra bir saat içinde teslim ediniz.

Gaita Örneği

Laboratuvardan alınan temiz bir kap içine gaita örneğini koyarak teslim ediniz.

Kan Kültürü

Kültür alınacak olan arter veya venin bulunduğu bölge önce %70 lik alkollü pamuk ile silinir. Sonra tentirdüyotlu pamuk ile silinip kuruması beklenir.Tekrar %70 lik alkollü pamuk ile silindikten sonra steril enjektör ile ilgili birimin doktorları tarafından alınarak steril kan kültür şişeleri içinde en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

BOS, Vajen, Konjoktiva Kültürü

İlgili birimin doktorları tarafından alınan örnekler steril taşıyıcı besiyerleri ile laboratuvara ulaştırılmalıdır.

SONUÇLARIN VERİLME ZAMANLARI

Boyalı ve boyasız direkt mikroskobik incelemeler 1 saat içinde, Boğaz, Balgam, Konjonktiva, Kulak, Burun, Vajen, İdrar, Yara, Eksuda kültürleri ; üreme yoksa bir gün, üreme varsa 2 gün içinde Kan kültürü(aerop); üreme yoksa altı gün; üreme varsa üreme olduğu gün+ iki gün içinde, Trekeal aspirat kültürü; üreme yoksa bir gün;varsa üç gün içinde Steril vücut sıvısı(kan kültür şişesinde); üreme yoksa 6 gün içinde,üreme olmuş ise üreme olduğu gün +iki gün içinde, Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Aerob,steril tüpte); üreme yoksa bir gün,üreme varsa üç gün içinde, BOS kültürü tüpte; üreme yoksa bir gün,varsa iki gün içinde, BOS kültürü (kan kültür şişesinde) ; Üreme yoksa 6 gün, varsa üreme olduğu gün + iki gün içinde, Gaita kültürü; üç gün içinde, Diyalizat kültürü; üreme yoksa bir gün,varsa üç gün içinde, Diğer anaerop kültürler; en erken dört gün, en geç üç haftada verilir.

TPL İMMUNOLOJİ-ELISA SUB DİSİPLİN LABORATUVARI (SEROLOJİ)

SORUMLU UZMAN: PROF.DR.ASUMAN BİRİNCİ TEL: 0 362 312 19 19 -3036

Test kodu Test adı Materyal adı Materyal miktarı Materyal taşıma kabı Çalışma süresi

 • 570091 Albumin(BOS)indeks BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130214 Alfa-1 Antitripsin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130213 Alfa-2 Makroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130316 Apolipoprotein A-1 Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130636 Apolipoprotein B Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130317 Apolipoprotein E Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130208 ASO Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570093 IgG(SERUM)indeks Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570090 BOS IgG İndeksi BOS Hesaplama Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130313 Brucella Agg. (Coombs) Serum 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
 • 130194 Brucella Agg. (Rose-Bengal) Serum 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570033 Brucella Agg.(Coombs)-(BOS) BOS 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 gün sonra
 • 570034 Brucella Agg. (Rose-Bengal) - (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 gün sonra
 • 130686 CRP Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130170 C3 Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130171 C4 Serum 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570009 Fibrinojen (Plazma) Plazma 50 µL EDTA'lı tüp 2 saat
 • 570010 Fibronektin (Plazma) Plazma 50 µL EDTA'lı tüp 2 saat
 • 130315 Gruber Vidal Tüp Agg. Serum 1000 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
 • 130319 Haptoglobin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130904 Hemopeksin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130168 IgA Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570040 IgA (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130186 IgE Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130167 IgG Serum 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570041 IgG (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570039 IgG (İdrar) İdrar 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570092 IgG(BOS)indeks BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130169 IgM Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570042 IgM (BOS) BOS 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130378 İdrar-Alfa - 1 Mikroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130325 İdrar-Alfa -2 Makroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130536 İdrarda Gebelik Testi İdrar 100 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 570076 Kappa free zincir (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 570077 Lambda free zincir (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 570084 Kappa/Lambda (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 220200 Kappa free zincir (Serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570075 Lambda free zincir (Serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570083 Kappa/Lambda (serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 132122 LE hücresi Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130318 Lipoprotein (a) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130547 Mikroalbümin (Spot) Serum 200 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130314 Monospot Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570021 Paratifo AH Serum 1000 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
 • 570023 Paratifo AO Serum Jelli Biyokimya Tüpü
 • 570022 Paratifo BH Serum Jelli Biyokimya Tüpü
 • 570024 Paratifo BO Serum Jelli Biyokimya Tüpü
 • 130393 Prealbumin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130210 RF Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570031 RF (Mayi) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130204 RPR Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130463 Serüloplazmin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570020 Tifo H Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570019 Tifo O Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130173 TPHA Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130367 Transferrin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130572 24 saatlik idrarda Mikroalbümin İdrar 200 µL İdrar tüpü 2 saat
 • TPL İMMUNOLOJİ-ELISA SUB DİSİPLİN LABORATUVARI (ELİSA):

