Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Modern tıbbın teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan Tıbbi Biyokimya/Klinik Biyokimya analizlerinin büyük çoğunluğu hastanemiz bünyesinde kurulu olan Merkez Laboratuvarı, Acil Laboratuvarı, Metabolizma Laboratuvarı (Anabilim Dalımızda) ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda, tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizler gerçekleştirilmektedir. Bilimsel gelişmeler ve yenilikler takip edilerek klinisyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni parametrelerin rutin analizlere dahil edilmesi, sonuçların tıbbi yorumlanması ve konsültasyon hizmeti faaliyetleri de yürütülmektedir.

Merkez Laboratuvarımızda Biyokimya, Hormon, İdrar, Tam Kan Sayımı (CBC), Anabilim Dalı’nda Metabolizma Lab. ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımız mevcuttur. Ayrıca Acil Laboratuvarımız 24 saat hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımızca OMÜ Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Dönem I, Dönem II, Dönem III ve Dönem IV öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya dersleri; Tıpta Uzmanlık öğrencilerine biyokimya ve klinik biyokimya dersleri ile birlikte uygulamalı laboratuvar eğitim-öğretimi yapılmaktadır. Araştırma-geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Biyokimya Dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir.

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda, Önlisans Öğretim Programı I. ve II. Sınıf Öğrencilerine Temel Biyokimya, Lab. Alet Kullanımı ve Bakımı, Klinik Biyokimya ve Hormon Biyokimya dersleri verilmektedir. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve diğer ilgili öğrencilere Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında staj yapma imkânı da sunulmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ilgisinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine de eğitim-öğretim verilmektedir.

LABORATUVARLARIMIZ

1- MERKEZ LABORATUVARI

 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Hormon Laboratuvarı
 • Tam Kan Sayımı
 • Flow Sitometri Laboratuvarı
 • İdrar Laboratuvarı
 • RIA Laboratuvarı

2- ACİL LABORATUVARI

3- METABOLİZMA LABORATUVARI

4- ŞEHİR POLİKLİNİK LABORATUVARI

Rutin Biyokimya ve Tam Kan Sayımı Analizleri yapılmaktadır.

Biyokimyasal Analizler

Biyokimya ünitemizde Modüler Sistem ile tüm rutin biyokimyasal analizler yapılmaktadır. Analizlerimiz günlük olarak çalışılmakta ve aynı gün sonuç verilmektedir. Bu ünitemizde çalışılan analizler (testler) şunlardır:

Na-K-Cl
Glukoz (Açlık)
Glukoz (Tokluk)
BUN
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Fosfor
Alkalen Fosfataz
Asit Fosfataz
GGT
Bilirubin Paneli
Total Bilirubin
Direkt Bilirubin
İndirekt Bilirubin
AST (GOT)
ALT (GPT)
Total Protein
Albümin
Lipit Paneli
Kolesterol Paneli
Trigliserit
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Amilaz
OGTT
HbA1c Panel

Hormon Analizleri

Günlük olarak sonuç verilen bölümümüzde Tiroid paneli, Tümör Markerleri ve Fertilite grubu analizleri yapılmaktadır. Hormon ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır: TT3
TT4
ST3
ST4
TSH
TBG
Tiroglobulin
Tiroid Otoantikorları
FSH
LH
Progesteron
Prolaktin
Estradiol
Serbest Estriol
β-HCG
Total Testosteron
DHEA-Sülfat
Kortizol
İnsülin
C- Peptit
GH (Büyüme Hormonu)
Vitamin B12
Ferritin
Folik Asit
AFP (Alfa fetoprotein)
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Total PSA
Serbest PSA
β2-Mikroglobulin
IGFBP-3
IGF-1
Üçlü Tarama Testi
Birinci Trimestır Kombine Test (Serbest β-HCG, PAPP-A)
Parathormon (PTH)
ACTH

Anabilim Dalımız Araştırma Laboratuvarı Analizleri

Anabilim Dalımız Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan asistanların ve öğretim üyelerinin bilimsel AR-GE projeleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Anabilim Dalımız ilgisinde yürütülen bilimsel AR-GE projelerinden elde edilen bilimsel veriler ulusal/uluslararası kongrelerde sözel ya da poster olarak sunulmakta ve de elde edilen veriler makale olarak ilgili dergilerde yayınlanmaktadır. Diğer anabilim/bilim dalları ile multidisipliner işbirliği içinde çeşitli araştırma projeleri devam etmekte ve yeni projeler oluşturulmaktadır.

