Kalp ve Damar Cerrahisi

Tarihçe

Anabilim Dalı Kuruluşu: Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimlerine bağlı olarak 1978 yılında kurulan Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1984 yılına kadar tek kadro ile klinik hizmetleri yanında Tıp ve Hemşirelik MYO da dersler vererek akademik yapılanmasını sürdürmüştür. Bu tarihlerde 1 yardımcı doçent ve 1 asistan alarak kodrosunu güçlendirmeye başlamış ve halen devam etmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof.Dr. M.Kamuran ERK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu olup Hacettepe Üniversitesinde Genel Cerrahide ihtisasını yaptı. Güney Afrika Cap Town Hastanesinde Dr.Chistian Barnard ‘ın kliniğinde Kalp Damar Cerrahisi kliniklerinde çalıştıktan sonra Üniversitemizde. 1978'de Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalını kurdu. 1997 yılında Emekli oldu. Ankara’da 2000 yılında geçirdiği elim bir trafik kazasında vefat etmiştir.

Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR

Samsun 1958 doğumlu olup, 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi ihtisasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı. 1997 yılında doçent olan Dr. Kolbakır, Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalından ayrılan Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalının kurucu Anabilim Dalı başkanı oldu. Halen Anabilim Dalı Başkanıdır.

Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Erzincan 1960 doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden Mezun oldu. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde Kalp-Damar Cerrahisi ihtisasını tamamladı. 1992 yılında Üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Dr.Keçeligil 1997 yılında Doçent oldu. 2004-2010 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını yaptı. İki dönem Anabilim Dalı başkanlığı yaptı.

Bölüm Kuruluşu

Prof.Dr.M.Kamuran ERK 1978 yılında OMU Tıp Fakültesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğini kurduğunda Türkiye’de üç büyük şehir dışında kalp ameliyatı yapılması hele hele açık kalp ameliyatlarının gerçekleştirilmesi imkansız, bir hayaldi. 1978 yılında Anabilim dalının kuruluşu ile başlayan kapalı kalp ameliyatları akabinde 1983 yılında, merhum Doç.Dr.Mikail Yüksel, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gelerek kliniğimizde çalışmaya başlaması ile 1983 yılında ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi ve zihinlerdeki hayal olmaktan çıktı. Böylece, 3 büyük şehir dışında bir açık kalp ameliyatı ilk defa burada yapılmış oldu. Üniversite Hastanemizin yeni binası 1986 yılında tamamlanmış ve o tarihten itibaren eğitim, araştırma faaliyetleri ve klinik hizmetleri halen kullanılmakta olan bu büyük tesiste sürdürüldü. Çok sevilen ve başarılı bir öğretim üyesi olan Doç.Dr.Mikail Yüksel’i 1992 yılı sonbaharında geçirdiği bir trafik kazasında kaybedildi. 1996 yılı sonunda Prof.Dr.M.Kamuran Erk emekli olarak kliniğimizden ayrıldı. Kendisini, 2000 yılında Ankara’da geçirdiği elim bir trafik kazasında yitirdik. 1997 yılı başından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof.Dr.Ferşat Kolbakır üstlendi. Daha sonra Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi şeklinde bir bölünme oldu. Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik olarak bir Bölge referans Hastanesi niteliğinde Kardiyoloji merkezi kurarak; Kardiyoloji ve Kalp Damar cerrahisi Kliniklerini bir kompleks olarak biraraya getiren proje, 2000 yılında başlatılarak hayata geçirilmiş ve inşaası tamamlanmak üzere iken Üst Yönetimlerin aldığı talihsiz bir karar nedeniyle 2004 yılında yapılmış iç yapı tekrar yıkılarak Çocuk hastenesi olarak kullanıma açılmıştır. Böylece stratejik olarak bölgede oluşacak güç zayıflatılmış ve özel hastanecilik sistemine destek anlamında engellenmiştir. Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi süreklilik arz eden bir eğitimdir ve bu özellikte bir eğitim programını gerektirir. Bir Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olduğumuz için, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz iki ana kol halinde yürütülmektedir. Bunlardan biri, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimidir. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) modeli uygulanmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin ikinci kolu tıpta uzmanlık eğitimidir. Bu eğitim, bugün itibarıyla fiilen yaklaşık 6 sene süren bir eğitimdir. Asistan olarak ta adlandırdığımız tıpta uzmanlık öğrencileri TUS sınavını kazanmak suretiyle bize gelmektedirler. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi, gerek kuramsal gerekse uygulamalı bir çok öğe içeren bir eğitimdir. 1984 yılından beri kliniğimizde tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Kliniğimizde bugün itibariyle uzmanlık eğitimi gören asistan sayısı 9’dur. Gerek erişkin kalp cerrahisi, gerek çocuk kalp cerrahisi ve gerekse damar cerrahisi alanlarında asistanlarımızın iyi bir eğitim aldıklarını ve yeterli bilgi ve deneyim ile ihtisas eğitimlerini tamamladıkları kanısındayız. Kliniğimizde eğitim görerek ayrılan arkadaşlarımızın bir kısmı başka üniversitelerde akademisyen olarak çalışmakta iken, bir kısmı da kamu ya da özel diğer hastanelerde vazife yapmaktadırlar.