SORUMLU UZMAN: PROF.DR. ASUMAN BİRİNCİ

TEL: 0 362 312 19 19 - 3036

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Asuman BİRİNCİ (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Doç.Dr.Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI
 3. Dr.Öğretim Üy.Demet GÜR VURAL
 4. Doç.Dr.Kemal BİLGİN

İletişim

Anabilim Dalı Sekreterliği 4103

Araştırma Görevlileri 2683-3123

Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Bölümü Telefon Rehberi

TPL Mikrobiyoloji Bölüm Sekreterliği 3870

TPL Bakteriyoloji SDL 2439

TPL Bakteriyoloji SDL Hazırlık Ünitesi 3871

TPL İmmunoloji-ELISA SDL (ELISA) 3034

TPL İmmunoloji-ELISA SDL (Seroloji) 3180

TPL İmmunoloji-ELISA SDL (İmmunoloji) 2078

Moleküler RL (PCR) 3281

Mikobakteriyoloji RL 3082

Doku Tipleme RL 2246

TPL Parazitoloji SDL 3035

TPL Mikoloji SDL 3771

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 04.11.2004 tarihli OMÜ senato kararı ve 17.12.2004 tarihli YÖK onayı ile 2005 yılında Prof. Dr. Gönül OĞUR başkanlığında kurulmuştur. Anabilim dalı akademik kadrosunda iki öğretim üyesi, iki uzman ve bir tıpta uzmanlık öğrencisi ve sekreterler dahil 19 laboratuvar elemanından oluşmaktadır. Anabilim Dalı, Karadeniz bölgesi Samsun ilinde konuşlanmış olmakla birlikte, bölgedeki farklı il ve ilçeleri içeren yaklaşık 4-5 milyonluk bir nüfusa hizmet vermektedir.

Departmanımız bölgede klinik genetik ve laboratuvar aktivitelerinin birlikte uygulandığı en yoğun ve en kapsamlı birimdir. Aktivitelerini, multidisipliner uygulama temelinde, ağırlıklı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinataloji, Çocuk Genetik, Hematoloji, İmmünoloji, Endokrin-Metabolizma, Nöroloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Göz Hastalıkları, Onkoloji ve Gastroenteroloji işbirliği ile yürütmektedir.

Bölümümüzün hedefi akraba evliliklerinin yüksek olduğu toplumumuzda, genetik hastalıkların tanı ve tedavi metodlarını geliştirmek, özgün ve pratik gen mutasyon analizleri ile klinik tanı olanaklarını arttırmak, prenatal ve preimplantasyon genetik tanı gibi koruyucu hekimlik hizmetlerini zenginleştirmek, ağır seyirli genetik hastalık frekansında azalma sağlayabilecek bir zemin oluşturmak, hastaların klinik takip planlarını geliştirmek, risk popülasyonlarına genetik tarama testleri sunabilmek ve erken tanı ve tedavi olanağı sağlamak, genetik danışma vererek aileleri ve kişileri hastalıklar hakkında bilinçlendirmek ve özgün araştırmalara zemin hazırlayarak dünya literatürüne katkıda bulunmak ve ülkemizde göreceli olarak zor uygulanan bir disiplinde, kurumsal, istikrarlı, verimli, yaratıcı ve güdüleyici aktiviteleri kurgulamaktır.

