Çocuk Alerji - İmmunoloji

İmmünoloji Biliminin başlangıcı olarak 1798’de Jenner’in aşı geliştirme çalışmaları kabul edilse de; modern İmmünoloji’nin temelleri 1952’de Bruton tarafından altı yaşında bir çocukta agamaglobulineminin tanımlanması ile atılmıştır. Günümüzün önemli bir tedavi seçeneği olan kemik iliği nakli ilk defa 1968’de ağır kombine immün yetmezliği olan bir hastaya yapılmıştır. Çocuk İmmünolojisi’ndeki gelişmeler ile son on yılda 200’ün üzerinde primer immün yetmezlik hastalığı ve bunlara yol açan 100’den fazla gen defekti tanımlanmıştır. Bu hızlı gelişmeye rağmen primer immün yetmezlikler ile ilgili bilgilerin daha bebeklik çağında olduğu düşünülmektedir. Genel kanı primer immün yetmezliklerin nadir, tek gen defektine bağlı, resesif geçiş gösterdiği şeklinde olsa da, en az bir düzine nadir olmayan, değişik yaş gruplarında ortaya çıkabilen, ancak uzmanı tarafından tanı konulabilen primer immün yetmzelik hastalığı bildirilmiştir. Bunlara IL-12-IFNg aks defektleri, invazif pnömokok enfeksiyonlarına yol açan IRAK-4 bozukluğu, UNC93 ve TLR3 mutasyonlarının yol açabildiği ensefalitler, Chron hastalığı, human papillom virus hastalıkları gibi örnekler verilebilir.

Çocuk İmmünolojisi’ndeki bu gelişmelerde klasik flowsitometrinin yeri vazgeçilmezdir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise, lazer tarayıcılı sitometri ile in vivo olarak hastalıkların incelenebilecek olması müthiş ufuklar açacaktır.

Çocuk İmmünolojisi’nin ayrıca enfeksiyon hastalıkları, allerji ve nefroloji başta olmak üzere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nın bütün yan dalları ile ilgisi bulunmaktadır. Uygulamada, sık enfeksiyon geçiren çocuklar ve alışılmadık patojenlerin yanı sıra, özellikle immün sistemin disregülasyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklarla karşılaşılmakta, bunların tanınması, tedavisi ve takibi ise uzmanlık gerektirmektedir.

Nitekim, Sağlık Bakanlığı tarafından 19.06.2002 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yan dal uzmanlık tüzüğü ile Çocuk İmmünolojisi üç yıllık yan dal eğitim süreci olarak belirlenmiştir. Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde bu tarihten önce kurulmaya ve hizmet vermeye başlamıştır. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi bu konuda başı çekmektedir.

Üniversitemiz ise 2004 yılında, bir öğretim üyesini bu konuda yan dal uzmanlığı almak üzere üç yıllığına görevlendirmiş, ilgili öğretim üyesi 2008 yılı Ocak ayında üniversitemizde Çocuk İmmünolojisi Bilim Dalı’nın kurulması için çalışmalara başlamıştır. Bugüne kadar 250 civarında hasta konsülte edilmiş, bunların 60 kadarında bir immün sistem defekti saptanmıştır. Bunlar arasında 1 SCID, 4 CVID, 1 Chediak Higashi, 3 ALPS, 3 IL12-IFNg aks defekti, 2 sarkoidoz, 1 hiper IgE, 2 AIDS ve 4 PFAPA sendromu bulunmaktadır.

CVID’li hastalara ayaktan IVIG tedavisi uygulanmaktadır. Kemik iliği ünitemizin açılması ile ağır kombine immün yetmezlikli hastalara kemik iliği nakli yapılabilecektir.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Fadıl ÖZTÜRK
  2. Prof.Dr.Recep SANCAK
  3. Prof.Dr.Alişan YILDIRAN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3630

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41