Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı


TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI  
   
Modern tıbbın teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan Tıbbi Biyokimya/Klinik Biyokimya analizlerinin büyük çoğunluğu hastanemiz bünyesinde kurulu olan Merkez Laboratuvarı, Acil Laboratuvarı, Metabolizma Laboratuvarı (Anabilim Dalımızda) ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda, tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizler gerçekleştirilmektedir. Bilimsel gelişmeler ve yenilikler takip edilerek klinisyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni parametrelerin rutin analizlere dahil edilmesi, sonuçların tıbbi yorumlanması ve konsültasyon hizmeti faaliyetleri de yürütülmektedir.
Merkez Laboratuvarımızda Biyokimya, Hormon, İdrar, Tam Kan Sayımı (CBC), Anabilim Dalı’nda Metabolizma Lab. ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımız mevcuttur. Ayrıca Acil Laboratuvarımız 24 saat hizmet vermektedir.
Anabilim Dalımızca OMÜ Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Dönem I, Dönem II, Dönem III ve Dönem IV öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya dersleri; Tıpta Uzmanlık öğrencilerine biyokimya ve klinik biyokimya dersleri ile birlikte uygulamalı laboratuvar eğitim-öğretimi yapılmaktadır. Araştırma-geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.
OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Biyokimya Dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir.
OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda, Önlisans Öğretim Programı I. ve II. Sınıf Öğrencilerine Temel Biyokimya, Lab. Alet Kullanımı ve Bakımı, Klinik Biyokimya ve Hormon Biyokimya dersleri verilmektedir. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve diğer ilgili öğrencilere Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında staj yapma imkânı da sunulmaktadır.  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ilgisinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine de eğitim-öğretim verilmektedir.
                                        LABORATUVARLARIMIZ
1- MERKEZ LABORATUVARI
     1a-  Biyokimya Laboratuvarı
     1b-  Hormon Laboratuvarı
     1c-  Tam Kan Sayımı
     1d-  Flow Sitometri Laboratuvarı
     1e-  İdrar Laboratuvarı
     1f-   RIA Laboratuvarı
2- ACİL LABORATUVARI
3- METABOLİZMA LABORATUVARI
4- ŞEHİR POLİKLİNİK LABORATUVARI
Rutin Biyokimya ve Tam Kan Sayımı Analizleri yapılmaktadır.
 
                                                    
Biyokimyasal Analizler
 
Biyokimya ünitemizde Modüler Sistem ile tüm rutin biyokimyasal analizler yapılmaktadır.  Analizlerimiz günlük olarak çalışılmakta ve aynı gün sonuç verilmektedir. Bu ünitemizde çalışılan analizler (testler) şunlardır:
Na-K-Cl
 
Glukoz (Açlık)  
Glukoz (Tokluk)  
BUN  
Kreatinin  
Ürik Asit  
Kalsiyum  
Fosfor  
Alkalen Fosfataz  
Asit Fosfataz  
GGT  
Bilirubin Paneli  
Total Bilirubin  
Direkt Bilirubin  
İndirekt Bilirubin  
AST (GOT)  
ALT (GPT)  
Total Protein  
Albümin  
Lipit Paneli  
Kolesterol Paneli  
Trigliserit  
Total Kolesterol  
HDL Kolesterol  
LDL Kolesterol  
Amilaz  
 
OGTT  
HbA1c Panel                
                 
Hormon Analizleri
 
Günlük olarak sonuç verilen bölümümüzde Tiroid paneli, Tümör Markerleri ve Fertilite grubu analizleri yapılmaktadır. Hormon ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır:
TT3    
TT4    
ST3    
ST4    
TSH    
TBG    
Tiroglobulin    
Tiroid Otoantikorları    
FSH    
LH    
Progesteron    
Prolaktin    
Estradiol    
Serbest Estriol    
β-HCG    
Total Testosteron    
DHEA-Sülfat    
Kortizol    
İnsülin    
C- Peptit    
GH (Büyüme Hormonu)    
Vitamin B12    
Ferritin    
Folik Asit    
AFP (Alfa fetoprotein)    
CEA    
CA 125    
CA 15-3    
CA 19-9    
Total PSA    
Serbest PSA    
β2-Mikroglobulin    
IGFBP-3    
IGF-1    
Üçlü Tarama Testi    
Birinci Trimestır Kombine Test (Serbest β-HCG, PAPP-A)    
Parathormon (PTH)    
ACTH    
 
   
Anabilim Dalımız Araştırma Laboratuvarı Analizleri  
Anabilim Dalımız Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan asistanların ve öğretim üyelerinin bilimsel AR-GE projeleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.    
Anabilim Dalımız ilgisinde yürütülen bilimsel AR-GE projelerinden elde edilen bilimsel veriler ulusal/uluslararası kongrelerde sözel ya da poster olarak sunulmakta ve de elde edilen veriler makale olarak ilgili dergilerde yayınlanmaktadır. Diğer anabilim/bilim dalları ile multidisipliner işbirliği içinde çeşitli araştırma projeleri devam etmekte ve yeni projeler oluşturulmaktadır.