ANABİLİM DALI AKTİVİTELERİ

 1. Klinik Genetik ve Genetik Danışma
 2. Eğitim
 3. Laboratuvar Hizmetleri (Genetik Tanı Testleri)
 4. Araştırmalar olmak üzere 4 ana bölümde toplanmaktadır.

1. Klinik Genetik ve Genetik Danışma Aktiviteleri Genetik hastalıkların tanısı, takibi ve gereğinde tedavisini, genetik danışmayı ve koruyucu hekimlik alanlarını (prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı) kapsamaktadır. Üniversitemizde 160 yataklı bir Çocuk Hastanesi varlığı nedeni ile birim, yüksek bir hasta popülasyonuna hizmet vermekte, Pediatrik Genetik ile birlikte yılda yaklaşık 8000-10000 hasta konsülte edilmektedir. Klinik Uygulamalar, poliklinik muayeneleri ve yatan hasta konsültasyonları olarak yürütülmektedir. Hasta grupları ağırlıklı olarak, nadir kalıtsal hastalıklar, primer mental retardasyon, dismorfik hastalar, fetal malformasyonlar, otoinflamatuvar hastalıklar, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları, iskelet displazileri, kromozom anomalileri, mikrodelesyon sendromları, konjenital kalp ve böbrek hastalıkları, gelişimsel beyin anomalileri, cinsiyet gelişim anomalileri, lösemiler, ailesel diabet (MODY), kas hastalıkları (Spinal muskuler atrofi, Duchenne muskuler distrofi ), ailesel meme kanseri ve solid tümorlerden oluşmaktadır.

2. Eğitim Eğitim, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Mezuniyet Sonrası Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim olarak yapılanmış olup, haftanın tüm günlerine yayılmış durumdadır. Haftanın bir günü ayrıca tümü ile yoğun eğitime ayrılmıştır; bu süreçte olgu tartışmaları, seminerler, literatür tartışmaları ve kompleks hasta analizleri yapılmaktadır. Bunların dışında makale tartışma saatleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı işbirliği ile Fetal Patoloji/Perinataloji konseyleri uygulanmakta ve yüksek riskli gebeliklerde genetik hastalıklar ve erken postnatal izlenimler tartışılmaktadır. Uzmanlık öğrenci eğitiminde, birinci yılda, poliklinik hastaları ve yatan hasta konsültasyonlarına, ikinci yılda genetik danışma ve doku kültürü/sitogenetik yöntemlerine, üçüncü yılda, tez çalışmaları, FISH analizleri ve temel moleküler tekniklere, dördüncü yılda ise klinik genetikte gelişmiş tanı teknolojilerine ve kompleks genetik hastalıklara ağırlık verilmektedir. Genetik Danışma hizmetleri, birimimizde görevli tıp doktorları tarafından öğretim üyesi denetiminde yürütülmektedir. Mezuniyet öncesi teorik ve pratik eğitim ayın belirli günlerine dağılmış durumdadır ve Tıbbi Genetiğin temel ve klinik konularını içermektedir. IV. Dönem dersleri, öğrenci rotasyonuna bağlı olarak her 2 ayda bir yoğun eğitim olarak tekrarlanmaktadır.

3. Laboratuvar Uygulama Tanı testlerine yönelik uygulamalı eğitim, anabilim dalı konuşlanma alanı içinde yapılanmış olan Genetik Tanı Laboratuvarlarında yürütülmekte, birebir yürütülen eğitim sürecinde

 1. Doku Kültür Ünitesi,
 2. Prenatal Tanı Ünitesi,
 3. Kromozom Analiz Laboratuvarları (Sitogenetik) 4.Sitogenetik Bilgi İşlem Ünitesi,
 4. Floresan In Situ Hibridizasyon birimleri (FISH)
 5. Array CGH Laboratuvarları ve 7.Moleküler Genetik Tanı Laboratuvarları (Onkolojik ve Konstitüyonel) olanaklarından yararlanılmaktadır.