Akademik kadromuz 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır. 2 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent öğretim üyemiz bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin, uzmanlık eğitimlerini aldıkları kurumlar bakımından, biri Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL), ikisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR, Doç.Dr.Muzaffer BAHÇIVAN), biri ise İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlıdır (Doç.Dr.Mustafa Kemal DEMİRAĞ) Öğretim üyelerimiz gerek eğitimsel açıdan gerekse tıbbi ve cerrahi uygulamalar bakımından engin bir deneyime sahiptir. Kliniğimizde görev yapan yardımcı sağlık personeli iyi bir hizmet içi eğitimden geçirilmiş durumdadır ve belirli aralarla bu eğitimler yinelenmektedir. Hemşirelerimiz ve perfüzyonistlerimiz görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde ve severek yapmaktadırlar. Bütün personelimiz arasında saygı ve sevgi temeline dayanan azami işbirliğinin varlığı çalışmalarımızın başarısını arttıran etmenlerden biridir. İyi hizmet ve kaliteli eğitim sunulması bağlamında, bütün personelin belli bir işbirliği dahilinde ve özenle çalışmasının önemi yadsınamaz.

OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak, akademik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna inandığımız nitelikli bilimsel yayınlar üretimine dikkat ve özen gösterilmektedir. Her asistanımızın, tıpta uzmanlık eğitimi süresi boyunca, bizzat kendisi tarafından düzenlenmiş ve yayınlanmış çalışması ve yayınları olmasına önem verilmektedir.

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı kliniği ülkemizde iki önemli kliniğin anlayış ve bilgi birikimlerinden esinlenerek kendisine has bir eğitim, araştırma ve uygulama tarzı oluşturmuştur. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Yüksek İhtisas hastanelerinin klinik uygulama ve eğitim düşünce tarzları ile asistan uzmanlık eğitimi ve klinik işleyiş yürütülürken lisans eğitimi Tıp fakültesinin belirlediği doktrinler doğrultusunda şekillenmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisinde Hacettepe Üniversitesinin engin tecrübelerinin kliniğimize yansımasına ek olarak Güney Afrika Cap Town Christian Barnard Kliniğinin tecrübe ve bilgi birikimleri halen takip edilmektedir. Ülkemizde yapılan ilkler listesinde düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yapılan istisnai ameliyatlar kliniğin isminin ülkemiz çapında tanınmasında etkili olmuştur.

Öğrenim Türü

OMÜ Tıp Fakültesi, Tıp eğitimi lisans seviyesinde öğrencilere klinik öncesinde verilen PDÖ senaryoları içersinde genel kapsamlı teorik eğitim olarak sunulmaktadır. Bu seviyede verilen kalp ve damar cerrahisine yönelik eğitim; anatomi, fizyoloji, histoloji ve klinik enfeksiyon ve travmatolojiyi ilgilendiren konular içinde verilmektedir. Klinikler seviyesinde eğitim genel olarak 2 TASK içinde sunulmaktadır. Bunlar Bacak ağrısı ve Siyanoz TASK ıdır. Bu TASK lar içinde konjenital kalp hastalıkları ve cerrahi tedavi usulleri ile Atardamar ve Toplar damar hastalıkları ve tedavileri anlatılmaktadır. Klinik staj döneminde mevcut yatan hastaların hazırlanması, tanı ve tedavisine yönelik karşılıklı tartışmalar ile bilgiaktarımları sağlanmaktadır. Mezuniyeti doktor ünvanı ile gerçekleşen öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmaları araştırma görevlisi ünvanı ile yürütülmekte ve uzman ünvanı ile tamamlanmaktadır. Araştırma görevlileri 6 yıl süren uzmanlık eğitim ve öğretimdöneminde çok yönlü olarak değerlendirilmektedir. Klinik servis ve poliklinik çalışmaları, ameliyatlara katılım, küçük-büyük girişimler, deney hayvanları ile yapılan cerrahi araştırmalar, tez çalışması, seminer ve makale sunumları, kongre ve sempozyumlara katılım, yazılı eser oluşturma ve yayınlatma, ilişkili zorunlu rotasyonlar ile değerlendirilirken bunun yanısıra hasta-hekim ilişkileri, birlikte çalışma disiplini, sosyal çevre ile ilişkilerine kadar tüm kişselkarekteri üzerinden ölçmeler yaparak ülkemiz ve insanlık için en üst düzeyde eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kendine Özgü Nitelikler

Üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 25 yılı aşkın süredir hem erişkin hem de çocukluk yaş grubu hastalarına yönelik tanı ve tedavi girişimlerinde engin tecrübeye sahiptir. Bu dönem içersinde 30’u aşkın uzman vermiş ve devam etmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 25 adet normal hasta yatağımız, 14 adet ise yoğun bakım yatağımız vardır. Bu yataklardaki doluluk oranımızın, sene ortalaması dikkate alındığında %90 üzerindedir. Kliniğimizde, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında, hemen her türlü erişkin ve çocuk açık kalp ameliyatı, büyük damar ameliyatları, periferik atardamar ve toplardamar ameliyatları, endovasküler girişimler başarı ile yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesinde de ilk olarak olmak üzere, koroner baypas ameliyatları 1992 yılından beri yapılagelmektedir. Yenidoğan bebeklerde de dahil olmak üzere, doğumsal kalp hastalıklarına yönelik tam düzeltim ameliyatları, kalp pili yerleştirilme işlemleri, diyaliz hastaları için gerekli olan A-V fistül ve greft ile şant ameliyatları, varis ve doğumsal damar anomalileri cerrahisi gerçekleştirilen diğer operasyonlar arasındadır. Yıllık ortalama poliklinik sayımız yaklaşık 6000 arasındadır. Karadeniz bölgesinin birçok şehrinden polikliniğimize hasta gelmektedir. Polikliniğimiz haftanın dört günü tam zamanlı olarak hastaların hizmetindedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uygulamalarımız

Koroner Baypas Ameliyatları

Aorta ve Büyük Damarlar Cerrahisi (Anevrizma, Diseksiyon)

Kalp Kapak Ameliyatları (Onarım, Mekanik Kapak, Biyolojik Kapak)

Erişkin Doğumsal Kalp Anomalileri Ameliyatları

Yenidoğan ve Çocuk Doğumsal Anomalileri Kalp Ameliyatları (ASD, VSD, TOF, TGA, PDA, Aort Koarktasyonu, Şant Ameliyatları, Diğer Kompleks Anomaliler)

Kalp Tümörleri ve Kalp Kistlerinin Cerrahi Tedavileri

Kalp Zarı Hastalıklarında Cerrahi Tedavi (Perikardiyektomi)

Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları (Epikardiyal Kalp Pili Uygulamaları)

Kalp ve Büyük Damar Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi

Çevrel Atardamar Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

Toplardamar Hastalıkları ve Tedavisi

Varis Tedavisine Yönelik Modern Uygulamalar

Hemodiyaliz Hastalarında Geçici ve Kalıcı Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi

Hemodiyaliz Hastalarında A-V Fistül Açılması

Anabilim Dalı alt yapı olarak ameliyathane, modern yoğun bakım ünitesi ile 25 yataklı servisinde yurtdışından gelen öğencileri de kabul edebilecek seviyededir. Özellikle yenidoğan kalp cerrahisinde bölgesinde tek merkez durumunda referans hastane konumunda olup prenatal tanı konulan neonatal kalp hastalıkları doğumu takiben en erken dönemde cerrahi tedaviye alınabilmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uygulamalarımız

Koroner Baypas Cerrahisi

Aorta ve Büyük Damarlar Cerrahisi (Anevrizma, Diseksiyon)

Kalp Kapak Cerrahisi (Onarım, Mekanik Kapak, Biyolojik Kapak)

Erişkin Doğumsal Kalp Anomalileri Cerrahisi

Yenidoğan ve Çocuk Doğumsal Anomalileri Kalp Cerrahisi

Atrial Septal Defekt (ASD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Fallot Tetralojisi (TOF)

Büyük Arterlerin Transpozisyonu (TGA)

Patent Duktus Arteriozus (PDA)

Aort Koarktasyonu,

Paliyatif Şant Cerrahisi,

Diğer Kompleks Anomaliler)

Kalp Tümörleri ve Kalp Kistlerinin Cerrahisi

Kalp Zarı Hastalıklarında Cerrahi Tedavi (Perikardiyektomi)

Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları (Epikardiyal Kalp Pili Uygulamaları)

Kalp ve Büyük Damar Yaralanmalarının Cerrahisi

Çevrel Atardamar Hastalıkları ve Cerrahisi

Toplardamar Hastalıkları ve Cerrahisi

Varis Tedavisine Yönelik Modern Uygulamalar

Cerrahi stripping, Laser, Skleroterapi, Termokoagulasyon

Hemodiyaliz Hastalarında Geçici ve Kalıcı Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi

Hemodiyaliz Hastalarında A-V Fistül Açılması ve onarımları

Öğretim Üyelerimiz

  1. Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR
  2. Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL
  3. Prof.Dr.Mustafa Kemal DEMİRAĞ (Anabilim Dalı Başkanı)
  4. Doç.Dr.Serkan Burç DEŞER
  5. Dr.Öğr.Üyesi Semih Murat YÜCEL

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3222

Servis Sekreterliği : 2615

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41