Kalite Yönetim Politikamız


Kalite Yönetim Politikamız

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak etkin, verimli, saygınlığı olan girişimci ve yüzü gülen,yüz güldüren bir üniversite hastanesinde kalite yönetim sistemi ve mevzuatına bağlı kalarak hasta ve yakınlarına, hızlı, hoşgörülü, ilkeli ve kaliteli hizmet sunmak, gelişmiş tıp standartlarında bilimsel sağlık hizmeti vermek, çalışma koşullarını iyileştirerek hastane personelinin memnuniyeti ve becerilerini artırmak üzere sürekli eğitim programları düzenleyerek değişmek ve gelişmeyi taahhüt ederiz.

 
Temel Değerlerimiz 

 

   İnsana  Saygı

   Güvenilirlik

   Bilime ve Akla Dayalı Davranmak

   Çalışkanlık

   Ekip Olma Bilinci

   Profesyonellik

   Yeniliklere Açıklık

 
Kalitenin Amacı

Hastane işleyişi içinde var olan ve ihtiyaç duyulan faaliyetlerin içeriklerini inceler, verimliliklerini değerlendirir, iyileştirme süreçlerini planlar ve uygulanmasına yönelik kalite çalışmalarını yürütür. 

 
Kalite Ne Yapar?

* Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlar.
* Hastanenin öz değerlendirme süreci çalışmalarını planlar ve uygulanmasının takibini yapar.Tespit edilen uygunsuzlukları hastane yönetimi ile paylaşır ve kurumsal kalite sistemine veri girişlerini yapar.
* Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya sunar, çalışanlarla paylaşır.
* Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılmasını sağlar ve anket sonuçlarının, çalışanların görüşlerinin alınarak iyileştirme koşullarını gündeme taşır.
* Kalitenin yaşam tarzı olduğunu çalışanlara benimsetir.Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımın sağlanması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasını destekler.
* Kurumun Kalite Yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar.
* Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika, hedefler ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirerek, hizmetin kalite ve verimliliğini sağlar.
* Hastanemiz tarafından yürütülen sağlıkta kalite sistemini kurma çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve hasta memnuniyetini temel alan kaliteli hizmetin verilmesi için gerekli şartları sağlar.
* Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili doküman prosedür ve talimatların sürekliliğini ve kullanılır hale getirilmesini sağlar ve koordine eder.