Laboratuvar Çalışmaları

1-Sitogenetik Laboratuvarı: Hücre ve doku kültürleri, periferik kan, koryon villüs örneği, amniyosentez, düşük materyali, cilt (fibroblast kültürü), kemik iliği ve diğer dokulardan kromozom analizi rutin olarak yapılmaktadır. 2-Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı: Başlıca mikrodelesyonlar, endokrin bozukluklar, hematolojik kanserler ve diğer kromozomal patolojilere yönelik Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) analizleri yapılmaktadır. 3-Array CGH Laboratuvarı: Tüm pre- ve postnatal Array CGH tetkikleri yapılmaktadır. 4-Moleküler Genetik Laboratuvarı Pre-PCR, PCR, Gerçek Zamanlı PCR (Real Time PCR), Sanger Dizileme, Pyro Dizileme, Yeni Nesil Dizileme (NGS), Exom Dizileme alt birimlerinden oluşmaktadır. Gelişimsel gerilik, kistik fibrozis, otoinflamatuar hastalıklar (FMF, CAPS, TRAPS vb.) İmmün yetmezlik, Frajil X Sendromu, Ailesel diabet (MODY), Kas hastalıkları (Spinal muskuler atrofi, Duchenne muskuler distrofi ), ailesel meme kanseri, solid tümörler, hematolojik kanserler, hemakromatozis, trombofili gibi hastalıkların genleri MLPA, klasik ve yeni nesil dizileme yöntemleri ile çalışılmaktadır.

4.Araştırma Konuları Gelişimsel beyin anomalilerinde genetik etiyoloji, nadir görülen kalıtsal sendromlar ve aday genler (rare diseases), lösemilerde sıra dışı genetik mutasyonlar, sıra dışı çocukluk çağı kanserleri, fötal kök hücreler, otoinflanatuar hastalıklarda, MEFV, NLRP3, TNFRSF1, MVK genlerinin katkısı, atipik kronik myeloid lösemi genetiği, lösemilerde tedavi rezistans genleri, MPH JAK2, MPL, CALR genlerinin etkinliği, multipl myelomada sitogenetik ve FISH analizleri, cinsiyet kromozom anomalilerinde genetik mutasyonlar, idiopatik mental retardasyonda aCGH uygulamaları, mikrodelesyonlar, NGS ve ekzom analizi, fetal kök hücre olarak özetlenebilir.

Hasta Kabulu Randevu ile olmaktadır.

Tel: 0 362 312 19 19 - 3738 - 3665 - 3534

Öğretim Üyeleri

 1. Dr.Öğr.Üy. Ümmet ABUR Anabilim Dalı Başkanı
 2. Dr.Öğr.Üyesi Engin ALTUNDAĞ
 3. Dr.Öğr.Üy.Ömer Salih AKAR

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Genetik Bilim Dalı Başkanı

Tıbbi Genetik ABD

 • Uzm.Dr.Engin ALTUNDAĞ
 • Araş.Gör.Dr.Çağrı DOĞAN

Çocuk Genetik BD (Yan Dal) Yan Dal öğrencilerimiz

 • Uzm. Dr. Aslıhan SANRI
 • Uzm.Dr.Hatice Yelda YALÇIN

MEZUN OLAN UZMANLARIMIZ

 • Uzm.Dr.Özlem SEZER
 • Uzm.Dr.Berk ÖZYILMAZ
 • Uzm.Dr.Fatma EKİCİ
 • Uzm.Dr.Huri Sema AYMELEK
 • Uzm.Dr.Ayşegül YILMAZ
 • Uzm. Dr. Hatice Mutlu ALBAYRAK

İletişim

genetikiletisim@omu.edu.tr

Sekreterlik : 3738 - 3665 - 3534

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Tarihçesi

Patoloji Anabilim Dalı 1981 yılında kurulmuştur. 1983 yılından itibaren düzenli olarak tutulan biyopsi arşivi mevcuttur.

