Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Son güncelleme: 19.09.2017
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
 
Modern tıbbın teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan Tıbbi Biyokimya/Klinik Biyokimya analizlerinin büyük çoğunluğu hastanemiz bünyesinde kurulu olan Merkez Laboratuvarı, Acil Laboratuvarı, Metabolizma Laboratuvarı (Anabilim Dalımızda) ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda, tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizler gerçekleştirilmektedir. Bilimsel gelişmeler ve yenilikler takip edilerek klinisyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni parametrelerin rutin analizlere dahil edilmesi, sonuçların tıbbi yorumlanması ve konsültasyon hizmeti faaliyetleri de yürütülmektedir.
Merkez Laboratuvarımızda Biyokimya, Hormon, İdrar, Tam Kan Sayımı (CBC), Anabilim Dalı’nda Metabolizma Lab. ve Şehir Poliklinik Laboratuvarımız mevcuttur. Ayrıca Acil Laboratuvarımız 24 saat hizmet vermektedir.
Anabilim Dalımızca OMÜ Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Dönem I, Dönem II, Dönem III ve Dönem IV öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya dersleri; Tıpta Uzmanlık öğrencilerine biyokimya ve klinik biyokimya dersleri ile birlikte uygulamalı laboratuvar eğitim-öğretimi yapılmaktadır. Araştırma-geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.
OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Biyokimya Dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir. 
OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda, Önlisans Öğretim Programı I. ve II. Sınıf Öğrencilerine Temel Biyokimya, Lab. Alet Kullanımı ve Bakımı, Klinik Biyokimya ve Hormon Biyokimya dersleri verilmektedir. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve diğer ilgili öğrencilere Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında staj yapma imkânı da sunulmaktadır.  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ilgisinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine de eğitim-öğretim verilmektedir.
                                                                                                 LABORATUVARLARIMIZ
1- MERKEZ LABORATUVARI
     1a-  Biyokimya Laboratuvarı
     1b-  Hormon Laboratuvarı
     1c-  Tam Kan Sayımı
     1d-  Flow Sitometri Laboratuvarı
     1e-  İdrar Laboratuvarı
     1f-   RIA Laboratuvarı
2- ACİL LABORATUVARI
3- METABOLİZMA LABORATUVARI
4-ŞEHİR POLİKLİNİK LABORATUVARI
Rutin Biyokimya ve Tam Kan Sayımı Analizleri yapılmaktadır.
                                                
Biyokimyasal Analizler
Biyokimya ünitemizde Modüler Sistem ile tüm rutin biyokimyasal analizler yapılmaktadır.  Analizlerimiz günlük olarak çalışılmakta ve aynı gün sonuç verilmektedir. Bu ünitemizde çalışılan analizler (testler) şunlardır: 
Na-K-Cl     
Glukoz (Açlık)    
Glukoz (Tokluk)    
BUN    
Kreatinin    
Ürik Asit    
Kalsiyum    
Fosfor    
Alkalen Fosfataz    
Asit Fosfataz    
GGT    
Bilirubin Paneli    
Total Bilirubin    
Direkt Bilirubin    
İndirekt Bilirubin    
AST (GOT)    
ALT (GPT)    
Total Protein    
Albümin    
Lipit Paneli    
Kolesterol Paneli    
Trigliserit    
Total Kolesterol    
HDL Kolesterol    
LDL Kolesterol    
Amilaz    
OGTT 
HbA1c Panel                                                  
 
Hormon Analizleri
Günlük olarak sonuç verilen bölümümüzde Tiroid paneli, Tümör Markerleri ve Fertilite grubu analizleri yapılmaktadır. Hormon ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır:
TT3         
TT4        
ST3        
ST4        
TSH        
TBG        
Tiroglobulin        
Tiroid Otoantikorları        
FSH        
LH        
Progesteron        
Prolaktin        
Estradiol        
Serbest Estriol        
β-HCG        
Total Testosteron        
DHEA-Sülfat        
Kortizol        
İnsülin        
C- Peptit        
GH (Büyüme Hormonu)        
Vitamin B12        
Ferritin        
Folik Asit        
AFP (Alfa fetoprotein)        
CEA        
CA 125         
CA 15-3         
CA 19-9         
Total PSA        
Serbest PSA        
β2-Mikroglobulin        
IGFBP-3        
IGF-1        
Üçlü Tarama Testi        
Birinci Trimestır Kombine Test (Serbest β-HCG, PAPP-A)        
Parathormon (PTH)         
ACTH         
 