KULLANILAN ALETLER VE TEKNİKLER

1- Spektrofotometrik Analiz

2- HPLC Analiz

 • Fluoresan Detektör
 • UV Detektör
 • Elektro-Kimyasal Detektör

3- LC Analiz

4- Kapiller Elektroforez

5- Jel Elektroforez

6- Moleküler Teknikler

 • PCR
 • Real time PCR
 • qPCR
 • Nükleik Asit İzolasyonu

7- Hücre Kültür Teknikleri

 • Fibroblast Kültürü
 • HepG2 Kültürü
 • Hep2 Kültürü
 • Lenfosit Kültürü

8- Radioimmun (RIA) Yöntemi 9- ELISA Yöntemi 10-Jel Dökümantasyon 11- İzoelektrofokuslama 12- Santrifugasyon (25 000xg)

Metabolizma Analizleri

Metabolizma Laboratuvarı Kasım 2004’de faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde yapılan testlerin kabulleri günlük olarak yapılmakta acil tetkikler hariç belirli aralıklarla çalışılarak 10 iş günü içerisinde sonuçları verilmektedir. Ünitemizde rutin analizler dışında bilimsel AR-GE çalışmaları da yapılabilmektedir. Bu ünitede rutin olarak yapılan testler şunlardır:

Metabolizma
EDTA' LI TÜP 24 SAATLİK İDRARDA Homosistein-HPLC Oksalat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL 25-OH Vitamin D3/D2-HPLC Sitrat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL Fenilalanin ve Trozin – HPLC VMA + HVA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL Hb Variyantları – HPLC 5-HIAA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL Anormal Hemoglobin Taraması (Uzun Kolon)-HPLC Böbrek Taş Analizi Metotreksat – HPLC Adrenalin - Noradrenalin + 6N HCL Takrolimus ve Siklosporin Dopamin + 6N HCL Metanefrin ve Normetanefrin + 6N HCL

BİYOKİMYA TÜPÜ İDRAR TÜPÜ

Kapiller Protein Elektroforezi Serum İdrar İmmünelektroforezi

Serum İmmünelektroforezi Kapiller Protein Elektroforezi (İdrar)

Makroprolaktin + Prolaktin

Kriyoglobin Testleri TOPUK KANI

Diazepam ve Nordiazepam Fenilketonüri Tarama

Plasental ALP izoenzimleri Neonatal TSH (Tam Kan )

Acil Laboratuvar Analizleri

Acil Laboratuvarımız 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızın amacı acil hastalar için yapılması gerekli analizler ile klinisyenlere hasta laboratuvar bilgisinin sunulması, anında müdahale gerektiren durumlarda acil hasta tanı ve tedavisi için acil laboratuvar oldukça önemlidir. Bu nedenle acil laboratuvar acil servis hastalarına hizmet vermek üzere kurulmuştur. Ancak, mesai saatleri dışında diğer servislerde yatan hastaların analizleri (testler) de acil laboratuvarda yapılmaktadır. Acil laboratuvar da rutin olarak yapılan testler şunlardır:

Acil Laboratuvarı

Na-K-Cl Kalsiyum Glukoz BUN Kreatinin Ürik Asit Total Bilirubin AST (GOT) ALT (GPT) Lipaz CPK Alkol (Buz+Heparin) Amonyak (Buz+Heparin) Pseudokolinesteraz (Buz+Heparin) Protein (BOS ve Mayi) Glukoz (BOS ve Mayi) Klorür (BOS ve Mayi) Tam Kan Sayımı Periferik Yayma Tam İdrar Analizi Kan Gazları (Buz+Heparin) O2Hb-COHb-MetHb (Buz+Heparin) Laktat-Glukoz-T.Bilirubin (Buz+Heparin) İyonize Ca-Na-K-Cl (Buz+Heparin) Troponın-I Kütle CK-MB D-Dimer Lityum Digoksin Fenitonin Karbamazepin Valporik Asit Fenobarbital Protrombin Zamanı (PT) Aktivite PTT B-HCG