KULLANILAN ALETLER VE TEKNİKLER
1- Spektrofotometrik Analiz
2- HPLC Analiz
     - Fluoresan Detektör                                 
     - UV Detektör                                           
     - Elektro-Kimyasal Detektör                       
3- LC Analiz
4- Kapiller Elektroforez
5- Jel Elektroforez
6- Moleküler Teknikler
     - PCR
     - Real time PCR
     - qPCR
     - Nükleik Asit İzolasyonu
7- Hücre Kültür Teknikleri
    - Fibroblast Kültürü
    - HepG2 Kültürü
    - Hep2 Kültürü
    - Lenfosit Kültürü
8- Radioimmun (RIA) Yöntemi
9- ELISA Yöntemi
10-Jel Dökümantasyon
11- İzoelektrofokuslama
12- Santrifugasyon (25 000xg)
 
                                                         
Metabolizma Analizleri
 
Metabolizma Laboratuvarı Kasım 2004’de faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde yapılan testlerin kabulleri günlük olarak yapılmakta acil tetkikler hariç belirli aralıklarla çalışılarak 10 iş günü içerisinde sonuçları verilmektedir. Ünitemizde rutin analizler dışında bilimsel AR-GE çalışmaları da yapılabilmektedir. Bu ünitede rutin olarak yapılan testler şunlardır:
Metabolizma  
EDTA' LI TÜP                                                     24 SAATLİK İDRARDA
Homosistein-HPLC    Oksalat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL
25-OH Vitamin D3/D2-HPLC Sitrat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL
Fenilalanin ve Trozin – HPLC VMA + HVA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL
Hb Variyantları – HPLC 5-HIAA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL
Anormal Hemoglobin Taraması (Uzun Kolon)-HPLC Böbrek Taş Analizi
Metotreksat – HPLC Adrenalin - Noradrenalin + 6N HCL
Takrolimus ve Siklosporin      Dopamin + 6N HCL
  Metanefrin ve Normetanefrin + 6N HCL
   
BİYOKİMYA TÜPÜ İDRAR TÜPÜ
Kapiller Protein Elektroforezi Serum İdrar İmmünelektroforezi
Serum İmmünelektroforezi Kapiller Protein Elektroforezi (İdrar)
Makroprolaktin + Prolaktin  
Kriyoglobin  Testleri TOPUK KANI
Diazepam ve Nordiazepam Fenilketonüri Tarama
Plasental ALP izoenzimleri Neonatal TSH (Tam Kan )
   
 
                                                 Acil Laboratuvar Analizleri  
Acil Laboratuvarımız 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızın amacı acil hastalar için yapılması gerekli analizler ile klinisyenlere hasta laboratuvar bilgisinin sunulması, anında müdahale gerektiren durumlarda acil hasta tanı ve tedavisi için acil laboratuvar oldukça önemlidir. Bu nedenle acil laboratuvar acil servis hastalarına hizmet vermek üzere kurulmuştur. Ancak, mesai saatleri dışında diğer servislerde yatan hastaların analizleri (testler) de acil laboratuvarda yapılmaktadır. Acil laboratuvar da rutin olarak yapılan testler şunlardır:
 
Acil Laboratuvarı
 
Na-K-Cl
Kalsiyum
Glukoz 
BUN
Kreatinin
Ürik Asit
Total Bilirubin
AST (GOT)
ALT (GPT)
Lipaz
CPK


Alkol (Buz+Heparin)
Amonyak (Buz+Heparin)
Pseudokolinesteraz (Buz+Heparin)
Protein (BOS ve Mayi)
Glukoz (BOS ve Mayi)
Klorür (BOS ve Mayi)
Tam Kan Sayımı
Periferik Yayma
Tam İdrar Analizi
Kan Gazları (Buz+Heparin)
O2Hb-COHb-MetHb (Buz+Heparin)
Laktat-Glukoz-T.Bilirubin (Buz+Heparin)
İyonize Ca-Na-K-Cl (Buz+Heparin)
Troponın-I
Kütle CK-MB
D-Dimer
Lityum
Digoksin
Fenitonin
Karbamazepin
Valporik Asit
Fenobarbital
Protrombin Zamanı (PT)
Aktivite PTT
B-HCG
   