Anabilim Dalımız Araştırma Laboratuvarı Analizleri
Anabilim Dalımız Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan asistanların ve öğretim üyelerinin bilimsel AR-GE projeleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.    
Anabilim Dalımız ilgisinde yürütülen bilimsel AR-GE projelerinden elde edilen bilimsel veriler ulusal/uluslararası kongrelerde sözel ya da poster olarak sunulmakta ve de elde edilen veriler makale olarak ilgili dergilerde yayınlanmaktadır. Diğer anabilim/bilim dalları ile multidisipliner işbirliği içinde çeşitli araştırma projeleri devam etmekte ve yeni projeler oluşturulmaktadır.
KULLANILAN ALETLER VE TEKNİKLER
1- Spektrofotometrik Analiz
2- HPLC Analiz
     - Fluoresan Detektör                                  
     - UV Detektör                                            
     - Elektro-Kimyasal Detektör                       
3- LC Analiz
4- Kapiller Elektroforez
5- Jel Elektroforez
6- Moleküler Teknikler
     - PCR
     - Real time PCR
     - qPCR
     - Nükleik Asit İzolasyonu
7- Hücre Kültür Teknikleri
    - Fibroblast Kültürü
    - HepG2 Kültürü
    - Hep2 Kültürü
    - Lenfosit Kültürü
8- Radioimmun (RIA) Yöntemi
9- ELISA Yöntemi
10-Jel Dökümantasyon
11- İzoelektrofokuslama
12- Santrifugasyon (25 000xg)
                                                          
Metabolizma Analizleri
Metabolizma Laboratuvarı Kasım 2004’de faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde yapılan testlerin kabulleri günlük olarak yapılmakta acil tetkikler hariç belirli aralıklarla çalışılarak 10 iş günü içerisinde sonuçları verilmektedir. Ünitemizde rutin analizler dışında bilimsel AR-GE çalışmaları da yapılabilmektedir. Bu ünitede rutin olarak yapılan testler şunlardır:
Metabolizma     

EDTA' LI TÜP                                                                                    24 SAATLİK İDRARDA
Homosistein-HPLC                                                                          Oksalat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL  
25-OH Vitamin D3/D2-HPLC                                                             Sitrat (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL
Fenilalanin ve Trozin – HPLC                                                            VMA + HVA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL
Hb Variyantları – HPLC                                                                     5-HIAA (24 Saatlik İdrar) + 6N HCL
Anormal Hemoglobin Taraması (Uzun Kolon)-HPLC                             Böbrek Taş Analizi    
Metotreksat – HPLC                                                                         Adrenalin - Noradrenalin + 6N HCL
Takrolimus ve Siklosporin                                                                 Dopamin + 6N HCL                                 
                                                                                                    Metanefrin ve Normetanefrin + 6N HCL
     
İDRAR TÜPÜ                                                                                      BİYOKİMYA TÜPÜ
İdrar İmmünelektroforezi                                                                  Kapiller Protein Elektroforezi Serum
Kapiller Protein Elektroforezi (İdrar)                                                   Serum İmmünelektroforezi 
                                                                                                     Makroprolaktin + Prolaktin    
TOPUK KANI                                                                                 Kriyoglobin  Testleri                                       
Fenilketonüri Tarama                                                                       Amitriptilin ve Nortriptilin 
Neonatal TSH (Tam Kan )                                                                 Diazepam ve Nordiazepam   
                                                                                                     Plasental ALP izoenzimleri     
 
Acil Laboratuvar Analizleri
Acil Laboratuvarımız 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızın amacı acil hastalar için yapılması gerekli analizler ile klinisyenlere hasta laboratuvar bilgisinin sunulması, anında müdahale gerektiren durumlarda acil hasta tanı ve tedavisi için acil laboratuvar oldukça önemlidir. Bu nedenle acil laboratuvar acil servis hastalarına hizmet vermek üzere kurulmuştur. Ancak, mesai saatleri dışında diğer servislerde yatan hastaların analizleri (testler) de acil laboratuvarda yapılmaktadır. Acil laboratuvar da rutin olarak yapılan testler şunlardır:
 