Verilen Hizmetler

Anabilim dalımızda üniversitemiz yanı sıra Samsun ve çevre illerden gelen konsültasyon materyalleri için klinik ve cerrahi hastalıkların değerlendirilerek tanı, takip ve tedaviye yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Bu testlerin değerlendirilmesi amacıyla bölümümüzde makroskopi, mikroskopi, sitoloji, immünhistokimya, histokimya, moleküler ve rutin takip işlemlerinin yapıldığı laboratuvarlar yer almaktadır. Ayrıca ileri mikroskopi ve frozen üniteleri mevcuttur. İleri mikroskopi ünitesinde görüntü analizi, DNA ploidi, immünfloresan ve floresan/silver in-situ hibridizasyon (FISH/SISH) yöntemleri rutin materyaller ve araştırmalar için kullanılabilmektedir.

Anabilim dalımızda yıllık yaklaşık olarak 28.000 materyal incelenmektedir. Bu materyallerin 22.000’ini biyopsi materyalleri, 6.000’ini sitolojik materyaller oluşturmaktadır.

Bölümümüz tarafından Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji konularında teorik ve ilgili konular için laboratuvarlarda pratik dersler verilmektedir. Anabilim Dalımıza ve diğer anabilim dallarına ait çeşitli araştırma ve tez çalışmaları, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine ait seminerler ve bölüm içi eğitim toplantıları düzenli olarak yürütülmektedir. Düzenli olarak tümör, jinekopatoloji, meme, tiroid, nöroendokrin, hipofiz ve kemik konseyleri yapılmaktadır.

Tıp Fakültesi I-V. dönemleri temel ve özel patoloji dersleri, Diş Hekimliği Fakültesi temel ve özel patoloji dersleri, Sağlık Yüksekokulu Patoloji Histoteknoloji dersleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji dersleri verilmektedir. Ayrıca tıpta uzmanlık öğrencileri için düzenli eğitim programı uygulanmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Filiz KARAGÖZ
 2. Prof.Dr.Yakup Sancar BARIŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
 3. Prof.Dr.Levent YILDIZ
 4. Prof.Dr.Mehmet KEFELİ
 5. Doç.Dr.Bilge CAN MEYDAN
 6. Doç.Dr.Yurdanur SÜLLÜ
 7. Dr.Öğr.Üy.Seda GÜN
 8. Dr.Öğr.Üy.Sultan ÇALIŞKAN