 
                                                         RIA Analizleri  
RIA ünitemizde gamma counter cihazi ile analizlerimiz yapılmaktadır. Hormon ünitemize bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Radyoaktif alan içerdiğinden dolayı ünitemiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmektedir. Ünitemizde rutin analizlerin yanı sıra araştırma amaçlı ilgili analizler de yapılmaktadır. Bu ünitemizde rutin olarak yapılan
testler şunlardır:
 
17-OH Progesteron
Serbest Testosteron
Aldosteron
Plazma Renin Aktivitesi
 
 
   
                                                     İdrar Analizleri  
İdrar laboratuvarında rutin idrar analizleri yapılmaktadır.  İdrarın kimyasal ve mikroskobik analizleri böbrek fonksiyon değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.  
   
                                                   Tam Kan Sayımı Analizleri  
Kan Sayım Ünitemizde Tam kan sayımı, Sedimantasyon hızı analizi yapılmaktadır. Tam bir kan sayımı, hastada anemi veya hastanın vücudunda gelişmiş bir enfeksiyon olup olmadığını gösterecektir. Tam Kan Sayımı (CBC)  doktorlar tarafından en çok istenen kan tetkiklerinden birisidir. Tam Kan Sayımı (CBC)  kandaki şekilli elemanların sayısının hesaplanmasıdır. Tam Kan Sayımı (CBC); Ünitemizdeki cihazlarla bir dakikadan az bir süre içerisinde kandaki şekilli elemanları türlerine göre ayrılmakta ve analiz edilmektedir. Tam Kan Sayımı (CBC) testi hastadan alınan birkaç mililitre kan ile yapılmaktadır. Önce hastanın derisi alkol ile temizlenir. Daha sonra hastanın toplardamarından (ven) steril enjektöre veya vakumlu tüpe birkaç cc. (mililitre) kan alınır. Alınan kan EDTA içeren tüpe konularak analiz için laboratuara gönderilir. Alınan kanın analiz edilebilmesi için kan pıhtılaşmamış olmalı ve hemolize uğramaması gerekir.
Sedimantasyon Hızı; Pıhtılaşması önlenmiş kanda alyuvarların (kırmızı kürelerin) dibe çökme hızını saatte milimetre (mm) olarak ölçen laboratuvar testi’dir. Birçok hastalığın teşhisinde, sedimantasyon hızının ölçülmesi oldukça faydalı olmaktadır.
CBC ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır
Kan Sayımı
Tam Kan Sayımı
Tam Kan Sayımı (Mayii)
Retikülosit Sayımı
Periferik yayma ve Wright
Sedimantasyon
 

 
 
 
                                                      ŞEHİR POLİKLİNİK LABORATUVARI
Rutin Biyokimya ve Tam Kan Sayımı Analizleri yapılmaktadır.

 
 
Öğretim Üyeleri  
Prof.Dr. Ramazan AMANVERMEZ (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Bşk.)
Prof.Dr. Nermin KILIÇ
 
Doç.Dr. Birşen BİLGİCİ         
Doç.Dr. Bahattin AVCI  
Doç.Dr. Özgür Korhan TUNÇEL
Doç.Dr. Nagah A.A MOHAMMED
Araş. Gör. Dr.
Araş.Gör. Dr. Dilek GÜL
Araş.Gör. Dr. Köksal ŞEREFLİ
 
   
 Sekreterlikler                            Dahili Telefon
ANABİLİM DALI SEKRETERLİĞİ 2537
MERKEZ LABORATUVAR SEKRETERLİĞİ 2283
HORMON LABORATUVARI 2348
BİYOKİMYA LABORATUVARI 3076
KAN SAYIM ÜNİTESİ (CBC) 2529
PREANALİTİK SİSTEM 3620
PNÖMATİK SİSTEM 3179
ACİL LABORATUVARI 2794
MUTEMETLİK 2494
SERUM/PLAZMA AYIRMA 2525
METABOLİZMA LABORATUARI (Anabilim Dalımızda) 2532/2464
RIA LABORATUARI 3482
 

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
55200  Atakum / Samsun
Tel: 0362-3121919 
Fax: 0 362 457 60 41