Na-K-Cl
Kalsiyum
Glukoz 
BUN
Kreatinin
Ürik Asit
Total Bilirubin
AST (GOT)
ALT (GPT)
ALP
GGT
Total Protein
Albümin
Pankreatik Amilaz
Lipaz
CPK
Alkol (Buz+Heparin)
Amonyak (Buz+Heparin)
Pseudokolinesteraz (Buz+Heparin)
Protein (BOS ve Mayi)
Glukoz (BOS ve Mayi)
Klorür (BOS ve Mayi)
Tam Kan Sayımı
Periferik Yayma
Tam İdrar Analizi
Kan Gazları (Buz+Heparin)
O2Hb-COHb-MetHb (Buz+Heparin)
Laktat-Glukoz-T.Bilirubin (Buz+Heparin)
İyonize Ca-Na-K-Cl (Buz+Heparin)
Troponın-I
Kütle CK-MB
D-Dimer
Lityum
Digoksin
Fenitonin
Karbamazepin
Valporik Asit
Fenobarbital
Protrombin Zamanı (PT)
Aktivite PTT
B-HCG     
     
RIA Analizleri
RIA ünitemizde gamma counter cihazi ile analizlerimiz yapılmaktadır. Hormon ünitemize bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Radyoaktif alan içerdiğinden dolayı ünitemiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmektedir. Ünitemizde rutin analizlerin yanı sıra araştırma amaçlı ilgili analizler de yapılmaktadır. Bu ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır:

17-OH Progesteron
Serbest Testosteron
Aldosteron
Plazma Renin Aktivitesi
 
İdrar Analizleri 
İdrar laboratuvarında rutin idrar analizleri yapılmaktadır.  İdrarın kimyasal ve mikroskobik analizleri böbrek fonksiyon değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 
 
Tam Kan Sayımı Analizleri
Kan Sayım Ünitemizde Tam kan sayımı, Sedimantasyon hızı analizi yapılmaktadır. Tam bir kan sayımı, hastada anemi veya hastanın vücudunda gelişmiş bir enfeksiyon olup olmadığını gösterecektir. Tam Kan Sayımı (CBC)  doktorlar tarafından en çok istenen kan tetkiklerinden birisidir. Tam Kan Sayımı (CBC)  kandaki şekilli elemanların sayısının hesaplanmasıdır. Tam Kan Sayımı (CBC); Ünitemizdeki cihazlarla bir dakikadan az bir süre içerisinde kandaki şekilli elemanları türlerine göre ayrılmakta ve analiz edilmektedir. Tam Kan Sayımı (CBC) testi hastadan alınan birkaç mililitre kan ile yapılmaktadır. Önce hastanın derisi alkol ile temizlenir. Daha sonra hastanın toplardamarından (ven) steril enjektöre veya vakumlu tüpe birkaç cc. (mililitre) kan alınır. Alınan kan EDTA içeren tüpe konularak analiz için laboratuara gönderilir. Alınan kanın analiz edilebilmesi için kan pıhtılaşmamış olmalı ve hemolize uğramaması gerekir.
Sedimantasyon Hızı; Pıhtılaşması önlenmiş kanda alyuvarların (kırmızı kürelerin) dibe çökme hızını saatte milimetre (mm) olarak ölçen laboratuvar testi’dir. Birçok hastalığın teşhisinde, sedimantasyon hızının ölçülmesi oldukça faydalı olmaktadır. CBC ünitemizde rutin olarak yapılan testler şunlardır:
 
Kan Sayımı
Tam Kan Sayımı
Tam Kan Sayımı (Mayii)
Retikülosit Sayımı
Periferik yayma ve Wright
Sedimantasyon
 
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Ramazan AMANVERMEZ (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Bşk.)
Prof.Dr. Nermin KILIÇ
Doç.Dr. Birşen BİLGİCİ        
Doç.Dr. Bahattin AVCI      
Doç.Dr. Özgür Korhan TUNÇEL
Doç.Dr. Nagah A.A MOHAMMED


Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015