İletişim

Sekreterlik : 2440 - 2441

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Tarihçesi

Üroloji Anabilim Dalı 1978 yılında Dr.Sacit YILDIZ’ ın başkanlığında çalışmaya başlamıştır. Kurulduğunda iki poliklinik, 8 i erişkin 7 si çocuk toplam 15 yatak kapasiteli servis, ve merkezi ameliyathanede ürolojik sağlık hizmetlerinin yanı sıra, 5. ve 6. Sınıf Tıp öğrencilerine üroloji staj ve intörnlük eğitimi verilmeye başlanmıştır . Dr.Adnan Arıcan ve Dr.Ekrem Özmen de ilk asistanlar olarak Üroloji Uzmanlık eğitimlerine başlarlarken, Üroloji uzmanları Dr.Ahmet Yazıcıoğlu ve Dr.Ali Gümüş ilk yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmışlardır. Endoürolojik cerrahiye Samsun ve Karadeniz bölgesinde öncülük eden Üroloji Anabilim Dalında yapılan ilk ürolojik cerrahi girişim 20 Eylül 1978 de P.K. isimli hastaya yapılan sağ piyelolitotomi ameliyatıdır. Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 1986 yılı ilkbaharında Kurupelit yerleşkesinde bugünkü binalarına taşınmasıyla servis yatak kapasitesi ve ameliyathane olanakları da artmıştır. Akademik kadrosunda halen 6 profesör, 4 doçent bulunmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 1980 li yıllardan itibaren radikal ve rekonstrüktif ürolojik cerrahiler, perkütan ve laparoskopik ürolojik cerrahi eğitimim verildiği, Türkiyede ve dünyada ilkleri yapabilen öncü bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Türkiyedeki ilk "Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi" (2004), "Single Port Retroperitonoskopik Nefrektomi" (2010), "Laparoskopik Vena Kava Trombektomi" (2017) ile dünyada ilk kez "Pediatrik Laparoskopik Böbrek Koruyucu Renal Kist Hidatik Cerrahisi" (2005), "Pediatrik Single Site Retroperitonoskopik Nefroktomi" (2010) ve yine dünyada ilk "Pediatrik Laparoskopik Prostatektomi" (2017) ve Karadeniz Bölgesinde ilk "Mikroperk" (2014)'in yapıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığının onayıyla Karadeniz Bölgesinin ilk "Böbrek Nakli Merkezi (2006) ve Türkiyede ki ilk "Laparoskopik Böbrek nakli" (2015) başarıyla gerçekleştirilmiştir. Üroloji alanında Karadeniz bölgesinin en gelişmiş referans merkezi olan OMÜ Üroloji aynı zamanda ülkemizin de önde gelen kliniklerinden biridir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanları:

Prof.Dr.Sacit Yıldız (1978-1984, 1988-1998)

Yrd.Doç.Dr.Gürkan Kazancı (1984-1988)

Prof.Dr.Ali Faik Yılmaz (1998-2004, 2014-2017)

Prof.Dr.Recep Büyükalpelli (2004-2007)

Prof.Dr.Şaban Sarıkaya (2008-2014, 2017-....)

Verilen Hizmetler

Servisimizin Kasım 2007 de Tıp Fakültesi Hastanesinin üçüncü katında tuvalet ve banyolu,44 yatak (20 çift, 4 tek kişilik oda) müstakil bir Üroloji Servisine taşınmasıyla yatan hastaların aldığı hizmet kalitesi ve hastaların memnuniyeti daha da artmıştır. Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde Androloji Bilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı bulunmaktadır. Poliklinik düzeyinde normal hasta muayenesi ile birlikte Videoürodinami Ünitesi, ESWL Ünitesi, Üregenital Sistem Ultrasonu, Transrektal Prostat Ultrasonu ile Prostat Biyopsi Ünitesi, Günübirlik Ayaktan Ünitesi (Kemoterapi, Flexible Sistoskopi, Biofeedback, Nefrostomi, Sistostomi vs.uygulamaları) Androloji Laboratuvarı (CASA), Renkli Dopler Ultrason ve Kavernozometri bulunmaktadır. Canlı yayın olanaklarına sahip ameliyathanede erişkin ve çocuklarda bugün için güncel üroloji pratiğinde tüm ameliyatlar (genel üroloji, üroonkoloji, androloji, kadın ürolojisi, çocuk ürolojisi ve transplantasyon cerrahisi) deneyimli öğretim üyesi kadrosu ve zengin teknik alt yapısı sayesinde uygulanmaktasır. Mevcut kapasite ile yılda yaklaşık 2500 kadar ameliyat yapılmaktadır. Akademik olarak ise SCI kapsamındaki dergilerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı adresli yayın sayısı her yıl artmaktadır. Kurulduğu günden itibaren hizmet verdiği Samsun ve Karadeniz Bölgesinden başlamak üzere Ürolojik hizmet standardını yükseltmeyi misyon edinen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Samsun da aylık olarak düzenlenen bilimsel toplantılar ve ulusal üroloji dernekleri işbirliğiyle yapılan toplantı ve kurslara ev sahipliği yaparak Samsun ve Karadeniz Bölgesindeki Üroloji Uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerine de katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Kuruluşunun 40. yılını kutlayamaya hazırlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Şaban SARIKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.Ali Faik YILMAZ
 3. Prof.Dr.Ramazan AŞÇI
 4. Prof.Dr.Rüştü Cankon GERMİYANOĞLU
 5. Prof.Dr.Yarkın.Kamil YAKUPOĞLU
 6. Prof.Dr.Ender ÖZDEN
 7. Prof.Dr.Yakup BOSTANCI
 8. Doç.Dr.Kadir ÖNEM