RIA Analizleri

RIA ünitemizde gamma counter cihazi ile analizlerimiz yapılmaktadır. Hormon ünitemize bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Radyoaktif alan içerdiğinden dolayı ünitemiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmektedir. Ünitemizde rutin analizlerin yanı sıra araştırma amaçlı ilgili analizler de yapılmaktadır. Bu ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır:

17-OH Progesteron Serbest Testosteron Aldosteron Plazma Renin Aktivitesi

İdrar Analizleri

İdrar laboratuvarında rutin idrar analizleri yapılmaktadır. İdrarın kimyasal ve mikroskobik analizleri böbrek fonksiyon değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Tam Kan Sayımı Analizleri

Kan Sayım Ünitemizde Tam kan sayımı, Sedimantasyon hızı analizi yapılmaktadır. Tam bir kan sayımı, hastada anemi veya hastanın vücudunda gelişmiş bir enfeksiyon olup olmadığını gösterecektir. Tam Kan Sayımı (CBC) doktorlar tarafından en çok istenen kan tetkiklerinden birisidir. Tam Kan Sayımı (CBC) kandaki şekilli elemanların sayısının hesaplanmasıdır. Tam Kan Sayımı (CBC); Ünitemizdeki cihazlarla bir dakikadan az bir süre içerisinde kandaki şekilli elemanları türlerine göre ayrılmakta ve analiz edilmektedir. Tam Kan Sayımı (CBC) testi hastadan alınan birkaç mililitre kan ile yapılmaktadır. Önce hastanın derisi alkol ile temizlenir. Daha sonra hastanın toplardamarından (ven) steril enjektöre veya vakumlu tüpe birkaç cc. (mililitre) kan alınır. Alınan kan EDTA içeren tüpe konularak analiz için laboratuara gönderilir. Alınan kanın analiz edilebilmesi için kan pıhtılaşmamış olmalı ve hemolize uğramaması gerekir.

Sedimantasyon Hızı; Pıhtılaşması önlenmiş kanda alyuvarların (kırmızı kürelerin) dibe çökme hızını saatte milimetre (mm) olarak ölçen laboratuvar testi’dir. Birçok hastalığın teşhisinde, sedimantasyon hızının ölçülmesi oldukça faydalı olmaktadır.

CBC ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır

 • Kan Sayımı
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam Kan Sayımı (Mayii)
 • Retikülosit Sayımı
 • Periferik yayma ve Wright
 • Sedimantasyon

ŞEHİR POLİKLİNİK LABORATUVARI

Rutin Biyokimya ve Tam Kan Sayımı Analizleri yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Ramazan AMANVERMEZ (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr. Nermin KILIÇ
 3. Doç.Dr. Birşen BİLGİCİ
 4. Doç.Dr. Bahattin AVCI
 5. Doç.Dr. Özgür Korhan TUNÇEL

İletişim

ANABİLİM DALI SEKRETERLİĞİ 2667

MERKEZ LABORATUVAR SEKRETERLİĞİ 2283

HORMON LABORATUVARI 2348

BİYOKİMYA LABORATUVARI 3076

KAN SAYIM ÜNİTESİ (CBC) 2529

PREANALİTİK SİSTEM 3620

PNÖMATİK SİSTEM 3179

ACİL LABORATUVARI 2794

MUTEMETLİK 2494

SERUM/PLAZMA AYIRMA 2525

METABOLİZMA LABORATUARI (Anabilim Dalımızda) 2532/2464

RIA LABORATUARI 3482

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel: 0362-3121919

Fax: 0 362 457 60 41