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2848 - 2849

Anabilim Dalı Sekreteri : 3602

Servis Sekreterliği : 3108

ESWL Ünitesi : 3455

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Prof.Dr.Şaban SARIKAYA

Üroloji AD, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı

Çocuklar, erişkinlerin küçük bir kopyası değildir. Çocuk hastalardaki üriner ve genital sistem patolojilerinin tamamen farklı bir yaklaşım gerektirmesi, sadece bu hastalar ile ilgilenen uzmanlara olan ihtiyaç ve ayrıca bu hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için özel bir eğitim alınması gerekliliği nedeni ile, tüm gelişmiş ülke üniversitelerindeki seyre paralel olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları çatısı altında Çocuk Ürolojisi uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Çocuk Ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan, infant, bebekler ve 18 yaşının altındaki çocuklarda görülebilen doğuştan (konjenital) ya da sonradan gelişen (akkiz:edinsel) üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenen ayrı bir üst uzmanlık (ihtisas) alanı olup, hastaların bu konuda uzmanlaşmış hekimler (ÇOCUK ÜROLOGLARI) tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekir.

Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonda bebekte böbrek, mesane, idrar yolları, ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanabilmektedir. Her 100 gebenin 1’ inde anne karnındaki fetusta böbrekte genişleme saptanmaktadır. Bu hastalıkların tanı ve takibi son derece önemlidir. Yapılan tetkiklerde böbrek veya idrar yollarında anomali saptanması ( böbrek kistleri,yapışık böbrekler…), böbrek veya idrar yolları iltihaplanması, böbrek veya idrar yollarında taş hastalığı Çocuk Üroloji’ sinin öncelikli olarak ilgilendiği hastalıklardandır.

Üriner sistemin doğumsal anomalileri (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlıklar, penis ve üretra anomalileri, testis anomalileri), idrar kaçırma (gece uykuda işeme veya gündüz altına ıslatma ) sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sık sık idrara çıkma, aniden idrara çıkma hissi, mesanenin doğuştan açık olması ( ekstrofi vesica) , yenidoğan bebeklikten itibaren işeme güçlüğü, damla damla işeme gibi işeme bozuklukları, spina bfida (bel bölgesinde deride leke, gamze, kıllı lezyon) nörojen mesaneye yönelik medikal ve cerrahi tedaviler Çocuk Ürolojisi bölümünün görevlerindendir.

Bu hastalıklara örnek olarak Hidrosel ve Kordon kisti, İnmemiş testis, Sünnet, Testis ve torbaların acil halleri (Akut skrotum ve Testis torsiyonu) ile Hipospadias verilebilir. Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması, Peygamber sünneti) cerrahi onarımı Çocuk Ürolojisi bölümünün özel ilgili alanlarından biridir. Hipospadias’ın hem birincil onarımı hem de daha önce ameliyat edilmiş ancak sonuç alınamamış vakaların cerrahi tedavisi de yapılabilmektedir. Bunun dışında Epispadias dediğimiz penisin karına bakan yüzünde olan işeme deliği rahatsızlığı, sünnet hataları, peniste şekil bozukluğu,eğrilik ve ya anormal görünüm olması, penis altındaki yumurta torbasında (skrotum) anormal görünüm,şişlik,kızarıklık olması Çocuk Ürolojisi’ nin ilgilendiği ve tedavi ettiği diğer hastalıklardır.

İletişim

Sekreterlik :2848

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41